V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
dyxang
V2EX  ›  问与答

Gitbook 一直安装失败

 •  
 •   dyxang · 2020-08-26 14:25:02 +08:00 · 3016 次点击
  这是一个创建于 895 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Windows 在文档目录下运行gitbook init安装,结果弹错误:

  Installing GitBook 3.2.3
  C:\Users\XXX\AppData\Roaming\npm\node_modules\gitbook-cli\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:287
     if (cb) cb.apply(this, arguments)
           ^
  
  TypeError: cb.apply is not a function
    at C:\Users\XXX\AppData\Roaming\npm\node_modules\gitbook-cli\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:287:18
    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:177:5)
  

  急死了,不会用,有无能解决问题的老哥帮帮我

  7 条回复    2021-01-19 22:11:43 +08:00
  kaqiuqiu
      1
  kaqiuqiu  
     2020-08-26 14:47:32 +08:00   ❤️ 2
  最新版的 nodejs 更新了 fs 某个特性(包括 LTS 版 和 14+ 版).
  临时解决办法:往前退一个小版本,例如用 12.18.2 版本.
  dyxang
      2
  dyxang  
  OP
     2020-08-26 15:28:11 +08:00
  @kaqiuqiu 好的谢谢,我还是静静等待更新吧
  raaaaaar
      3
  raaaaaar  
     2020-08-26 21:33:35 +08:00 via Android
  日常推荐 mdbook 。。
  dyxang
      4
  dyxang  
  OP
     2020-08-28 23:41:14 +08:00 via Android
  @raaaaaar 作为一个菜鸟来说,哪个本地化做得好用哪个,这个我也去看看
  ShuoHui
      5
  ShuoHui  
     2020-09-24 10:42:18 +08:00
  @kaqiuqiu 感谢。。。😂
  Meli55a
      6
  Meli55a  
     2021-01-19 22:11:22 +08:00   ❤️ 1
  根据报错信息,找到 polyfills.js ,注释 62-64 行即可安装,亲测

  Node.js:v14.15.4.
  CLI version: 2.3.2
  GitBook version: 3.2.3
  Meli55a
      7
  Meli55a  
     2021-01-19 22:11:43 +08:00   ❤️ 1
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4989 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 68ms · UTC 08:47 · PVG 16:47 · LAX 00:47 · JFK 03:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.