V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
leer0123
V2EX  ›  青岛

<我也创建一个青岛 IT 技术交流群>续

 •  
 •   leer0123 · 2020-01-11 22:01:26 +08:00 · 12461 次点击
  这是一个创建于 743 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  avatar

  🙂

  11 条回复    2021-03-19 10:31:48 +08:00
  ixixi
      1
  ixixi  
     2020-01-18 21:32:50 +08:00
  失效了
  leer0123
      2
  leer0123  
  OP
     2020-02-04 18:58:26 +08:00
  qiaoshaochu
      3
  qiaoshaochu  
     2020-04-08 17:18:18 +08:00
  失效了, 拉一下吧~ 微信名称:pandaqy 。 谢谢啦~
  leer0123
      4
  leer0123  
  OP
     2020-04-14 12:12:41 +08:00
  leer0123
      5
  leer0123  
  OP
     2020-04-14 12:13:00 +08:00
  已更新
  leer0123
      6
  leer0123  
  OP
     2020-04-15 06:50:40 +08:00 via iPhone
  @qiaoshaochu 已更新
  leer0123
      7
  leer0123  
  OP
     2020-04-27 14:15:05 +08:00
  进群加 WX:hello_world_0123
  备注:v2ex
  qiaoshaochu
      8
  qiaoshaochu  
     2020-05-20 09:24:46 +08:00
  @leer0123 已加~
  verylove
      9
  verylove  
     2020-10-10 15:52:00 +08:00
  新加群二维码,备注 v2ex,https://i1.100024.xyz/i/2020/10/10/pnkb1w.png
  boking
      10
  boking  
     362 天前
  群还有吗
  leer0123
      11
  leer0123  
  OP
     311 天前
  @boking 进群请加 WX:hello_world_0123,备注:v2ex
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3127 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 04:50 · PVG 12:50 · LAX 20:50 · JFK 23:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.