V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
freemenL
V2EX  ›  分享创造

个人博客站点顺利上线了,来打个卡

 •  
 •   freemenL · 2020-07-23 01:24:43 +08:00 · 7341 次点击
  这是一个创建于 858 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  http://blog.shisan.cf/
  欢迎大佬吐槽
  113 条回复    2021-03-16 14:02:36 +08:00
  1  2  
  askfermi
      1
  askfermi  
     2020-07-23 03:14:09 +08:00
  晒一下我的 https://yaonotes.org/
  k1995
      2
  k1995  
     2020-07-23 05:12:55 +08:00
  打卡。GitHub 中文论坛刚上线,https://forum.githubs.cn/
  smallboss8158
      3
  smallboss8158  
     2020-07-23 06:06:59 +08:00 via iPhone
  Leafove
      4
  Leafove  
     2020-07-23 07:44:36 +08:00
  humor66
      5
  humor66  
     2020-07-23 08:07:26 +08:00
  lyis
      6
  lyis  
     2020-07-23 08:28:37 +08:00   ❤️ 2
  屎山?
  kun775
      7
  kun775  
     2020-07-23 08:34:58 +08:00
  shc
      8
  shc  
     2020-07-23 08:37:56 +08:00
  打卡…… https://qing.su
  hubqin
      9
  hubqin  
     2020-07-23 08:37:58 +08:00 via Android
  我来 https://blog.ishare.cool/
  doveyoung
      10
  doveyoung  
     2020-07-23 08:52:35 +08:00
  在下李慢慢
  CallMeSoul
      11
  CallMeSoul  
     2020-07-23 08:55:25 +08:00
  itfanr
      12
  itfanr  
     2020-07-23 09:00:11 +08:00
  @k1995 国内做论坛 没前途
  CBS
      13
  CBS  
     2020-07-23 09:02:24 +08:00
  牛牛,刚上线就放个广告。
  follow
      14
  follow  
     2020-07-23 09:02:45 +08:00
  fengnan
      15
  fengnan  
     2020-07-23 09:02:59 +08:00
  不考虑 SEO 吗?
  alpha2016
      16
  alpha2016  
     2020-07-23 09:09:42 +08:00
  https://hxd.best/ 也来打卡
  Geekerstar
      17
  Geekerstar  
     2020-07-23 09:10:52 +08:00
  jiom
      18
  jiom  
     2020-07-23 09:16:30 +08:00
  又有月经贴了吗~https://199604.com
  wudaonongjian
      19
  wudaonongjian  
     2020-07-23 09:19:45 +08:00
  夫子前来支持
  pianjiao
      20
  pianjiao  
     2020-07-23 09:55:12 +08:00
  来了老弟 https://lieme.cn
  ZingLix
      21
  ZingLix  
     2020-07-23 10:03:27 +08:00 via Android
  xiri
      22
  xiri  
     2020-07-23 10:05:58 +08:00
  好久没晒了,我也贴一个: https://xirikm.net/
  minglanyu
      23
  minglanyu  
     2020-07-23 10:09:19 +08:00
  binggg
      24
  binggg  
     2020-07-23 10:42:42 +08:00
  歪个楼,晒晒咱们的一键部署工具,可以部署博客 😂
  https://github.com/TencentCloudBase/cloudbase-framework
  yamedie
      25
  yamedie  
     2020-07-23 10:55:36 +08:00
  搭顺风车 http://icheer.me/
  xiaoluoboding
      26
  xiaoluoboding  
     2020-07-23 10:58:14 +08:00
  日常晒博客: https://www.xlbd.me/
  yeyu123
      27
  yeyu123  
     2020-07-23 10:58:29 +08:00
  前 10 的都给你们点了一遍....
  qiutianaimeili
      28
  qiutianaimeili  
     2020-07-23 11:08:37 +08:00
  yeyu123
      29
  yeyu123  
     2020-07-23 11:11:57 +08:00
  umi.js 加载时间超过 1 分钟,
  图标是跑路狗金融圈的图标差评.
  37Y37
      30
  37Y37  
     2020-07-23 11:24:26 +08:00
  百年老站前来报道: https://ops-coffee.cn

