V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
dyxang
V2EX  ›  分享发现

GIthub 的新主页好炫酷

 •  
 •   dyxang · 2020-12-08 15:39:32 +08:00 · 4314 次点击
  这是一个创建于 366 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  动态的地球,可以看到实时的从各个地方的不同动作…… 片 1.jpg 我想像我这种外行可能只觉得炫酷,内行应该已经在思考门道了吧👀

  13 条回复    2020-12-09 09:30:13 +08:00
  liyang5945
      1
  liyang5945  
     2020-12-08 16:08:31 +08:00
  真鸡儿炫酷,webgl 画的,晚上回去好好研究下
  liyang5945
      2
  liyang5945  
     2020-12-08 16:18:49 +08:00   ❤️ 1
  找到来源了,是用 three-globe 这个库做的,https://github.com/vasturiano/three-globe
  liyang5945
      3
  liyang5945  
     2020-12-08 16:23:44 +08:00   ❤️ 2
  搞错了……打自己脸,是这个库 webgl-globe,https://github.com/dataarts/webgl-globe
  Pythondr
      4
  Pythondr  
     2020-12-08 20:15:30 +08:00
  很酷,但这个数据是真的吗?
  cmostuor
      5
  cmostuor  
     2020-12-08 20:24:42 +08:00
  登录用户表示啥也没有
  miaomiao888
      6
  miaomiao888  
     2020-12-08 20:40:08 +08:00
  那就来点更酷炫的 cybermap.kaspersky.com
  luckyrayyy
      7
  luckyrayyy  
     2020-12-08 20:44:28 +08:00
  @Pythondr 是真的啊,点了好几个,都是最近的 issue
  dyxang
      8
  dyxang  
  OP
     2020-12-08 22:13:42 +08:00
  @cmostuor 本来就是展示给非用户做宣传嘛😂
  dyxang
      9
  dyxang  
  OP
     2020-12-08 22:14:17 +08:00
  @miaomiao888 我记得还有一个别的黑客攻击也是实时显示🤔
  GeQi
      10
  GeQi  
     2020-12-08 22:21:30 +08:00   ❤️ 1
  数据肯定是假的啊…… 就是个动画而已。
  现在越发讨厌这种一开要卡一下然后被切换到独显的网页了,净整些花花胡子没有用的。
  GeQi
      11
  GeQi  
     2020-12-08 22:22:24 +08:00
  好吧,数据是真的,但是不改变我的观点。
  JensenQian
      12
  JensenQian  
     2020-12-09 08:39:00 +08:00 via Android
  @dyxang https://globe.akamai.com/
  akamai 的这个??
  SmiteChow
      13
  SmiteChow  
     2020-12-09 09:30:13 +08:00
  赞,一个优秀的数据可视化
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2618 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:58 · PVG 20:58 · LAX 04:58 · JFK 07:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.