V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wbrobot
V2EX  ›  分享发现

赠送几个 gandi.net 域名注册码

 •  
 •   wbrobot · 2020-07-08 22:02:44 +08:00 · 1589 次点击
  这是一个创建于 1378 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  只能注册 .club, .shop, .site, .tech 的普通域名(溢价域名注册不了)一年,到购物车时候,填优惠码,即可 0 元,一码一用,先到先得,用完回帖。

  G20V1-2648-D5A6-9CBF
  G20V1-A054-80A1-E9CC
  G20V1-0065-0ACB-2CF5
  G20V1-F289-0A40-6734
  G20V1-B110-08CF-B9D4
  G20V1-BD3E-4263-195E
  G20V1-62C7-F001-9B6F
  G20V1-D758-4940-2297
  G20V1-96A4-6075-898A
  G20V1-B679-4014-AAC9
  G20V1-A01A-24B4-25D4
  G20V1-93E2-B2F8-0EAB
  G20V1-5DD6-F303-1F85
  G20V1-313A-7ADD-FFA9
  G20V1-8BE8-471D-CA1C
  G20V1-0A22-EE69-FE7D
  G20V1-9693-567D-8B03
  G20V1-59B0-FF77-A9F8
  G20V1-32C1-8A10-6B0D
  G20V1-D9BC-AFA0-CDDC
  G20V1-D7D8-B5D5-3D03
  G20V1-76DE-7192-2ED7
  G20V1-D217-B5FB-F8E3
  danngenel8788yyu
      1
  danngenel8788yyu  
     2020-07-08 23:10:50 +08:00 via Android
  G20V1-B679-4014-AAC9
  使用成功,谢谢楼主
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2962 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 00:19 · PVG 08:19 · LAX 17:19 · JFK 20:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.