V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

nekoneko
V2EX  ›  二手交易

迫于穷,收个 88 vip 送的 网易云和优酷

 •  1
   
 •   nekoneko · 2020-09-09 15:51:44 +08:00 · 440 次点击
  这是一个创建于 1376 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  vx bmVrb194bWg=
  8 条回复    2020-09-10 09:05:29 +08:00
  piqq
      1
  piqq  
     2020-09-09 16:18:19 +08:00
  50 出网易云黑胶,v 93834321
  duzou
      2
  duzou  
     2020-09-09 16:28:59 +08:00
  40 出优酷,v Muzili-t
  wysnylc
      3
  wysnylc  
     2020-09-09 17:51:16 +08:00
  30 出烧饼,82 年的
  houzhi
      4
  houzhi  
     2020-09-09 18:13:50 +08:00
  借楼同出京东 60,网易云 50,快看 5,VX:SmV0cGFja0NvbXBvc2U=
  oreoiot
      5
  oreoiot  
     2020-09-09 18:45:25 +08:00 via iPhone
  https://i.loli.net/2020/09/09/VB8RGFrg7TWwacs.jpg 我哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  houzhi
      6
  houzhi  
     2020-09-09 19:00:35 +08:00
  @houzhi JD 已出,还剩网易云和快看
  Citronl
      7
  Citronl  
     2020-09-09 19:34:04 +08:00
  接楼出网易云黑胶年卡,50 元
  d3jvvJpoZmoxMjY=
  jiaojian570
      8
  jiaojian570  
     2020-09-10 09:05:29 +08:00 via Android
  @houzhi 加你了,抓紧看看
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5697 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 06:20 · PVG 14:20 · LAX 23:20 · JFK 02:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.