V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
shudongin
V2EX  ›  问与答

内网的各主机怎样才能 ipv6 互 ping 啊?

 •  
 •   shudongin · 224 天前 · 499 次点击
  这是一个创建于 224 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  路由是 ea6200 freshtomato 默认设置 就拨了个号 内网里有 debian windows10 coreelec

  可以访问外网 ipv6 网站,开放端口后也可以 ipv6 连入比如 pt

  但是各主机之间不论是用 fe80:还是 2409:的地址都无法互 ping

  有知道的吗?

  谢谢。

  第 1 条附言  ·  223 天前
  我关闭了
  Announce IPv6 on LAN (SLAAC)
  Announce IPv6 on LAN (DHCP)
  并开启
  Accept RA from LAN
  可以了
  第 2 条附言  ·  223 天前
  又不行了,神奇,算了不折腾了
  4 条回复    2021-06-07 16:24:53 +08:00
  Foxkeh
      1
  Foxkeh  
     224 天前
  你用的 tcp ping 和 icmp ping 都试试?
  防火墙看下 ICMP V6 PING 有没有放行
  shudongin
      2
  shudongin  
  OP
     223 天前
  @Foxkeh
  谢谢
  我关闭了
  Announce IPv6 on LAN (SLAAC)
  Announce IPv6 on LAN (DHCP)
  并开启
  Accept RA from LAN
  可以了。
  shudongin
      3
  shudongin  
  OP
     223 天前
  又不行了,神奇,算了不折腾了
  shudongin
      4
  shudongin  
  OP
     223 天前
  原来是要指定接口
  比如:
  ping fe80::dddd:ffff:feff:ffff%br0
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3291 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 149ms · UTC 04:15 · PVG 12:15 · LAX 20:15 · JFK 23:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.