V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  jiang1234321  ›  全部主题
主题总数  18
问一个磁盘顺序写入的问题
Linux  •  jiang1234321  •  293 天前  •  最后回复来自 jiang1234321
13
微软上海面试,第二轮结束说是 pending 了?
微软  •  jiang1234321  •  2020-02-03 19:50:42 PM  •  最后回复来自 jiang1234321
1
tme 加班太多受不了,腾讯的 teg 是不是要好一点?
深圳  •  jiang1234321  •  2020-03-31 08:36:21 AM  •  最后回复来自 behappy
14
问个医保的问题
 •  1   
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-22 17:27:22 PM  •  最后回复来自 BruceHong
  5
  腾讯背调真的会给上一家的同事打电话吗?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-18 18:28:18 PM  •  最后回复来自 zxih123
  31
  鹅厂的 qq 音乐这个部门怎么样?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-06-17 10:52:01 AM  •  最后回复来自 Raine
  18
  shopee 这家公司怎么样?
  深圳  •  jiang1234321  •  2019-05-30 11:22:54 AM  •  最后回复来自 ddd123456
  13
  C++编译的时候,怎么判断链接的是动态库还是静态库?
  问与答  •  jiang1234321  •  2019-03-30 21:41:36 PM  •  最后回复来自 mikeguan
  9
  深圳有没有哪家互联网公司是以 C++为主要开发语言的?
  C  •  jiang1234321  •  2019-04-17 13:17:29 PM  •  最后回复来自 nicoley
  45
  double 浮点类型的一些疑问
  C  •  jiang1234321  •  2018-10-15 14:16:33 PM  •  最后回复来自 jiang1234321
  29
  rocketmq consumer 一段时间后会 offline
  问与答  •  jiang1234321  •  2017-12-19 21:48:04 PM  •  最后回复来自 SoulSleep
  2
  free 内存的时候,内存是否会还给 OS 重新分配?
  Linux  •  jiang1234321  •  2017-11-27 22:11:19 PM  •  最后回复来自 a32b88z
  26
  出境的带宽流量是不是少了很多?
  宽带症候群  •  jiang1234321  •  2017-10-26 14:08:28 PM  •  最后回复来自 jiang1234321
  11
  蓝灯和网易云音乐冲突?
  Chamber  •  jiang1234321  •  2017-08-16 22:18:09 PM  •  最后回复来自 dou4cc
  22
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1159 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 12ms · UTC 23:45 · PVG 07:45 · LAX 15:45 · JFK 18:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.