V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
darer
V2EX  ›  问与答

有什么办法能方便的显示/r /n 这样的空白符吗

 •  
 •   darer · 2020-06-18 09:06:07 +08:00 · 1038 次点击
  这是一个创建于 582 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  经常因为这些空白符而苦恼

  有的时候就想让这样的字符串

  "abc
  def"
  

  显示为

  "abc\r\ndef"
  

  如果一个一个替换的话(str.replace('\n','\\n'))又觉得有些麻烦

  请问有什么方便的方法(软件?)能够替换 /显示这些空白符吗

  7 条回复    2020-06-18 10:31:16 +08:00
  CEBBCAT
      1
  CEBBCAT  
     2020-06-18 09:36:39 +08:00 via Android
  使用 JSON 库编码为 JSON
  Go 语言里可以使用 fmt.Printf('%#v', str)来处理,Python 的话你搜搜吧
  还可以使用字符串相关的 Map 方法,对字符串做批量替换( JSON 库应该就是这么干的…)
  Vinty
      2
  Vinty  
     2020-06-18 09:59:07 +08:00 via Android
  print (repr(s))
  Python
  darer
      3
  darer  
  OP
     2020-06-18 09:59:56 +08:00
  感谢 @CEBBCAT @Vinty
  xingyuc
      4
  xingyuc  
     2020-06-18 10:01:39 +08:00
  编辑器里打开显示符号看看有没有回车小箭头
  darer
      5
  darer  
  OP
     2020-06-18 10:03:47 +08:00
  @xingyuc 这个判断不出是\n 还是 \r\n
  \t 也没法判断
  hugee
      6
  hugee  
     2020-06-18 10:06:16 +08:00
  emeditor 完美显示换行。
  \n,\r\n 还会区别显示。
  chiu
      7
  chiu  
     2020-06-18 10:31:16 +08:00
  Notepad++: View -> Show Symbol -> Show All Characters
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1577 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 00:44 · PVG 08:44 · LAX 16:44 · JFK 19:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.