V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
GeekHub
ChuangChang
V2EX  ›  问与答

instagram 的私信为什么不能在 web 端使用而只能在 APP 里可以

 •  
 •   ChuangChang · 110 天前 · 558 次点击
  这是一个创建于 110 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2020-06-11 18:33:19 +08:00
  xingyuc
      1
  xingyuc   110 天前
  为什么微信桌面版登录必须要手机确认
  meisen
      2
  meisen   110 天前
  几天前支持了,Safari 和 Chrome 都可以
  https://tva4.sinaimg.cn/large/007Gs0Tegy1gflzsf0zzhj30h605gmx6.jpg
  maemual
      3
  maemual   110 天前
  hhh 人家刚做。。
  Mirage09
      4
  Mirage09   110 天前 via iPhone
  direct message 有的吧,手机的网页版还有个半残废的 ig stories 上传功能
  ChuangChang
      5
  ChuangChang   110 天前
  @meisen 我 Chrome 没有呢
  ChuangChang
      6
  ChuangChang   110 天前
  @maemual 我很早之前就想吐槽这个了
  meisen
      7
  meisen   110 天前
  @ChuangChang #5 Mac Chrome 版本 83.0.4103.97 (正式版本) ( 64 位)
  ChuangChang
      8
  ChuangChang   110 天前
  @meisen Google Chrome 已是最新版本
  版本 83.0.4103.97 (正式版本) ( 64 位)

  我也是这个版本
  meisen
      9
  meisen   110 天前
  @ChuangChang #8 难道是 Mac 的缘故,你是 Windows ?

  效果:
  https://tva4.sinaimg.cn/large/007Gs0Tegy1gfm03ly7kbj31gu1gadkk.jpg
  gromit1337
      10
  gromit1337   110 天前
  闲鱼桌面端砍了我是想哭的 , 一步一步看着他砍没了
  ChuangChang
      11
  ChuangChang   110 天前
  @meisen 我 mac
  meisen
      12
  meisen   110 天前
  @ChuangChang #11 这就扎🖤了,我 Safari 和 Chrome 都正常,记得是 6 月 3 号左右支持,刚搜了下新闻,国外好像 2020 年初就支持了,很可能和国家 /地区或个人使用有关
  ChuangChang
      13
  ChuangChang   108 天前
  @meisen
  https://www.newmobilelife.com/2020/01/15/instagram-direct-message-web/
  不過現時只對小部份用戶開放,但沒有限地區,全球各地也會有用戶能夠使用。估計未來會逐步擴大測試者的範圍。

  太尴尬了
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1321 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 23:27 · PVG 07:27 · LAX 16:27 · JFK 19:27
  ♥ Do have faith in what you're doing.