V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cbangchenLL7
V2EX  ›  推广

[抽奖送码] 世界上第亿好用的记账 APP,又又又又又更新了

 •  
 •   cbangchenLL7 · 242 天前 · 7542 次点击
  这是一个创建于 242 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  前情提要:

  1. https://www.v2ex.com/t/621105
  2. https://v2ex.com/t/646077
  3. https://v2ex.com/t/679316
  4. https://www.v2ex.com/t/713139

  自从上次发帖之后,iCost 做了很多功能的更新。 例如数据导入 /多账本 /二级分类 /预算中心等。

  其中得到了很多用户的帮助,当然我也没有忘记,最开始是 v2 的用户给了很多支持。 今天又来送码了。这一次会采用随机抽奖的方式。

  规则:

  • 评论;
  • 抽十个人,每人一枚 iCost 永久会员兑换码;
  • 再抽十个人,每人一枚 iCost 年付会员兑换码;
  • 截止日期为:2021.5.27 10:00 ;
  • 从回复楼层中随机抽取;
  • 中奖结果会以附言形式公布于本帖,并 @ 各位中奖用户;
  • 源码来自 yedanbo/createRandom().js ,感谢 v 站大佬。

  其他

  希望大家捧场,也感谢一如既往的支持。😁 (目前永久会员价格为 40 人民币,年付会员价格为 15 人民币每年。价格应该是记账应用里面偏低的,大家不要介意,就当理财,后续会有增值空间😂)。

  这个帖子其实在另外一个账号发过一次,不过因为另外一个账号被降权了(对比时间线,原因可能是因为我之前回复过入户相关的政策性问题,这一些不做评价),所以在另外一个帖子回复的朋友,会作为 1-13,直接累加到前面的楼层中。
  @Blanke, @qiyuanshouji, @snowkiss233, @saimax, @SkYouth, @lkkle, @ubbcou, @Cddchen, @wuzhihaohome, @MEOWwONE, @3573535, @Tennyson09, @feifei0720

  第 1 条附言  ·  241 天前

  截止10点,一共有223+13条回复。

  1. 永久会员抽奖

  最终楼层结果是:
  [167, 120, 94, 211, 102, 133, 50, 159, 70, 125]

  恭喜 @iMaxie, @runking, @suxin1995, @sometime, @NillSpake, @wooyuntest, @RouJiANG14, @RayDG, @standin000, @SomerQ 获得永久会员兑换码。

  2. 年付会员抽奖

  最终楼层结果是:
  [66, 134, 130, 145, 43, 105, 46, 168, 202, 178]

  恭喜@hhjswf, @Failurealive, @200844333, @surpwei, @fliu2476, @wangshichang, @sdushn, @azazw, @buubiu, @littleshy 获得年付会员兑换码。

