V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Raven316
V2EX  ›  问与答

今天写了一个帖子,提示注册不到 1000 天不能发

 •  
 •   Raven316 · 59 天前 · 851 次点击
  这是一个创建于 59 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  是有什么敏感词吗?

  @livid

  能不能明示一下有什么敏感词,我好自我审查一下啊,这样我那么长的文章怎么发出去。。。
  7 条回复    2021-05-26 20:08:17 +08:00
  xtx
      1
  xtx   59 天前 via iPhone
  发图片
  hyrepo
      2
  hyrepo   59 天前   ❤️ 4
  “刑不可知,则威不可测”
  JustSong
      3
  JustSong   59 天前 via Android
  发到博客上,再贴链接
  liyang5945
      4
  liyang5945   59 天前
  老铁,你的那篇<再论自由>我都点不进去
  Raven316
      5
  Raven316   59 天前
  @liyang5945 啊,没有水深火热啊
  yancy0l
      6
  yancy0l   59 天前
  那篇<再论自由>我也点不进去
  celeron533
      7
  celeron533   59 天前
  有的版块要注册 1000 天才能访问
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   904 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 20:14 · PVG 04:14 · LAX 13:14 · JFK 16:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.