V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
luvroot
V2EX  ›  互联网

yuque vip 活动可以领到 1 年的

 •  
 •   luvroot · 155 天前 · 6167 次点击
  这是一个创建于 155 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  下载语雀 App -> 点击我 -> 点击活动福利 -> 填写邀请码

  VPN1P0

  178 条回复    2022-04-09 22:50:48 +08:00
  1  2  
  dtgxx
      1
  dtgxx  
     155 天前
  邀请别人是给啥奖励
  wenhua
      2
  wenhua  
     155 天前   ❤️ 3
  蹭一波,谢谢。邀请码:HFIBUO

  再送上几个链接

  阿里云高校计划 6 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyungaoxiao

  云上协同 3 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyunkfz
  wenhua
      3
  wenhua  
     155 天前
  @dtgxx 邀请人与被邀请人 都能同时得到 3 个月会员
  yohole
      4
  yohole  
     155 天前
  最新邀请码 CYTL9T
  最新邀请码 CYTL9T
  最新邀请码 CYTL9T

  互惠互利!
  jeremy10
      5
  jeremy10  
     155 天前
  互惠互利!最新邀请码:CGNUEW
  Deffi
      6
  Deffi  
     155 天前
  接力,邀请码:CFBYSA
  bhaltair
      7
  bhaltair  
     155 天前
  最新的邀请码:AUSRAY
  really28
      8
  really28  
     155 天前
  最新:MB644G
  wondersland
      9
  wondersland  
     155 天前
  蹭一波,邀请码:CXD88B
  sixer
      10
  sixer  
     155 天前
  已领,分享邀请码:BGGG53
  Zhancha
      11
  Zhancha  
     155 天前
  还能用的邀请码:

  XVQXF2

  <br />
  zhangdashuan
      12
  zhangdashuan  
     155 天前
  接力,邀请码: KPKKWV
  kblacksheep
      13
  kblacksheep  
     155 天前
  还能用~

  LSS9G3
  kikohot
      14
  kikohot  
     155 天前 via iPhone
  邀请码:SUXPID 各领三个月会员
  jincong
      15
  jincong  
     155 天前
  接力:KQ0XFG
  wdy3334
      16
  wdy3334  
     155 天前
  @wenhua #2 之前这链接都能重复领取,现在也不行了
  itianjing
      17
  itianjing  
     155 天前
  我的我的
  BI97YH
  Cloud9527
      18
  Cloud9527  
     155 天前
  语雀会员开不开差距不多,我去年买了一年
  shuaiyin
      19
  shuaiyin  
     155 天前
  啦啦啦 已领 分享邀请码:HI5Y2S
  ChaneyChan
      20
  ChaneyChan  
     155 天前
  还能用,这是我的:XD5G2S
  wanghaonull
      21
  wanghaonull  
     155 天前
  OVXOVY
  li746224
      22
  li746224  
     155 天前
  接力,邀请码: QB89LZ
  shizukupr
      23
  shizukupr  
     155 天前
  我的邀请码:DLLOZK
  zii4914
      24
  zii4914  
     155 天前
  邀请码接力,VCB5SF
  wuxingli
      25
  wuxingli  
     155 天前
  接力,邀请码:AM1WFT
  zgqiu
      26
  zgqiu  
     155 天前
  邀请码接力, GF70FK
  wanghaonull
      27
  wanghaonull  
     155 天前
  邀请码接力, OVXOVY
  wohenlanya
      28
  wohenlanya  
     155 天前
  LNMA5B ,别忘了先领 OP 的邀请码 ~ _ ~
  tony2lord
      29
  tony2lord  
     155 天前
  邀请码接力,PIUE1X
  peterchen26
      30
  peterchen26  
     155 天前 via Android
  邀请码 OSYAGO
  cuixiao603
      31
  cuixiao603  
     155 天前
  GMLDI5
  Macolor21
      32
  Macolor21  
     155 天前
  AIU31V
  xf2506
      33
  xf2506  
     155 天前
  @Macolor21 接了楼上,DNNRBG
  ResidualWind
      34
  ResidualWind  
     155 天前
  最新邀请码 GXIYHL
  wewing
      35
  wewing  
     155 天前
  RS3C0
  chensitong
      36
  chensitong  
     155 天前
  邀请码 WSFK8X
  AlvaMu
      37
  AlvaMu  
     155 天前
  邀请码:IKL4H1
  WilsonGGG
      38
  WilsonGGG  
     155 天前
  蹭一波 CL1TYZ
  shervy
      39
  shervy  
     155 天前
  @wenhua 已输入你的邀请码。

  感恩楼下的,我邀请码:FRPD78
  haimall
      40
  haimall  
     155 天前
  @shervy 已使用

  接力:AW38XS
  接力:AW38XS
  接力:AW38XS
  Binks
      41
  Binks  
     155 天前
  来来来,新鲜的 RWH4WY
  madmen
      42
  madmen  
     155 天前
  @Binks #41 已用
  新的:SDLUBU
  Binks
      43
  Binks  
     155 天前
  @madmen 邀请码不存在?
  diedat17
      44
  diedat17  
     155 天前
  邀请码:ADP6XA
  18k
      45
  18k  
     155 天前
  接力 邀请码:YZ9XX8

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  18k
      46
  18k  
     155 天前
  但是我只能填写别人的一次邀请码,怎么填写多次呢
  dracher
      47
  dracher  
     155 天前
  @haimall 已使用