  兑换奖励

  请以上获奖的朋友,发送邮件到 gostraight_tech#outlook.com,并附带 v2ex id 截图。

  非常感谢大家的参与。

  第 2 条附言  ·  241 天前
  # 替换成 @
  234 条回复    2021-05-27 13:31:47 +08:00
  1  2  3  
  SurfaceView
      1
  SurfaceView  
     242 天前
  我来组成分母!
  canxin
      2
  canxin  
     242 天前 via iPhone
  作为分母,支持一下
  adm7n
      3
  adm7n  
     242 天前
  1
  gogo88
      4
  gogo88  
     242 天前 via iPhone
  支持一下
  snachx
      5
  snachx  
     242 天前
  希望早日支持多币种,这个提了有段时间了😂,日常使用的功能就差这个
  username114514
      6
  username114514  
     242 天前 via iPhone
  分母
  lidodo
      7
  lidodo  
     242 天前 via iPhone
  资瓷!
  lucy2020
      8
  lucy2020  
     242 天前
  分子来了
  ArthurKing
      9
  ArthurKing  
     242 天前
  分子来了
  beyond_st
      10
  beyond_st  
     242 天前
  分母 目前在用鲨鱼记账
  likaci
      11
  likaci  
     242 天前
  喵喵喵
  RUGUAN
      12
  RUGUAN  
     242 天前
  分母来了
  duxiansen
      13
  duxiansen  
     242 天前
  支持一下
  yveJohn
      14
  yveJohn  
     242 天前
  分子一下
  mrouyoung
      15
  mrouyoung  
     242 天前
  冲冲冲,抽一个~
  Deteriorator
      16
  Deteriorator  
     242 天前
  分母来了,能抽中最好
  qiyuanshouji
      17
  qiyuanshouji  
     242 天前 via iPhone
  好的 继续分母 支持作者
  Thinginitself
      18
  Thinginitself  
     242 天前
  支持支持~即使抽不到,我也下载一下试试~
  HappyOneP
      19
  HappyOneP  
     242 天前
  多做一次分母又如何
  wolver
      20
  wolver  
     242 天前
  支持一下,目前在用的记账软件感觉还是稍有欠缺
  junksheng
      21
  junksheng  
     242 天前 via Android
  真分母
  CY4suncheng
      22
  CY4suncheng  
     242 天前
  继续做分母
  coderljx
      23
  coderljx  
     242 天前
  分子
  dinjufen
      24
  dinjufen  
     242 天前
  来了来了
  litavi
      25
  litavi  
     242 天前
  来啦来吧
  huaxing0211
      26
  huaxing0211  
     242 天前
  作为分母,特来支持一下
  wdxbb
      27
  wdxbb  
     242 天前 via iPhone
  分母
  vipqiudaoyu
      28
  vipqiudaoyu  
     242 天前
  喜欢,抽一个~
  wangsongyan
      29
  wangsongyan  
     242 天前
  分母+1
  JaaaaackZheng
      30
  JaaaaackZheng  
     242 天前
  组成分母
  fmd12345
      31
  fmd12345  
     242 天前
  抽卡,支持
  zephyryu
      32
  zephyryu  
     242 天前
  组成分母
  yangmacbob
      33
  yangmacbob  
     242 天前 via iPhone
  加油,参与一下
  Cddchen
      34
  Cddchen  
     242 天前
  抽我
  achiles
      35
  achiles  
     242 天前
  加油,参与一下
  zuox
      36
  zuox  
     242 天前
  分母分母
  jarl
      37
  jarl  
     242 天前
  分母
  w468750
      38
  w468750  
     242 天前
  分子来了
  sagehou
      39
  sagehou  
     242 天前
  非洲人来了
  ronngx
      40
  ronngx  
     242 天前 via iPhone
  冲啊
  mitong3269
      41
  mitong3269  
     242 天前 via iPhone
  分子来了
  mitong3269
      42
  mitong3269  
     242 天前 via iPhone
  分子分子
  fliu2476
      43
  fliu2476  
     242 天前
  挺好看,支持!
  zhaol
      44
  zhaol  
     242 天前
  支持一波
  renkexz
      45
  renkexz  
     242 天前
  分子来了
  sdushn
      46
  sdushn  
     242 天前
  大家都是怎么记账的啊,几十几百的小账目懒得记,慢慢多了也不少钱了
  jwen
      47
  jwen  
     242 天前
  我来组成分母!
  stonedevin
      48
  stonedevin  
     242 天前 via Android
  支持一波
  BigBunny
      49
  BigBunny  
     242 天前
  选我 选我 选我
  RouJiANG14
      50
