V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
IvanLi127
V2EX  ›  全球工单系统

网易云音乐网站访问不了, MAC 客户端报没网络。福建电信

 •  
 •   IvanLi127 · 2019-11-24 12:44:59 +08:00 · 2511 次点击
  这是一个创建于 744 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  同样的网络环境,手机客户端正常。有人领这问题吗? 电脑 ping 的结果:

  ping music.163.com
  PING overseasv4.music.ntes53.netease.com (103.126.92.133): 56 data bytes
  Request timeout for icmp_seq 0
  Request timeout for icmp_seq 1
  Request timeout for icmp_seq 2
  Request timeout for icmp_seq 3
  Request timeout for icmp_seq 4
  Request timeout for icmp_seq 5
  Request timeout for icmp_seq 6
  Request timeout for icmp_seq 7
  Request timeout for icmp_seq 8
  Request timeout for icmp_seq 9
  Request timeout for icmp_seq 10
  Request timeout for icmp_seq 11
  Request timeout for icmp_seq 12
  Request timeout for icmp_seq 13
  Request timeout for icmp_seq 14
  Request timeout for icmp_seq 15
  
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 21:59 · PVG 05:59 · LAX 13:59 · JFK 16:59
  ♥ Do have faith in what you're doing.