V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
loren20191
V2EX  ›  Java

收集一波大家的智慧(责任链模式改造)

 •  
 •   loren20191 · 2020-06-13 13:23:59 +08:00 · 1411 次点击
  这是一个创建于 541 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  初始做了一个校验链(责任链模式)校验点之间是没有关系的
  现在有这样一个需求,新增一个校验点依赖某一个原有校验点的结果

  求一波解决方案 比如 : 在生成链的时候固定链的顺序

  4 条回复    2020-06-14 12:39:56 +08:00
  gaopu
      1
  gaopu  
     2020-06-13 15:05:29 +08:00
  校验点上存储下一个校验点。
  ghos
      2
  ghos  
     2020-06-14 09:31:55 +08:00 via Android
  搞个 context 每个链传进去
  skypyb
      3
  skypyb  
     2020-06-14 10:39:11 +08:00
  你这不都说了么 (在生成链的时候固定链的顺序)

  生成链的代码:

  class ChainFactory{

  Node getChain(Node ... node){
  for ( i=0; i<node.length-1;) node[i].next = node[i++];
  return node[0];
  }

  }
  xizismile
      4
  xizismile  
     2020-06-14 12:39:56 +08:00 via Android
  threadlocal 存一下
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2557 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 14:43 · PVG 22:43 · LAX 06:43 · JFK 09:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.