V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
cocomiko
V2EX  ›  分享创造

新年快乐🎉, 2024 你还在学英语吗 [招内测用户]

 •  
 •   cocomiko · 168 天前 · 4834 次点击
  这是一个创建于 168 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  之前发过帖子:大家觉得我这个英语产品思路怎么样

  招过一波测试用户,上次因为功能还没完善,所以不敢加太多

  前段时间有点事,耽误两个多月,首先还是非常感谢上次测试用户的反馈,这次再招一波

  这次主要更新的功能有:

  • 支持选择释义功能,切换之后学习卡片也会自动切到对应释义的学习例句 自选释义

  • 学习卡片支持显示单词词频信息和快捷提交 学习卡片

  • 首页增加课程学习进度 首页改进

  • 浏览器扩展优化,在之前支持导入 YouTube 字幕的基础上新增支持导入网易云音乐歌词

  学习建议

  • 不要一次性学习太多单词,起效慢,需要长期坚持,同时效率不高,学的单词不能马上应用很快遗忘 传统学习方式一

  • 不要不学习直接应用,先应用再学习会导致后续学习动力不足,也浪费了在应用中检验和巩固的机会(关键) 学习方式二

  • 先导入简短文本学习再应用,在应用中检验和巩固,践行小步快跑的原则,只学习当前需要的,快速达成:“学习=>应用=>再学习(复习)”的循环,一次性导入生成的单词数量不要太多,否则容易因为目标太遥远而放弃,同时学习后尽快投入应用,应用后记得复习 生词透视截图

  参与要求

  因目前不预设任何生词本,词本需用户自行导入语料生成,当前版本可能不适合你:

  • 你需要短期内掌握大量生词以通过英语考试
  • 你平时生活工作没有接触英语的场景/需求
  • 只有 PC 版现在

  对于第一条,市面上有更适合的以考试为目标的学习类 app

  对于第二条,平时需要的时候用翻译软件就足矣,现在翻译软件那么先进了,同时中文影响力也越来越大,很多软件和游戏都有中文版, 连游戏中文配音都有了,学英语不像以前那么有必要了

  但是如果你想真正提高你的英语词汇量并应用在工作生活中或是你想尝试新的学习方式,欢迎来加入内测!

  参与方式

  • 点此提交你的邮箱

  • 或底下留言邮箱,我再把你们加进来。 [参与内测的用户会有专属福利🎁]