  接力

  邀请码:PBG37S
  Celebi
      48
  Celebi  
     155 天前
  要下载 app 啊
  igaozp
      49
  igaozp  
     155 天前
  @dracher #47 已使用
  igaozp
      50
  igaozp  
     155 天前
  接力:TG5AI3
  ljchengx
      51
  ljchengx  
     155 天前
  EQMCRL
  EQMCRL
  EQMCRL

  新鲜的 100%可用
  klarkzh
      52
  klarkzh  
     155 天前
  接力。 邀请码:RI4V4L
  shervy
      53
  shervy  
     155 天前
  @haimall 是不是只能填一次。如果不是请问在哪儿再填你的码
  wanghaonull
      54
  wanghaonull  
     155 天前
  邀请码接力, OVXOVY

  邀请码接力, OVXOVY

  邀请码接力, OVXOVY
  mopig
      55
  mopig  
     155 天前
  邀请码:LVY398

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  s21
      56
  s21  
     155 天前
  邀请码接力:FOZUVU
  haimall
      57
  haimall  
     155 天前
  @shervy 手机下载 app
  下载语雀 App -> 点击我 -> 点击活动福利 -> 填写邀请码
  robot1
      58
  robot1  
     155 天前
  邀请码接力:IQGYY3
  lishijianghu
      59
  lishijianghu  
     155 天前
  各位 V 站的靓仔靓女可以用用我的邀请码:
  EZ3GRO
  EZ3GRO
  EZ3GRO
  godfunc
      60
  godfunc  
     155 天前
  接力 LO13SS
  shervy
      61
  shervy  
     155 天前
  @haimall 没看到填写的地方,只有复制自己邀请码的地方。
  HayashiMei
      62
  HayashiMei  
     155 天前
  邀请码:QRZ0HV
  haimall
      63
  haimall  
     155 天前
  @shervy 那是填过了吧
  我填过以后 也没有了 只有邀请码。
  mantreegcj
      64
  mantreegcj  
     155 天前
  接力,邀请码:LOTGOL
  ResidualWind
      65
  ResidualWind  
     155 天前
  最新邀请码接力 GXIYHL
  retrocode
      66
  retrocode  
     155 天前
  接力: LGG9Y1
  sbf4512
      67
  sbf4512  
     155 天前
  接力: RRUKE7
  runninghipp
      68
  runninghipp  
     155 天前
  接力 :GORBCO 最新
  l9rw
      69
  l9rw  
     155 天前
  接力:SSKPCC
  Ruikoto
      70
  Ruikoto  
     155 天前
  接力:MD952Q
  davin
      71
  davin  
     155 天前
  接力:HDN1LS
  charzluo
      72
  charzluo  
     155 天前
  接力邀请码:XCPR6C
  cuicuiv5
      73
  cuicuiv5  
     155 天前
  接力
  PRYIB7
  somebody
      74
  somebody  
     155 天前 via Android
  接力:QWC6G1
  tlxxzj
      75
  tlxxzj  
     155 天前
  接力:ZKBU9C
  jabari
      76
  jabari  
     155 天前
  TU7OYO
  rocy
      77
  rocy  
     155 天前
  吴彦祖们,接力接力

  RFN0G4
  devinww
      78
  devinww  
     155 天前
  热乎出炉

  AGFITY
  siniankxq
      79
  siniankxq  
     155 天前
  邀请码:YPTCZM
  0xC000009F
      80
  0xC000009F  
     155 天前
  SFN7Z2
  Yukirito1996
      81
  Yukirito1996  
     155 天前
  新鲜出炉~邀请码:YQLXIC

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  lolico
      82
  lolico  
     155 天前 via iPhone
  接力邀请码:RQF7SW
  zhq0328
      83
  zhq0328  
     155 天前
  新鲜出炉~邀请码:IDCVKH

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  bzhangli
      84
  bzhangli  
     155 天前
  接力邀请码: ON6DHL
  xiaohouzhi
      85
  xiaohouzhi  
     155 天前
  接力邀请码:QKWWPD
  iovekkk
      86
  iovekkk  
     155 天前
  接力邀请码:XD440H
  angith
      87
  angith  
     155 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:QAKS7A

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  Uooop
      88
  Uooop  
     155 天前
  继续接力:GW04T7
  li02
      89
  li02  
     155 天前
  接力邀请码:WAQI2O
  pisipala
      90
  pisipala  
     155 天前
  接力邀请码:VKLMLO
  ffLoveJava
      91
  ffLoveJava  
     155 天前
  接力邀请码: XVX0GP
  ThunderMonkey
      92
  ThunderMonkey  
     155 天前
  接力邀请码:FC5NH7
  geniusmyn
      93
  geniusmyn  
     155 天前
  接力邀请码:KY1N8W

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  cppc
      94
  cppc  
     155 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:EN84F0

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zhifanlo
      95
  zhifanlo  
     155 天前
  接力邀请码:PPYAMG
  brucewar
      96
  brucewar  
     155 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GQU6Y9

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  rajesh941
      97
  rajesh941  
     155 天前
  接力邀请码:YTG1HK

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zanxj
      98
  zanxj  
     155 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:UHD4YR

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  yelan
      99
  yelan  
     155 天前
  是通过邀请别人获取的会员上限只能是一年对吧?
  yelan
      100
  yelan  
     155 天前
  @wenhua 上限是几个月呀,1 年?
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2459 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 09:50 · PVG 17:50 · LAX 02:50 · JFK 05:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.