V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 在不同节点下发布内容相同的主题这种行为不科学
xia253751239
V2EX  ›  酷工作

[深圳内推] [明源云] 前端(react)+后端( PHP , Go)双休 单周下午茶等优秀福利等你!

 •  
 •   xia253751239 · 2020-05-22 15:44:42 +08:00 · 1853 次点击
  这是一个创建于 729 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题
  简历请发送到我企业邮箱 [email protected]
  如果暂时还去不了大厂的话, 来明源锻炼锻炼如何?

  JD

  https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=d39a6ff24e80a81ee9a1086985ce37f4&type=note
  9 条回复    2020-05-25 17:38:32 +08:00
  sadwin
      1
  sadwin  
     2020-05-22 18:18:20 +08:00
  @xia253751239 游戏客户端开发,主要使用 c++和 lua 语言,掌握一定的后台知识。想转变一下方向,合适吗?
  androidkily
      2
  androidkily  
     2020-05-23 09:19:52 +08:00 via Android
  贵公司的刘军同学还在吗?
  piao5109
      3
  piao5109  
     2020-05-23 09:54:33 +08:00 via iPhone
  @androidkily 这位同学有故事要讲吗 哈哈
  v2webdev
      4
  v2webdev  
     2020-05-24 17:55:04 +08:00
  贵司招实习吗?
  xia253751239
      5
  xia253751239  
  OP
     2020-05-25 09:44:09 +08:00
  @sadwin 这个可能跨度有点大呢
  xia253751239
      6
  xia253751239  
  OP
     2020-05-25 09:45:04 +08:00
  @androidkily 云链的开发嘛 企业微信查到了 应该是还在的
  xia253751239
      7
  xia253751239  
  OP
     2020-05-25 09:46:19 +08:00
  @piao5109 这位同学想跟明源发生一点故事嘛 哈哈哈
  xia253751239
      8
  xia253751239  
  OP
     2020-05-25 09:46:30 +08:00
  @v2webdev 招的 简历发我吧
  xiaoliaoliao
      9
  xiaoliaoliao  
     2020-05-25 17:38:32 +08:00
  年前面试过 面试题一言难尽
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1891 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 17:00 · PVG 01:00 · LAX 10:00 · JFK 13:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.