  最后: 谢谢大家,占用了珍贵的版面,同时感谢站长提供的平台

  第 1 条附言  ·  167 天前
  被点感谢的用户,已经发送邮件了
  第 2 条附言  ·  167 天前

  如果一直收不到邮件,直接加电报群吧,点此加入

  第 3 条附言  ·  167 天前
  收到足够反馈啦,暂停招募了,等产品下一波打磨好后再放出了
  第 4 条附言  ·  167 天前
  !!!!!已停止了,大家别留言了!!!!!
  82 条回复    2024-05-14 09:36:13 +08:00
  dasauto
      1
  dasauto  
     168 天前
  正在学英语!
  W20NY
      2
  W20NY  
     168 天前   ❤️ 1
  ChangQin
      3
  ChangQin  
     168 天前
  Y2hhbmdxaW5oYXBweUBxcS5jb20
  chunqiu233
      4
  chunqiu233  
     168 天前   ❤️ 1
  hkingstu
      5
  hkingstu  
     168 天前   ❤️ 1
  aGtpbmdzdHVAZ21haWwuY29t
  AlpsU
      6
  AlpsU  
     168 天前   ❤️ 1
  bW9hdXNwaWNAZ21haWwuY29t
  flavoury
      7
  flavoury  
     168 天前   ❤️ 1
  d2FuZy5kZWFuc0Bob3RtYWlsLmNvbQ==
  wcx2021
      8
  wcx2021  
     168 天前   ❤️ 1
  dzIzMzMzQDg4LmNvbQ==
  JNian
      9
  JNian  
     167 天前   ❤️ 1
  ZDFiQGZveG1haWwuY29t
  dumplingsK
      10
  dumplingsK  
     167 天前   ❤️ 1
  d2FuZ3NlbjkxMDhAZ21haWwuY29tIA== 目前在用 多邻国,尝试新的方式。
  starfornight
      11
  starfornight  
     167 天前   ❤️ 1
  derrick1
      12
  derrick1  
     167 天前   ❤️ 1
  bWFjc2VlckBob3RtYWlsLmNvbQ==
  Unclev21x
      13
  Unclev21x  
     167 天前   ❤️ 1
  cmVtb3ZlZDY2NkBvdXRsb29rLmNvbQ==
  Rainlist
      14
  Rainlist  
     167 天前   ❤️ 1
  Y2FvZG9uZzE5OTFAMTYzLmNvbQ==
  ChiehWang
      15
  ChiehWang  
     167 天前   ❤️ 1
  dG9kYXltb2Zpc2hAZ21haWwuY29t
  sankemao
      16
  sankemao  
     167 天前   ❤️ 1
  邮箱
  anl5c2t5QG91dGxvb2suY29t
  zeusho871
      17
  zeusho871  
     167 天前 via Android   ❤️ 1
  emV1c0BzbWFsbGhvLmNu
  HoseaDev
      18
  HoseaDev  
     167 天前   ❤️ 1
  aG9zZWFkZXZAZ21haWwuY29t
  Hard2Name
      19
  Hard2Name  
     167 天前   ❤️ 1
  a1314xu
      20
  a1314xu  
     167 天前   ❤️ 1
  cGVuZ2NodW4yMzNAZ21haWwuY29t
  zangzang
      21
  zangzang  
     167 天前   ❤️ 1
  emFuZ3phbmdib2JvQDE2My5jb20=
  DuckBurrito
      22
  DuckBurrito  
     167 天前 via Android   ❤️ 1
  b2ttb21ha3pAZ21haWwuY29t
  LiGG
      23
  LiGG  
     167 天前   ❤️ 1
  NjkwOTc2NzI1QHFxLmNvbQ==
  yahaoo
      24
  yahaoo  
     167 天前   ❤️ 1
  emhvdWRhZnU3NzgwQHFxLmNvbQ==
  ShiJiashuai
      25
  ShiJiashuai  
     167 天前   ❤️ 1
  c2hpX2ppYXNodWFpQHFxLmNvbQ== 支持~~
  jay666
      26
  jay666  
     167 天前   ❤️ 1
  NzY0MDEzNTkwQHFxLmNvbQo= 谢谢
  Keith
      27
  Keith  
     167 天前   ❤️ 1
  d2tqNzEzQGdtYWlsLmNvbQ==
  谢谢啦
  roox
      28
  roox  
     167 天前 via Android   ❤️ 1
  Chen2
      29
  Chen2  
     167 天前   ❤️ 1
  Y2hlbmNoZW5saWJyYUBmb3htYWlsLmNvbQ==
  johntang824
      30
  johntang824  
     167 天前   ❤️ 1
  Mjk1NjI3NTQ2MUBxcS5jb20=
  youcandoit
      31
  youcandoit  
     167 天前   ❤️ 1
  MTQ3NjIzMTExM0BxcS5jb20=
  unknowsun
      32
  unknowsun  
     167 天前
  分享一下我的英语学习网站: http://www.domainsun.cn/
  lovedebug
      33
  lovedebug  
     167 天前   ❤️ 1
  enloLm5ldUBnbWFpbC5jb20=

