V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
FastMem
V2EX  ›  PHP

听说 Medoo 的作者也是混 V2 的,反馈下用 jion 的时候没法用*

 •  
 •   FastMem · 2015-07-11 10:57:55 +08:00 · 2852 次点击
  这是一个创建于 2334 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  SELECT "am_server"."*" FROM "am_service" LEFT JOIN "am_server" ON "am_service"."plan" = "am_server"."server_group" WHERE "am_service"."uid" = '2' AND "am_server"."server_status" = 1'

  用*自动引起来,然后提示SQL语句错误。

  $data = $app->db->select('am_service',[
  '[>]am_server' => [
  'plan' => 'server_group'
  ]
  ],
  'am_server.*',
  [
  'AND' => [
  'am_service.uid' => getUid(),
  'am_server.server_status' => 1
  ]
  ]
  );

  6 条回复    2015-08-07 16:24:53 +08:00
  iyaozhen
      1
  iyaozhen   2015-07-11 12:35:19 +08:00
  原来 sql 还有这种语法。不过你为什么不直接 SELECT *?
  loveyu
      2
  loveyu   2015-07-11 12:51:07 +08:00
  记得之前我也有过类似的问题, 自己改代码解决的,后来此类就废掉了,彻底不兼容了
  bk201
      3
  bk201   2015-07-11 20:18:14 +08:00
  jion 是什么,是join?
  FastMem
      4
  FastMem   2015-07-11 21:09:09 +08:00
  @bk201 标题打错了。。
  catfan
      5
  catfan   2015-07-11 23:03:59 +08:00
  这种问题,直接邮件或在 Github 上说不就行了麽?

  嗯,确实可以添加这种用法的支持。不过建议最好是把需要用到的 column 都一个一个列出来。使用 * 适配符效率不好,同时也不利于代码代码的可读性。
  chaegumi
      6
  chaegumi   2015-08-07 16:24:53 +08:00
  问题是不是出现在 SET SQL_MODE=ANSI_QUOTES 这个变量没起作用。我用的时候几乎都是用query,不用什么内置的,不好把控
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2162 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 00:40 · PVG 08:40 · LAX 16:40 · JFK 19:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.