V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
wanqiuyao
V2EX  ›  二手交易

不迫收随身 Wi-Fi 蛋

 •  
 •   wanqiuyao · 2021-10-18 11:29:30 +08:00 via iPhone · 901 次点击
  这是一个创建于 713 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  U 盘的那种小型的插笔记本电脑上用
  第 1 条附言  ·  2021-10-18 22:46:48 +08:00
  结贴谢谢各位
  11 条回复    2021-10-18 18:59:38 +08:00
  xuxuxu123
      1
  xuxuxu123  
     2021-10-18 11:34:43 +08:00
  有两个,一个可以发射 wifi--70 不包邮,一个只能 usb 网络--60 包邮;
  wanqiuyao
      2
  wanqiuyao  
  OP
     2021-10-18 11:49:51 +08:00 via iPhone
  @xuxuxu123 70 的能放手机卡吗
  xuxuxu123
      3
  xuxuxu123  
     2021-10-18 11:53:32 +08:00
  @wanqiuyao 可以;电信移动联通?
  ps:这小东西发热贼大
  SiuRayyy
      4
  SiuRayyy  
     2021-10-18 14:45:15 +08:00
  有个中兴,能插电脑能发射 wifi,80 包邮成色很好
  wanqiuyao
      5
  wanqiuyao  
  OP
     2021-10-18 15:27:00 +08:00 via iPhone
  @xuxuxu123 联通 发热大不会炸吧
  wanqiuyao
      6
  wanqiuyao  
  OP
     2021-10-18 15:27:18 +08:00 via iPhone
  @nopysiu 能放手机卡?
  xuxuxu123
      7
  xuxuxu123  
     2021-10-18 15:47:54 +08:00
  @wanqiuyao 我用着没炸过;几乎就是新的,没咋用
  wanqiuyao
      8
  wanqiuyao  
  OP
     2021-10-18 15:53:22 +08:00 via iPhone
  V1pEQ0tBTA==@xuxuxu123 发来看看
  wanqiuyao
      9
  wanqiuyao  
  OP
     2021-10-18 15:53:52 +08:00 via iPhone
  @xuxuxu123 加 v 看看
  hi543
      10
  hi543  
     2021-10-18 18:59:01 +08:00   ❤️ 1
  淘宝工厂十几块钱,可以插卡。
  SiuRayyy
      11
  SiuRayyy  
     2021-10-18 18:59:38 +08:00
  @wanqiuyao 当然可以啊要不上网
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1416 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 16:29 · PVG 00:29 · LAX 09:29 · JFK 12:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.