  RouJiANG14  
     242 天前
  分子来啦!!!
  Javen96
      51
  Javen96  
     242 天前
  来了来了
  liaoyaoheng
      52
  liaoyaoheng  
     242 天前
  可以试试
  ymlog
      53
  ymlog  
     242 天前
  支持一下,好用
  OnlyShimmer
      54
  OnlyShimmer  
     242 天前
  分母
  bonfy
      55
  bonfy  
     242 天前
  fen mu
  oreoiot
      56
  oreoiot  
     242 天前
  我来抽一个美区兑换码
  sinux
      57
  sinux  
     242 天前
  来个永久吧,我直接去 sspai 和 tg 群给您写推广
  jiorix
      58
  jiorix  
     242 天前
  我系分子
  MrJeff
      59
  MrJeff  
     242 天前
  0x49
      60
  0x49  
     242 天前
  分母来了.
  cbangchenLL7
      61
  cbangchenLL7  
  OP
     242 天前
  @sinux 心动了💗
  cbangchenLL7
      62
  cbangchenLL7  
  OP
     242 天前
  @snachx 多币种很快就会上 tf
  xinnyu
      63
  xinnyu  
     242 天前
  一直在用,真的很好用,是我唯一坚持下来的记账 APP,感恩大佬
  qwer666df
      64
  qwer666df  
     242 天前
  分母
  imiapple
      65
  imiapple  
     242 天前
  在用钱迹,数据迁移方便吗?
  hhjswf
      66
  hhjswf  
     242 天前
  字词
  vaynecv
      67
  vaynecv  
     242 天前
  重在参与
  daimazha
      68
  daimazha  
     242 天前
  支持 Android 吗?
  redback
      69
  redback  
     242 天前
  😃分子分子,之前还想自己弄一个来着
  standin000
      70
  standin000  
     242 天前
  分子来了
  cbangchenLL7
      71
  cbangchenLL7  
  OP
     242 天前
  @imiapple 方便,支持钱迹导入
  horizonl
      72
  horizonl  
     242 天前
  hhhh,抽奖总是热情贼高
  hokhx
      73
  hokhx  
     242 天前
  分子一下
  MeliodasD
      74
  MeliodasD  
     242 天前
  分子来咯
  bluehr
      75
  bluehr  
     242 天前
  分母分母
  mccoymir
      76
  mccoymir  
     242 天前
  分子~参与
  sanqian
      77
  sanqian  
     242 天前
  分母
  LCL
      78
  LCL  
     242 天前
  分子来了 hhhh
  AlkTTT
      79
  AlkTTT  
     242 天前
  分母+1
  ivyi
      80
  ivyi  
     242 天前
  试一试
  ldcr1319
      81
  ldcr1319  
     242 天前
  支持一下 界面挺好看
  WangRicky
      82
  WangRicky  
     242 天前
  支持一下,报销功能很不错,money pro 老用户,一直在寻找替代品,预算建议增加单一事项,自定义周期的预算
  Varsion13
      83
  Varsion13  
     242 天前
  支持一下下
  dot2
      84
  dot2  
     242 天前
  支持一下,也来当个分子
  yancy0l
      85
  yancy0l  
     242 天前
  .......支持以下
  wxh001
      86
  wxh001  
     242 天前
  来一枚永久
  lixuedong
      87
  lixuedong  
     242 天前
  日常分母 期待永久
  lazyload
      88
  lazyload  
     242 天前
  分子分子
  mooyo
      89
  mooyo  
     242 天前
  分子份子
  popozhu
      90
  popozhu  
     242 天前
  分子
  DoubleX
      91
  DoubleX  
     242 天前
  分母转分子。
  adsltsee94
      92
  adsltsee94  
     242 天前
  来了来了
  wananzz
      93
  wananzz  
     242 天前
  试一下,期待好运 🎊
  suxin1995
      94
  suxin1995  
     242 天前
  支持一下
  oncethink
      95
  oncethink  
     242 天前
  我来组成分母
  cxz2998
      96
  cxz2998  
     242 天前
  支持!支持!
  jaynie
      97
  jaynie  
     242 天前
  支持支持!!!
  MCyunpeng98
      98
  MCyunpeng98  
     242 天前
  分子来了
  Didadida
      99
  Didadida  
     242 天前
  分子
  Poko
      100
  Poko  
     242 天前
  支持一波
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1598 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 00:20 · PVG 08:20 · LAX 16:20 · JFK 19:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.