V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dtbuaixitou
V2EX  ›  上海

上海游泳馆开放了吗?

 •  
 •   dtbuaixitou · 2022-11-01 15:38:29 +08:00 · 1764 次点击
  这是一个创建于 536 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  在上海的 v 友有知道的么,百度地图上显示的未开放,但是百度地图各位懂的,营业信息这种不太靠谱。

  12 条回复    2022-11-05 13:25:19 +08:00
  superchijinpeng
      1
  superchijinpeng  
     2022-11-01 15:51:34 +08:00
  打个电话
  lhhit
      2
  lhhit  
     2022-11-01 16:12:16 +08:00
  我每周都去东方体育中心游泳
  kunnnnn
      3
  kunnnnn  
     2022-11-01 16:22:35 +08:00
  我每周都去源深体育中心游泳
  guisheng
      4
  guisheng  
     2022-11-01 18:46:04 +08:00 via iPhone
  我每周都想去学游泳。
  skywalkerfc
      5
  skywalkerfc  
     2022-11-01 20:40:01 +08:00
  我每周都去三林体育中心游泳
  deston
      6
  deston  
     2022-11-02 09:46:46 +08:00
  我每周都去东方体育中心和青少年水上运动中心游泳
  niboy
      7
  niboy  
     2022-11-02 10:02:51 +08:00
  关注公众号
  BDGS
      8
  BDGS  
     2022-11-03 15:57:36 +08:00
  我每周都去七宝中学游泳馆游泳
  dtbuaixitou
      9
  dtbuaixitou  
  OP
     2022-11-03 17:09:17 +08:00
  @lhhit 我也每周去东方体育中心,这不上海游泳馆稍微近点
  dtbuaixitou
      10
  dtbuaixitou  
  OP
     2022-11-03 17:09:44 +08:00
  @skywalkerfc 去过一次,人还挺多的
  dtbuaixitou
      11
  dtbuaixitou  
  OP
     2022-11-03 17:11:46 +08:00
  @niboy 公众号好像 21 年就停运了
  ackmanfork
      12
  ackmanfork  
     2022-11-05 13:25:19 +08:00   ❤️ 1
  我每周都不去游泳
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   906 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 22:36 · PVG 06:36 · LAX 15:36 · JFK 18:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.