V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
fugu37
V2EX  ›  免费赠送

Yubikey 8 折优惠码

 •  
 •   fugu37 · 2018-11-24 10:00:56 +08:00 · 501 次点击
  这是一个创建于 1475 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  可用来购买 Yubikey 5 系列的产品,最多 10 件,官网。

  YKEDU18-YJJLOWJKNGIXNTU2
  9 条回复    2018-11-25 12:30:29 +08:00
  CHN
      1
  CHN  
     2018-11-24 10:37:01 +08:00 via iPhone
  直邮环中国世界圈
  crystone
      2
  crystone  
     2018-11-24 12:41:34 +08:00
  能帮忙带一个么
  fugu37
      3
  fugu37  
  OP
     2018-11-24 13:10:43 +08:00
  @crystone 我也没有能力的。。。
  harmy
      4
  harmy  
     2018-11-24 15:27:36 +08:00
  已用,谢谢! @fugu37
  moln
      5
  moln  
     2018-11-24 16:28:12 +08:00
  有需要开车的艾特我报名吧,数量差不多的话开一波车
  Mysqto
      6
  Mysqto  
     2018-11-24 17:19:28 +08:00
  @moln +1
  shily
      7
  shily  
     2018-11-24 23:20:16 +08:00 via Android
  @moln YubiKey 5C +1
  shily
      8
  shily  
     2018-11-24 23:22:26 +08:00 via Android
  Coupon usage limit has been reached.
  moln
      9
  moln  
     2018-11-25 12:30:29 +08:00
  @crystone
  @fugu37
  @Mysqto
  @shily 开车群 674401761 需要的加吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1229 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 20:55 · PVG 04:55 · LAX 12:55 · JFK 15:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.