V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
x1kong
V2EX  ›  二手交易

出一个 PixelBook 2017 i5 8+128

 •  
 •   x1kong · 2022-12-15 16:35:17 +08:00 · 437 次点击
  这是一个创建于 438 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  PixelBook 2017

  i5 CPU
  8G+128G
  ChromeOS 系统

  玩了一段时间,新鲜感过了,家里有其它笔记本,有点鸡肋,有兴趣的可以带走

  明盘 1500 到付 ,送只手写笔

  成色自我感觉还挺好,无磕碰

  注意:chromeOS 需要翻墙使用
  9 条回复    2022-12-17 08:52:44 +08:00
  xiaobinim
      1
  xiaobinim  
     2022-12-15 17:22:26 +08:00
  待机能用多长时间?
  kebumail
      2
  kebumail  
     2022-12-15 18:25:31 +08:00 via Android
  兄弟能不能上个图
  x1kong
      3
  x1kong  
  OP
     2022-12-15 18:30:21 +08:00
  @xiaobinim #1 没一直待机试过,我周末试试
  x1kong
      4
  x1kong  
  OP
     2022-12-15 18:30:44 +08:00
  @kebumail #2 我回家拍一下,明天发
  x1kong
      5
  x1kong  
  OP
     2022-12-16 11:23:10 +08:00
  @kebumail #2 上传不了图片,直接🐟上看吧
  [闲鱼] https://m.tb.cn/h.Uj3c55L?tk=ZlAade2oL4e CZ0001 「我在闲鱼发布了 [pixelbook 2017 i5 8+128] 」
  点击链接直接打开
  kebumail
      6
  kebumail  
     2022-12-16 16:02:07 +08:00
  @x1kong 宝贝被删了🤪
  x1kong
      7
  x1kong  
  OP
     2022-12-16 17:36:18 +08:00
  @kebumail #6 里面写了科学上网几个字,被认为是敏感词给强行删除了,我重新发了
  x1kong
      8
  x1kong  
  OP
     2022-12-16 17:36:27 +08:00
  @x1kong #7 [闲鱼] https://m.tb.cn/h.URLoncB?tk=9ANbdeenluR CZ0001 「我在闲鱼发布了 [pixelbook 2017 i5 8+128G] 」
  点击链接直接打开
  xiaobinim
      9
  xiaobinim  
     2022-12-17 08:52:44 +08:00 via Android
  这个和 pixelgo 那款 比较呢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3657 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 04:42 · PVG 12:42 · LAX 20:42 · JFK 23:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.