V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sanggao
V2EX  ›  程序员

求推荐有深度的 mysql 文章或者博客

 •  1
   
 •   sanggao · 279 天前 · 1492 次点击
  这是一个创建于 279 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  以前有个何登成大佬的数据库博客,奈何现在域名不在了,求推荐 mysql 深入的,或者 mysql 官方文档翻译版也行

  11 条回复    2021-03-02 16:38:20 +08:00
  dynastysea
      1
  dynastysea  
     279 天前   ❤️ 3
  http://mysql.taobao.org/monthly/ 阿里的数据库团队出品的,写的很有深度,不过不太适合初学者
  sanggao
      2
  sanggao  
  OP
     279 天前
  @dynastysea 感谢
  duwan
      3
  duwan  
     279 天前
  何登成大佬 github 还有一些 ppt
  testFor
      4
  testFor  
     279 天前
  mit 数据库公开课
  daxiguaya
      5
  daxiguaya  
     279 天前
  掘金有个小册《 MySQL 是怎样运行的》,入个门没问题.
  seanxx
      6
  seanxx  
     279 天前
  5l 的可以
  Kipp
      7
  Kipp  
     279 天前 via iPhone
  6l 的可以,书已买
  amon
      8
  amon  
     279 天前
  第一反应也是淘宝的数据库内核月报
  ji39
      9
  ji39  
     279 天前
  cccp2020
      10
  cccp2020  
     279 天前
  掘金上 小孩子的 《从根上理解 MySQL 是怎样运行的》

  /t/730312 还有极客时间的 《 MySQL 45 讲》
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1432 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 17:46 · PVG 01:46 · LAX 09:46 · JFK 12:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.