V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tengyoou
V2EX  ›  二手交易

Office 365 家庭版发车,到期日期 2023 年 11 月 27 日,有想上车的嘛,可按年付费

 •  
 •   tengyoou · 2018-12-21 20:59:15 +08:00 · 452 次点击
  这是一个创建于 1553 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Office 365 家庭版 订阅到期日:2023/11/27 (差不多还有 5 年)

  60 元 /人 /年

  还有 5 个车位

  有需要的加我 wx:d2VjaGFydDp0YW5nY2h1YW55YW8=

  第 1 条附言  ·  2018-12-24 11:33:23 +08:00
  还有 3 个车位,
  有需要的加微信( base64):dGFuZ2NodWFueWFv
  第 2 条附言  ·  2018-12-24 16:09:25 +08:00
  已满
  4 条回复    2018-12-24 11:34:29 +08:00
  tengyoou
      1
  tengyoou  
  OP
     2018-12-21 21:40:30 +08:00
  还有 4 个车位
  GuangXiN
      2
  GuangXiN  
     2018-12-22 01:33:20 +08:00
  wechart 是什么鬼?
  23341039
      3
  23341039  
     2018-12-22 16:19:58 +08:00 via Android
  这样的微信号怎么加?
  tengyoou
      4
  tengyoou  
  OP
     2018-12-24 11:34:29 +08:00
  还有 3 个车位
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2533 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 12:28 · PVG 20:28 · LAX 05:28 · JFK 08:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.