V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
markgor
V2EX  ›  全球工单系统

这是我看到过瘫痪的最厉害的云厂商---青云 Qingcloud

 •  
 •   markgor · 37 天前 · 1050 次点击
  这是一个创建于 37 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  官网静态资源挂了----https 证书过期 控制台登陆挂了------504

  有人知道有什么内幕吗....

  6mRwM8.png

  6mRaxf.png

  3 条回复    2021-03-06 09:10:02 +08:00
  miaomiao888
      1
  miaomiao888   37 天前
  感觉你那的问题,我这打开一切正常
  dream4ever
      2
  dream4ever   37 天前
  首页我这会儿打开完全正常,你再看看?
  markgor
      3
  markgor   37 天前
  @miaomiao888
  @dream4ever

  已经恢复了,电话确认过,说在处理
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2750 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 04:41 · PVG 12:41 · LAX 21:41 · JFK 00:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.