  (距离百年还差 98 年)
  yuhangch
      31
  yuhangch  
     2020-07-23 11:24:48 +08:00
  leimao
      32
  leimao  
     2020-07-23 11:44:02 +08:00
  滴滴,学生卡。
  https://leimao.github.io/
  wtsamuel
      33
  wtsamuel  
     2020-07-23 12:48:32 +08:00
  Kaciras
      34
  Kaciras  
     2020-07-23 13:00:51 +08:00
  dovme
      35
  dovme  
     2020-07-23 13:47:24 +08:00
  hiplon
      36
  hiplon  
     2020-07-23 13:53:32 +08:00
  开了个新域名也顺路打下: https://vnf.cc
  liuzhihang
      37
  liuzhihang  
     2020-07-23 13:59:47 +08:00
  lufficc
      38
  lufficc  
     2020-07-23 14:10:58 +08:00
  blackshadow
      39
  blackshadow  
     2020-07-23 14:16:02 +08:00
  xJogger
      40
  xJogger  
     2020-07-23 14:22:32 +08:00
  我也贴下自己博客: https://www.nodealpha.me/
  域名的灵感来自《横滨购物纪行》里主角的咖啡店 CoffeeAlpha 。
  xiusheji
      41
  xiusheji  
     2020-07-23 14:29:48 +08:00
  咻~打卡: https://www.xiusheji.com
  monospace
      42
  monospace  
     2020-07-23 14:46:29 +08:00
  搞起耍的,没啥东西 monospace.cn
  yamasama102
      43
  yamasama102  
     2020-07-23 14:55:01 +08:00 via Android
  上车上车
  yamasama102
      44
  yamasama102  
     2020-07-23 14:55:51 +08:00 via Android
  mutou.run 搭个车阿 , 阿 sir
  wuxiaobai24
      45
  wuxiaobai24  
     2020-07-23 15:04:58 +08:00
  di1012
      46
  di1012  
     2020-07-23 15:15:01 +08:00
  你这个站不是部署在阿里云吧,.cf 这样的域名不支持备案。
  iamverylovely
      47
  iamverylovely  
     2020-07-23 15:25:09 +08:00
  刚刚开张~~~ iamverylovely.com
  mensile
      48
  mensile  
     2020-07-23 15:54:55 +08:00
  要是做品牌的话建议更换域名,晒下我的 dio.rs
  ak47007
      49
  ak47007  
     2020-07-23 16:31:28 +08:00
  每次看到别人晒博客,我也想晒一下: https://www.ak47007.com
  RouJiANG14
      50
  RouJiANG14  
     2020-07-23 16:55:02 +08:00
  cheung
      51
  cheung  
     2020-07-23 16:59:10 +08:00
  测试 Markdown
  [https://okay.gay](OKAY.GAY)
  cheung
      52
  cheung  
     2020-07-23 17:00:29 +08:00
  @cheung 测个毛线,写错了。。。还不能删
  Juszoe
      53
  Juszoe  
     2020-07-23 17:02:14 +08:00
  cf 域名貌似权重不高吧?顺便 https://juszoe.github.io/
  charexcalibur
      54
  charexcalibur  
     2020-07-23 17:02:44 +08:00
  supuwoerc
      55
  supuwoerc  
     2020-07-23 17:10:53 +08:00
  vuepress 部署的?
  GODZZZZZ
      56
  GODZZZZZ  
     2020-07-23 17:19:31 +08:00
  z1645444
      57
  z1645444  
     2020-07-23 17:20:16 +08:00 via Android
  每一个博客相关的帖子都能成为博客宣传贴哈哈哈哈
  nullp
      58
  nullp  
     2020-07-23 17:27:06 +08:00
  a719114136
      59
  a719114136  
     2020-07-23 17:29:34 +08:00 via Android
  laragh
      60
  laragh  
     2020-07-23 17:32:08 +08:00
  vuepress 吧
  chwhsen
      61
  chwhsen  
     2020-07-23 19:05:22 +08:00
  这个十三,是我想的那个十三嘛?
  Shazoo
      62
  Shazoo  
     2020-07-23 19:26:01 +08:00
  我这域名不错吧?

