V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

linliorzh
V2EX  ›  二手交易

还有人要虾米音乐会员吗

 •  
 •   linliorzh · 2018-11-16 17:41:49 +08:00 · 573 次点击
  这是一个创建于 2075 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  88vip 送的..本来我号上就有 5 年了,实在是用不到

  20 出有人要不

  wx:eXVzZW5Eb25nMjMz
  12 条回复    2018-11-18 01:13:22 +08:00
  linliorzh
      1
  linliorzh  
  OP
     2018-11-16 18:08:45 +08:00
  已出
  jssyxzy
      2
  jssyxzy  
     2018-11-16 18:22:19 +08:00
  同出优酷 vip
  3s6i2o
      3
  3s6i2o  
     2018-11-16 18:28:23 +08:00
  没赶上(卖来给老婆用。。。
  linliorzh
      4
  linliorzh  
  OP
     2018-11-16 18:29:47 +08:00
  88vip 的虾米会员在 Apple 客户端是不能用的,注意一下注意一下 QAQ

  我以为是只要用 Android 手机开通就可以了,没想到...

  给刚才那个收了的老哥再说声抱歉 QAQ
  shuangmu
      5
  shuangmu  
     2018-11-16 18:32:06 +08:00
  歪个楼

  看到虾米音乐会员
  我就想起 那段注释 穷*VIP
  coobin
      6
  coobin  
     2018-11-17 05:04:04 +08:00 via iPhone
  @3s6i2o 我也有,需要么?楼主优先
  tanjiehong
      7
  tanjiehong  
     2018-11-17 14:00:15 +08:00
  同出,我自己用网易云。
  3s6i2o
      8
  3s6i2o  
     2018-11-17 17:56:57 +08:00 via iPhone
  @coobin @coobin 多少出
  coobin
      9
  coobin  
     2018-11-17 18:09:08 +08:00 via iPhone
  @3s6i2o 也一样吧,20
  3s6i2o
      10
  3s6i2o  
     2018-11-17 19:17:50 +08:00 via iPhone
  @coobin vx: RVJJLUtBR1VZQQ==
  noming
      11
  noming  
     2018-11-17 21:29:52 +08:00
  同出虾米和优酷会员
  coobin
      12
  coobin  
     2018-11-18 01:13:22 +08:00
  @3s6i2o 你好,找不到用户,你加我吧,a3gtY29vYmlu
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5548 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 01:49 · PVG 09:49 · LAX 18:49 · JFK 21:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.