V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yy77
V2EX  ›  Node.js

Nodejs 终于刷到了版本 16(LTS)

 •  1
   
 •   yy77 · 27 天前 · 3068 次点击
  终于比 java 的版本号还高了。
  21 条回复    2021-04-23 16:57:30 +08:00
  selypan
      1
  selypan   27 天前
  刚升级完 14,😭
  Kasumi20
      2
  Kasumi20   27 天前
  Latest LTS Version: 14.16.1
  skiy
      3
  skiy   27 天前
  Active LTS Start: 2021-10-26

  还没进入 LTS 维护期
  code4you
      4
  code4you   27 天前
  brew install node
  v15.14.0
  Shook
      5
  Shook   27 天前
  赢了
  Rwing
      6
  Rwing   27 天前
  讲道理,根本没超过好吧
  java 16 (non-LTS) March 2021
  Kaciras
      7
  Kaciras   26 天前
  都是一年两更,超不了的
  ChrisFreeMan
      8
  ChrisFreeMan   26 天前
  请教一下在哪里可以看到各个版本的新特性,我在国际官网上都没找到
  abear
      9
  abear   26 天前
  好快
  ByteCat
      10
  ByteCat   26 天前   ❤️ 1
  $ node -v
  v15.14.0
  wellsc
      11
  wellsc   26 天前
  上次写 node 还是 6.*
  ericgui
      13
  ericgui   26 天前
  我们还在用 12
  unclemcz
      14
  unclemcz   26 天前
  从 4 升到 8 才不久[doge]
  ZackKing
      15
  ZackKing   26 天前
  最新 LTX 还是 14.16 (now)
  ZackKing
      16
  ZackKing   26 天前
  LTS....妈的不能改错
  wangkun025
      17
  wangkun025   26 天前
  brew upgrade node
  现在是 16 了
  dany813
      18
  dany813   26 天前
  一直 12
  xingguang
      19
  xingguang   25 天前
  两台电脑,有一台好久没升级发现还是 10
  flyinghigherair
      20
  flyinghigherair   25 天前
  一直在用 12 大版本,老的大版本也一直在更新
  Zchary
      21
  Zchary   24 天前
  看了下 feature 没必要追版本
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3651 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 08:15 · PVG 16:15 · LAX 01:15 · JFK 04:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.