V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sanggao
V2EX  ›  程序员

求推荐有深度的 mysql 文章或者博客

 •  1
   
 •   sanggao · 2021-03-02 14:26:16 +08:00 · 2000 次点击
  这是一个创建于 641 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  以前有个何登成大佬的数据库博客,奈何现在域名不在了,求推荐 mysql 深入的,或者 mysql 官方文档翻译版也行

  11 条回复    2021-03-02 16:38:20 +08:00
  dynastysea
      1
  dynastysea  
     2021-03-02 14:27:56 +08:00   ❤️ 3
  http://mysql.taobao.org/monthly/ 阿里的数据库团队出品的,写的很有深度,不过不太适合初学者
  sanggao
      2
  sanggao  
  OP
     2021-03-02 14:28:16 +08:00
  @dynastysea 感谢
  duwan
      3
  duwan  
     2021-03-02 14:44:42 +08:00
  何登成大佬 github 还有一些 ppt
  testFor
      4
  testFor  
     2021-03-02 14:51:40 +08:00
  mit 数据库公开课
  daxiguaya
      5
  daxiguaya  
     2021-03-02 14:53:22 +08:00
  掘金有个小册《 MySQL 是怎样运行的》,入个门没问题.
  seanxx
      6
  seanxx  
     2021-03-02 15:59:51 +08:00
  5l 的可以
  Kipp
      7
  Kipp  
     2021-03-02 16:01:31 +08:00 via iPhone
  6l 的可以,书已买
  amon
      8
  amon  
     2021-03-02 16:11:15 +08:00
  第一反应也是淘宝的数据库内核月报
  ji39
      9
  ji39  
     2021-03-02 16:33:53 +08:00
  cccp2020
      10
  cccp2020  
     2021-03-02 16:35:50 +08:00
  掘金上 小孩子的 《从根上理解 MySQL 是怎样运行的》

  /t/730312 还有极客时间的 《 MySQL 45 讲》
  jingkaimori
      11
  jingkaimori  
     2021-03-02 16:38:20 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2950 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 48ms · UTC 09:10 · PVG 17:10 · LAX 01:10 · JFK 04:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.