  https://oi.0w0.io
  xbdsky
      63
  xbdsky  
     2020-07-23 20:22:24 +08:00
  qxg
      64
  qxg  
     2020-07-23 20:24:57 +08:00
  lrdcq
      65
  lrdcq  
     2020-07-23 20:26:09 +08:00
  月度搭车 http://lrdcq.com
  Ansen
      66
  Ansen  
     2020-07-23 20:31:59 +08:00
  yuhangch
      67
  yuhangch  
     2020-07-23 20:39:26 +08:00
  @Shazoo 可可爱爱
  superwhite
      68
  superwhite  
     2020-07-23 20:57:39 +08:00
  https://blog.dugwang.com 万一有人想看呢
  huaxing0211
      69
  huaxing0211  
     2020-07-23 21:32:57 +08:00
  Nicksxs
      70
  Nicksxs  
     2020-07-23 21:40:19 +08:00
  也来贴一下 nicksxs.me
  zjhgx
      71
  zjhgx  
     2020-07-23 21:48:41 +08:00
  首次晒亮相,还没多少文章 https://www.hugaoxiang.com
  rocyhua
      72
  rocyhua  
     2020-07-23 22:09:23 +08:00
  daliu
      73
  daliu  
     2020-07-23 22:18:41 +08:00
  poplar50
      74
  poplar50  
     2020-07-23 22:43:25 +08:00 via Android
  aeinrw
      75
  aeinrw  
     2020-07-23 22:45:45 +08:00 via iPhone
  timothyye
      76
  timothyye  
     2020-07-23 23:14:08 +08:00
  OldPanda
      77
  OldPanda  
     2020-07-24 02:03:57 +08:00
  falcon05
      78
  falcon05  
     2020-07-24 02:50:43 +08:00
  你们都写单人博客?好像只有我,写了个多人博客: https://hi.cellmean.com
  KasuganoSoras
      79
  KasuganoSoras  
     2020-07-24 06:16:47 +08:00
  @lyis #6 哈哈哈看的好好的到你这里笑喷出来
  zu1k
      80
  zu1k  
     2020-07-24 06:17:51 +08:00 via Android
  kemikemian
      81
  kemikemian  
     2020-07-24 08:06:10 +08:00
  打开有点慢,大概 5-10s
  janda
      82
  janda  
     2020-07-24 08:36:28 +08:00
  我也来搭波车吧(Github Page): http://liujilu.com/
  0xABCD
      83
  0xABCD  
     2020-07-24 08:46:28 +08:00 via Android
  fenglangjuxu
      84
  fenglangjuxu  
     2020-07-24 09:48:38 +08:00
  直挂云帆 乘风破浪
  https://yun.fan
  Fengren
      85
  Fengren  
     2020-07-24 10:05:03 +08:00
  r00t
      86
  r00t  
     2020-07-24 11:34:06 +08:00
  emtry
      87
  emtry  
     2020-07-24 12:35:13 +08:00
  搭车 [h0m3.win]( https://h0m3.win)
  bfme
      88
  bfme  
     2020-07-24 12:40:45 +08:00
  @pianjiao 老哥,你这 blog 用 next 改的吗?
  pianjiao
      89
  pianjiao  
     2020-07-24 12:53:11 +08:00 via Android
  @bfme 样式有参考
  bfme
      90
  bfme  
     2020-07-24 12:58:53 +08:00
  @pianjiao 做的挺好的,用了哪些技术栈啊?
  libasten
      91
  libasten  
     2020-07-24 15:23:35 +08:00
  车开走了吗?还能赶上吗?
  飞刀博客: https://www.feidaoboke.com/
  Youngda
      92
  Youngda  
     2020-07-24 16:37:48 +08:00
  lankaka
      93
  lankaka  
     2020-07-24 18:09:03 +08:00
  以上博客,全部点了一遍。
  hehewf
      94
  hehewf  
     2020-07-24 19:18:54 +08:00
  zhuzhibin
      95
  zhuzhibin  
     2020-07-24 19:20:08 +08:00
  B910
      96
  B910  
     2020-07-24 19:23:29 +08:00 via iPhone
  OhYee
      97
  OhYee  
     2020-07-24 20:07:14 +08:00 via Android
  博主出品页面 移动端没适配,图片都压成金箍棒了😂😂

  搭车
  https://www.oyohyee.com
  Soar360
      98
  Soar360  
     2020-07-24 20:46:05 +08:00
  Slade9527
      99
  Slade9527  
     2020-07-24 23:03:30 +08:00
  我也来打个卡,欢迎大家来个友链~
  https://merlinblog.xyz/
  7DLNU56W
      100
  7DLNU56W  
     2020-07-25 08:52:21 +08:00
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3588 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 188ms · UTC 05:01 · PVG 13:01 · LAX 21:01 · JFK 00:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.