V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
guanyin9cn
V2EX  ›  宽带症候群

ntt 线路 udp 连接,高峰期是否炸?

 •  
 •   guanyin9cn · 125 天前 · 1109 次点击
  这是一个创建于 125 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT,

  用 iperf3 tcp 测,速度会跳来跳去,说明线路极其不稳定。
  改 udp 测,没有出现跳的情况。
  不知道稳定性如何。
  4 条回复    2021-09-23 19:40:25 +08:00
  nbsn
      1
  nbsn  
     125 天前
  udp 测要改小 mtu,否则不能标明真实情况
  Sekai
      2
  Sekai  
     125 天前
  ntt = tnt
  gesse
      3
  gesse  
     121 天前
  请用
  iperf3 -c x.x.x.x -R -u -b 10M -l 1024
  测试
  guanyin9cn
      4
  guanyin9cn  
  OP
     120 天前
  @gesse
  加了 -l 好像更准一些,
  [[email protected] /mnt/jffs2/hw] # iperf3 -c xxxx -p xx -R -u -b 200M -l 1024
  Connecting to host jp.clayme.tk, port xx
  Reverse mode, remote host xxxxx is sending
  [ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
  [ 5] 0.00-1.01 sec 19.9 MBytes 166 Mbits/sec 0.027 ms 4367/24752 (18%)
  [ 5] 1.01-2.01 sec 11.6 MBytes 96.9 Mbits/sec 0.038 ms 12583/24413 (52%)
  [ 5] 2.01-3.01 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.030 ms 12417/24413 (51%)
  [ 5] 3.01-4.01 sec 11.7 MBytes 98.0 Mbits/sec 0.027 ms 12434/24394 (51%)
  [ 5] 4.01-5.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.025 ms 12417/24412 (51%)
  [ 5] 5.00-6.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.022 ms 12415/24415 (51%)
  [ 5] 6.00-7.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.033 ms 12410/24408 (51%)
  [ 5] 7.00-8.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.040 ms 12393/24393 (51%)
  [ 5] 8.00-9.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.030 ms 12415/24414 (51%)
  [ 5] 9.00-10.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0.026 ms 12416/24416 (51%)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2092 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 08:28 · PVG 16:28 · LAX 00:28 · JFK 03:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.