V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
Tianao
V2EX  ›  全球工单系统

充电头网 www.chongdiantou.com 挂啦

 •  1
   
 •   Tianao · 54 天前 · 1729 次点击
  这是一个创建于 54 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上海电信

  504 Gateway Time-out
  The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.

  Powered by Tengine

  8 条回复    2021-08-27 17:19:44 +08:00
  tankren
      1
  tankren   54 天前
  没有啊
  xman99
      2
  xman99   54 天前
  gz 电信 正常,
  dingwen07
      3
  dingwen07   54 天前
  Xfinity,正常
  jdjingdian
      4
  jdjingdian   54 天前
  淘宝有家店说充电头是充屎头,从此我就忘不了这个词了
  liyang5945
      5
  liyang5945   54 天前
  @jdjingdian #4 YZX 是吧,哈哈
  clf
      6
  clf   54 天前
  杭州电信:首页能正常打开,其他的所有网页随便点一个都 504 。
  tsaitang
      7
  tsaitang   54 天前
  heb CU 正常
  gesse
      8
  gesse   53 天前
  这个网站很牛逼吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3932 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 06:55 · PVG 14:55 · LAX 23:55 · JFK 02:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.