V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
vue.js
beilo
V2EX  ›  Vue.js

vue cli.当存在同名文件时不知道该如何 debug

 •  
 •   beilo · 328 天前 · 1196 次点击
  这是一个创建于 328 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  例如有 2 个文件,文件目录分别为

  /a/detail

  /b/detail

  然而 debug 的时候发现chrome/webpack只有一个detail.vue文件. 不知道有没有朋友知道这种情况该怎么办

  预期效果: 能够区分是哪个文件

  现阶段我的处理办法: 更改文件名分别为ADetail.vueBDetail.vue

  5 条回复    2020-06-23 10:51:50 +08:00
  ujued
      1
  ujued   328 天前 via iPhone
  abc.com
  abc.ml
  abc.run
  abc.qq
  abc.pub
  abc.moe
  abc.ink
  abc.net

  Testing . Thank you
  doommm
      2
  doommm   328 天前
  我自己是在 vue.config.js 文件里面配置 devtool,改成 eval-source-map,不知道能不能解决你的问题

  参考 issue: https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/2978 , https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/4535
  beilo
      3
  beilo   327 天前
  @doommm 谢谢.这个很完美的解决问题.

  我现在是在 vue.config.js 里面配置了如下代码

  ```
  chainWebpack: (config) => {
  // https://github.com/vuejs-templates/webpack/issues/1258
  config.when(
  isProduction,
  () => config.devtool("cheap-module-eval-source-map"),
  () => config.devtool("eval-source-map")
  );
  },
  ```

  [参考链接]( https://github.com/vuejs-templates/webpack/issues/1258)
  xzh654321
      4
  xzh654321   327 天前
  很简单,想调哪一个就在哪一个里面 console.log 一下,另外最好还是不要同名吧
  Reol
      5
  Reol   327 天前
  @doommm 解决了 多谢
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2291 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 00:55 · PVG 08:55 · LAX 17:55 · JFK 20:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.