dsb2468

dsb2468

V2EX 第 139504 号会员,加入于 2015-09-23 12:27:16 +08:00
今日活跃度排名 13734
根据 dsb2468 的设置,主题列表被隐藏
二手交易 相关的信息,包括已关闭的交易,不会被隐藏
dsb2468 最近回复了
2 天前
回复了 luvmhx 创建的主题 Apple 有高德地图的同学解释一下为什么吗
百度地图试试
@OwenY 不会,那个只是阿里的 OSS 存储服务,单纯访问是安全的。目前小黑客已经把配置文件下线了。
@kangod 手机上的微信,最好改密后、退出重新下。
@wdlth 上面这一堆,免杀做得不错,VT 基本是 0
从这个病毒的配置文件来看,属于国内的小黑客(关键字 sb360qunimade )

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\VirtualStore

Foolish.png=Foolish.png

https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/wps.txt=svchost.exe
https://dlltemasil.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libcef.dll=libcef.dll
https://platformi.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/Foolish.dat=Foolish.dat
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/ApexFramework_x86.dll=ApexFramework_x86.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/AudioLib.dll=AudioLib.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/CertLib.dll=CertLib.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/CrashRpt1403.dll=CrashRpt1403.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/d3dx9_42.dll=d3dx9_42.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/FreeImage.dll=FreeImage.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/IMProtocol.dll=IMProtocol.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/ImShareUtil.DLL=ImShareUtil.DLL
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libcrypto-1_1.dll=libcrypto-1_1.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libcurl.dll=libcurl.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libexpat.dll=libexpat.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libogg.dll=libogg.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libssl-1_1.dll=libssl-1_1.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libvorbis.dll=libvorbis.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/libvorbisfile.dll=libvorbisfile.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/MSVCP120.dll=MSVCP120.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/MSVCR71.dll=MSVCR71.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/MSVCR90.dll=MSVCR90.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/MSVCR120.dll=MSVCR120.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/Physics.dll=Physics.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/PhysX3_x86.dll=PhysX3_x86.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/PhysX3Cooking_x86.dll=PhysX3Cooking_x86.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/PxFoundation_x86.dll=PxFoundation_x86.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/PxPvdSDK_x86.dll=PxPvdSDK_x86.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/ResLib.dll=ResLib.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/ScanEngine.dll=ScanEngine.dll
https://sb360qunimade.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/steam_api.dll=steam_api.dll
@kangod 你可以把 chm 打包传到网盘上,然后发到这里
你看到的那个 svchost.exe ,只是用来加载恶意 DLL 的
签名都会存在盗用的可能性,公司信息更是可以随便写了。。。

你现在需要检查的是电脑中的远控木马,黑客现在已经进入你电脑了,你要小心公司重要数据泄密、勒索等一系列情况。

联系安全厂商检查电脑吧。

你用的什么安全软件,打开恶意 chm 文件都没拦截提示么?
4 天前
回复了 victimsss 创建的主题 微信 吐槽一下微信支付的文档
开发一定要严格遵循官方的文档,不要去网上搜,不然会踩坑————但是,微信官方文档除外
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2363 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 15:21 · PVG 23:21 · LAX 07:21 · JFK 10:21
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.