  提个建议,建议用户用已学会的英文解释新单词
  langdalanghonghu
      34
  langdalanghonghu  
     167 天前   ❤️ 1
  bGFuZ2RhbGFuZ2hvbmdodXNodWlmb3JtYWNAZ21haWwuY29t
  libanzhuan
      35
  libanzhuan  
     167 天前   ❤️ 1
  bGliYW56aHVhbkBnbWFpbC5jb20=
  vacnt7
      36
  vacnt7  
     167 天前   ❤️ 1
  flashlight
      37
  flashlight  
     167 天前   ❤️ 1
  Ymxvb3Blci5tZXRyb3NfMHNAaWNsb3VkLmNvbQ==
  angenin
      38
  angenin  
     167 天前   ❤️ 1
  cXExNTk3NjMwNjQ2MUBnbWFpbC5jb20K 学习英语中,非常感谢
  beviniy
      39
  beviniy  
     167 天前   ❤️ 1
  beviniy
      40
  beviniy  
     167 天前   ❤️ 1
  YmV2aW5peUBsaXZlLmNvbQo=
  sevenyangcc
      41
  sevenyangcc  
     167 天前   ❤️ 1
  [email protected] ,加一个~
  ronaldocan
      42
  ronaldocan  
     167 天前   ❤️ 1
  cm9uYWxkb2NhbkAxNjMuY29t
  ch3nOr
      43
  ch3nOr  
     167 天前   ❤️ 1
  YmEwY2gzbmdAZm94bWFpbC5jb20K
  thek
      44
  thek  
     167 天前   ❤️ 1
  MTA5OTk0OTkwM0BxcS5jb20= 谢谢
  zbowen66
      45
  zbowen66  
     167 天前
  eEAuYm93ZW4uY29vbAo
  zbowen66
      46
  zbowen66  
     167 天前
  @zbowen66 #42 打错了 eEBib3dlbi5jb29sCg
  xingye163
      47
  xingye163  
     167 天前   ❤️ 1
  leek120303
      48
  leek120303  
     167 天前
  这个做移动版会不会好点,一般来说打开电脑背单词的人还是少数吧?
  byc4i
      49
  byc4i  
     167 天前   ❤️ 1
  daoyouma
      50
  daoyouma  
     167 天前   ❤️ 1
  MTAxMDA5NzU5MEBxcS5jb20=
  moonbeama
      51
  moonbeama  
     167 天前   ❤️ 1
  NDY4MjU2Mzk5QHFxLmNvbQ== 感谢🙏
  cn58
      52
  cn58  
     167 天前 via Android   ❤️ 1
  bHdoMTMwNDE2MzM4MkBnbWFpbC5jb20=
  52lvqiang
      53
  52lvqiang  
     167 天前   ❤️ 1
  MjA2MDAwNjEwQHFxLmNvbQ==
  谢谢
  cocomiko
      54
  cocomiko  
  OP
     167 天前
  @leek120303 是的,移动版要年后才上,还要备案什么的手续比较多
  moxiaonai
      55
  moxiaonai  
     167 天前   ❤️ 1
  NTJtb3hpYW9uYWlAZ21haWwuY29t
  谢谢🙏
  canyu9512
      56
  canyu9512  
     167 天前   ❤️ 1
  bHhhYWJAcXEuY29t
  谢谢
  cocomiko
      57
  cocomiko  
  OP
     167 天前
  @zbowen66 两个都是错的,解析不出来
  zbowen66
      58
  zbowen66  
     167 天前   ❤️ 1
  Ccf
      59
  Ccf  
     167 天前   ❤️ 1
  ZnlpMTUxQG91dGxvb2suY29t
  thx~
  DrunkBug
      60
  DrunkBug  
     167 天前   ❤️ 1
  whying
      61
  whying  
     167 天前 via Android   ❤️ 1
  d2FuZy53aHlpbmdAZ21haWwuY29t 谢谢
  wazano99
      62
  wazano99  
     167 天前   ❤️ 1
  d2F6YW5vMDlAZ21haWwuY29t
  感谢🙏
  akrrrr
      63
  akrrrr  
     167 天前
  c2FiZXR5YUBwcm90b24ubWU=
  yu929
      64
  yu929  
     167 天前 via iPhone
  ZnJlZWRvbTU0OEBnbWFpbC5jb20=,谢谢🙏
  hexiaowu1993
      65
  hexiaowu1993  
     167 天前
  NDQ2ODg3MTA5QHFxLmNvbQ==
  感谢 op
  shizukupr
      66
  shizukupr  
     167 天前
  Y3lkaWEyMDAxQGR1Y2suY29t
  AdamMing
      67
  AdamMing  
     167 天前
  bG9uZ3lheHgyNThAMTYzLmNvbQ==
  一直用 墨墨背单词,试试新的~
  leeechsh
      68
  leeechsh  
     167 天前
  xiaoliuzhenshuai
      69
  xiaoliuzhenshuai  
     167 天前
  MTI2Mzc1NTU0MEBxcS5jb20=
  kkbblzq
      70
  kkbblzq  
     167 天前
  NTRsaXV6cUBnbWFpbC5jb20=
  java20
      71
  java20  
     167 天前
  MTQxNjM1NDhAcXEuY29t
  caiji11
      72
  caiji11  
     167 天前
  MjQxMzc3NjI2M0BxcS5jb20=
  boronga
      73
  boronga  
     167 天前
  MrLia0
      74
  MrLia0  
     167 天前
  MjQxNDY5MDcxNWZyb20zNkBnbWFpbC5jb20=
  cocomiko
      75
  cocomiko  
  OP
     167 天前
  已停止了,大家别留言了
  maizero
      76
  maizero  
     167 天前
  可惜啊
  qq525266
      77
  qq525266  
     166 天前
  留个标记,下次体验一下~
  return1992
      78
  return1992  
     164 天前 via iPhone
  看着不错,留个邮箱 mark 下 cmV0dXJuMTk5MkAxNjMuY29t ,目前在用不背和嗯背记单词,期待加入测试
  cocomiko
      79
  cocomiko  
  OP
     40 天前
  maizero
      80
  maizero  
     40 天前
  @cocomiko 感谢!!!
  hexiaowu1993
      81
  hexiaowu1993  
     40 天前
  感谢 OP ,Amazing !
  return1992
      82
  return1992  
     37 天前
  @cocomiko 已经加入啦
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5574 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 03:06 · PVG 11:06 · LAX 20:06 · JFK 23:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.