V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
KingEngine
V2EX  ›  发音

中国程序员易读错的词、字

 •  
 •   KingEngine · 2018-11-12 11:51:22 +08:00 · 7110 次点击
  这是一个创建于 1936 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  | 单词 | 正确发音 | 错误发音 | | --------- | ---------------- | ---------------------- | | access | ✅ ['ækses] | ❌ [ək'ses] | | agile | ✅ ['ædʒaɪl] | ❌ [ə'dʒaɪl] | | amazon | ✅ ['æməzən] | ❌ ['əmeizən] | | analogy | ✅ [əˈnælədʒi] | ❌ [ænə'lɒdʒi] | | Angular | ✅ ['æŋgjʊlə] | ❌ ['æŋɡələ; 'æŋdʒʌlə] | | AJAX | ✅ ['eidʒæks] | ❌ [ə'dʒʌks] | | alias | ✅ [ˈeɪliəs] | ❌ [ə'lais] | | Apache | ✅ [ə'pætʃɪ] | ❌ [ʌpʌtʃ] | | app | ✅ [æp] | ❌ [eipi'pi] | | archive | ✅ ['ɑːkaɪv] | ❌ ['ətʃɪv] | | array | ✅ [ə'rei] | ❌ [æ'rei] | | aspect | ✅ ['æspekt] | ❌ [ə'spekt] | | avatar | ✅ ['ævətɑː] | ❌ [ə'vʌtɑ] | | Azure | ✅ ['æʒə] | ❌ [ˈæzʊʒə] | | bind | ✅ [baɪnd] | ❌ [bɪnd] | | cache | ✅ [kæʃ] | ❌ [kætʃ] | | Daemon | ✅ ['diːmən] | ❌ [[dæmən]] | | deque | ✅ ['dek] | ❌ [di'kju] | | digest | ✅ ['dɑɪdʒɛst] | ❌ ['dɪgɛst] | | Django | ✅ [ˈdʒæŋɡoʊ] | ❌ [diˈdʒæŋɡoʊ] | | doc | ✅ [dɒk] | ❌ [daʊk] | | facade | ✅ [fə'sɑːd]] | ❌ ['feikeid] | | fedora | ✅ [fɪ'dɔːrə] | ❌ ['fedərə] | | Git | ✅ [ɡɪt] | ❌ [dʒɪt; jɪt] | | GNU | ✅ [gnu:] | | | GUI | ✅ [ˈɡui] | | | Haskell | ✅ [ˈhæskəl] | ❌ [hæˈskəl] | | height | ✅ [haɪt] | ❌ [heɪt] | | hidden | ✅ ['hɪdn] | ❌ ['haɪdn] | | image | ✅ ['ɪmɪdʒ] | ❌ [ɪ'meɪdʒ] | | integer | ✅ ['ɪntɪdʒə] | ❌ [ˈɪntaɪgə] | | issue | ✅ ['ɪʃuː] | ❌ [ˈaɪʃuː] | | Java | ✅ ['dʒɑːvə] | ❌ ['dʒɑːvɑː] | | jpg(jpeg) | ✅ ['dʒeɪpeɡ] | ❌ [ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː] | | lambda | ✅ [ˈlæmdə] | ❌ [ˈlɒŋmdɑ] | | linear | ✅ ['lɪnɪə] | ❌ ['laɪə] | | Linux | ✅ ['lɪnəks] | ❌ [ˈlɪnʌks; ˈlɪnjuːks] | | main | ✅ [meɪn] | ❌ [mɪn] | | margin | ✅ ['mɑːdʒɪn] | ❌ ['mʌgɪn] | | matrix | ✅ [ˈmeɪtrɪks] | ❌ [ˈmɑ:trɪks] | | maven | ✅ ['meɪvn] | ❌ ['maːvn] | | Microsoft | ✅ ['maikrəusɔft] | ❌ ['mikrəusɔft] | | module | ✅ ['mɒdjuːl] | ❌ ['məʊdl] | | nginx | ✅ Engine X | | | null | ✅ [nʌl] | ❌ [naʊ] | | OS X | ✅ OS ten | | | phantom | ✅ ['fæntəm] | ❌ ['pæntəm] | | parameter | ✅ [pə'ræmɪtə] | ❌ ['pærəmɪtə] | | putty | ✅ [ˈpʌti] | ❌ [ˈpuːti] | | query | ✅ ['kwɪəri] | ❌ ['kwaɪri] | | Qt | ✅ [kjuːt] | | | Realm | ✅ [relm] | ❌ [riəlm] | | resolved | ✅ [rɪ'zɒlvd] | ❌ [rɪ'səʊvd] | | resort | ✅ [rɪˈzɔ:t] | ❌ [rɪˈsɔ:t] | | retina | ✅ ['retɪnə] | ❌ [ri'tina] | | san jose | ✅ [sænhəu'zei] | ❌ [sæn'ju:s] | | safari | ✅ [sə'fɑːrɪ] | ❌ [sæfərɪ] | | scheme | ✅ [skiːm] | ❌ [s'kæmə] | | SQL | ✅ [ˈsiːkwəl] | | | sudo | ✅ ['suːduː] | | | suite | ✅ [swiːt] | ❌ [sjuːt] | | typical | ✅ ['tɪpɪkl] | ❌ ['taɪpɪkəl] | | Ubuntu | ✅ [ʊ'bʊntʊ] | ❌ [juː'bʊntʊ] | | variable | ✅ ['veəriəbl] | ❌ [və'raiəbl] | | vue | ✅ [v'ju:] | ❌ [v'ju:i] | | width | ✅ [wɪdθ] | ❌ [waɪdθ] | | YouTube | ✅ ['juː'tjuːb] | ❌ ['juː'tʊbɪ] |

  另有中文词 公钥、私钥(钥 其实读 yue 而大多人读成 yao )

  3 条回复
  KingEngine
      1
  KingEngine  
  OP
     2018-11-12 13:52:27 +08:00
  md 直接复制有点问题,自沉
  qyxx
      2
  qyxx  
     2018-11-12 14:02:25 +08:00 via Android   ❤️ 1
  密码学中的密钥应该读 yào,本身它是多音字,yue 多用于动词 yao 用于名词,而用在密钥( key )时表现为它的名词性(钥匙的钥 yào )。说读 yuè的大部分还是词典带来的影响吧,以后会改也说不定,读成 yue 本身和“蜜月”同音会感觉很奇怪
  KingEngine
      3
  KingEngine  
  OP
     2018-11-12 15:05:09 +08:00   ❤️ 1
  @qyxx 读取蜜月 233
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2738 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:49 · PVG 19:49 · LAX 03:49 · JFK 06:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.