V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
meinjoy
V2EX  ›  VPS

出几个吃灰的 VPS,一个腾讯云 HK, 2 个 19 年的甲骨文 Tokyo,还有一个 29.99 的搬瓦工

 •  
 •   meinjoy · 215 天前 · 1608 次点击
  这是一个创建于 215 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  腾讯云 HK 是 3 月 13 号注册的,2C2G ,3 年,原价 288 ,出 220 搬瓦工今年 10 月份到期,512MB ,$29.99,出 200 甲骨文问了别人,说是 19 年的最低 350

  vx:dng6MTgxMjQxMDUxNTk=

  17 条回复    2022-07-06 23:09:22 +08:00
  cucldk
      1
  cucldk  
     215 天前
  腾讯云 HK 这个怎么交易,轻量不能 push 吧,账号是实名认证过的
  lzs5240
      2
  lzs5240  
     215 天前
  去 mjj 论坛呀
  qianxing
      3
  qianxing  
     215 天前
  @lzs5240 mjj 论坛?是什么
  meinjoy
      4
  meinjoy  
  OP
     215 天前
  @lzs5240 你说的是 hostloc ?我没帐号啊
  meinjoy
      5
  meinjoy  
  OP
     215 天前
  @cucldk 我也不知道怎么 push ,如果谁想买,我找个大佬问问
  xulaichuang
      6
  xulaichuang  
     212 天前
  @meinjoy 加不了微信啊

  搬瓦工还在么
  lzs5240
      7
  lzs5240  
     211 天前
  @qianxing 就是 hostloc
  qianxing
      8
  qianxing  
     210 天前 via iPhone
  谢谢
  nanlou
      9
  nanlou  
     208 天前
  腾讯云那个还在吗?
  meinjoy
      10
  meinjoy  
  OP
     208 天前 via iPhone
  @nanlou
  nanlou
      11
  nanlou  
     208 天前
  @meinjoy 可以分离出来的话我收
  ajaxgoldfish
      12
  ajaxgoldfish  
     190 天前 via Android
  机器还在吗
  meinjoy
      13
  meinjoy  
  OP
     190 天前 via iPhone
  @ajaxgoldfish 就剩搬瓦工了
  meinjoy
      14
  meinjoy  
  OP
     190 天前 via iPhone
  @xulaichuang 在,我加你的微信
  xulaichuang
      15
  xulaichuang  
     188 天前
  @meinjoy amlheHUxOTg4MTIyNw==
  chapterLiu
      16
  chapterLiu  
     146 天前
  搬瓦工还在吗
  meinjoy
      17
  meinjoy  
  OP
     146 天前 via iPhone
  @chapterLiu 在的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1231 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 20:27 · PVG 04:27 · LAX 12:27 · JFK 15:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.