V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jcxq5200
V2EX  ›  DNS

成都电信 ping 223.5.5.5

 •  
 •   jcxq5200 · 2020-03-12 23:15:34 +08:00 via iPhone · 6020 次点击
  这是一个创建于 1539 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  发现延迟只有 5ms,路由追踪到成都阿里云
  11 条回复    2020-05-03 22:48:58 +08:00
  yunye
      1
  yunye  
     2020-03-12 23:25:07 +08:00
  然后呢?
  Showbox
      2
  Showbox  
     2020-03-12 23:31:50 +08:00 via iPhone
  这是阿里公共 DNS
  SkyLanD
      3
  SkyLanD  
     2020-03-12 23:38:47 +08:00
  怎么了?你在上海 PING 就是上海阿里云
  ronman
      4
  ronman  
     2020-03-12 23:53:43 +08:00
  我 3ms
  longfei210
      5
  longfei210  
     2020-03-12 23:54:54 +08:00
  anycast
  0x400
      6
  0x400  
     2020-03-13 07:58:56 +08:00 via Android
  之前好像没节点
  jcxq5200
      7
  jcxq5200  
  OP
     2020-03-13 08:14:54 +08:00 via iPhone
  以前 ping 30 多 ms
  masker
      8
  masker  
     2020-03-13 18:41:40 +08:00 via Android
  然后呢?。?
  jcxq5200
      9
  jcxq5200  
  OP
     2020-03-13 19:51:18 +08:00 via iPhone
  然后国内公共 DNS 优先选这个啊,延迟低撒
  Bunnyranch
      10
  Bunnyranch  
     2020-03-14 11:08:59 +08:00
  5ms 和 50ms 盲测你分得开不。
  rallos8zek
      11
  rallos8zek  
     2020-05-03 22:48:58 +08:00 via iPhone
  我在苏州,ping223.5.5.5 也是到成都
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4543 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 09:55 · PVG 17:55 · LAX 02:55 · JFK 05:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.