V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
huangqihong
V2EX  ›  二手交易

我也发个东方树叶的 5 人团

 •  
 •   huangqihong · 116 天前 · 540 次点击
  这是一个创建于 116 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有人一起拼的吗 https://imgur.com/a/z4Tvkm1

  第 1 条附言  ·  116 天前
  已经关闭了,不想买了,看了下面的回复,感觉确实不能贪便宜
  11212015
      1
  11212015  
     116 天前
  已抢完?
  huangqihong
      2
  huangqihong  
  OP
     116 天前
  @11212015 没有,刚刚在编辑,如何插入图片
  vipdog73
      3
  vipdog73  
     116 天前
  @huangqihong 帮你插入了 你的团购
  vipdog73
      4
  vipdog73  
     116 天前
  nopewu
      5
  nopewu  
     116 天前
  fairytale110
      6
  fairytale110  
     116 天前 via Android
  @nopewu 被喝了?还是瓶子坏了?
  nopewu
      7
  nopewu  
     116 天前
  @fairytale110 每瓶都有非常严重的瓶身磨损
  nopewu
      8
  nopewu  
     116 天前
  < img src='https://s2.loli.net/2023/02/02/HokbfPrqSp7a42V.jpg' alt='HokbfPrqSp7a42V'/>
  < img src='https://s2.loli.net/2023/02/02/lheI8ai73OvkGAL.jpg' alt='lheI8ai73OvkGAL'/>
  Rrrrrr
      9
  Rrrrrr  
     116 天前 via iPhone
  问一下,你们收到的脏不脏,我刚收到货,每瓶都擦了一次, 有点不敢喝,收到的时候,都能看到货物,不知道是不是都倒出来了
  Rrrrrr
      10
  Rrrrrr  
     116 天前 via iPhone
  @nopewu 我靠,我也是,正好想问一下你们
  Rrrrrr
      11
  Rrrrrr  
     116 天前 via iPhone
  准备退货了,大家别买
  huangqihong
      12
  huangqihong  
  OP
     116 天前
  我关闭了,发现没人弄,自己也不想买了
  fairytale110
      13
  fairytale110  
     115 天前 via Android
  @huangqihong 没临近过期还行吧,毕竟便宜
  iovekkk
      14
  iovekkk  
     108 天前
  @vipdog73 大佬,请教一下,同样是 imgur 的图床,为啥我的图片显示不出来啊
  huangqihong
      15
  huangqihong  
  OP
     108 天前
  huangqihong
      16
  huangqihong  
  OP
     108 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1118 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 18:00 · PVG 02:00 · LAX 11:00 · JFK 14:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.