V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuelang
V2EX  ›  OpenAI

GPT4 “咒语” 指南

 •  2
   
 •   xuelang ·
  selfboot · 2023-06-10 17:37:50 +08:00 · 1620 次点击
  这是一个创建于 408 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  参考 Openai 的官方指南,结合一些中文语境的示例,准备搞一个 Prompt 的系列文章:

  GPT4 提问技巧一:写清晰的说明

  第 1 条附言  ·  363 天前
  第 2 条附言  ·  363 天前
  第 3 条附言  ·  363 天前
  第 4 条附言  ·  363 天前
  第 5 篇: [GPT4 提问技巧五:借助外部工具]( https://selfboot.cn/2023/07/24/gpt4_prompt_tools/)
  第 5 条附言  ·  363 天前
  shiy05
      1
  shiy05  
     2023-06-10 18:01:19 +08:00 via Android
  谢谢,干货好多
  xuelang
      2
  xuelang  
  OP
     2023-06-10 18:55:59 +08:00   ❤️ 1
  @shiy05 官网指南的 “汉化”解释,哈哈
  790002517zzy
      3
  790002517zzy  
     2023-06-11 00:28:28 +08:00 via Android
  不错
  xuelang
      4
  xuelang  
  OP
     2023-06-12 14:17:20 +08:00   ❤️ 1
  第二篇出炉: [GPT4 提问技巧二:提供参考文本]( https://selfboot.cn/2023/06/12/gpt4_prompt_reference/)
  xuelang
      5
  xuelang  
  OP
     2023-06-15 19:50:35 +08:00   ❤️ 1
  GPT4 提问技巧三:复杂任务拆分 https://selfboot.cn/2023/06/15/gpt4_prompt_subtasks/
  xuelang
      6
  xuelang  
  OP
     2023-06-29 14:00:42 +08:00
  GPT4 提问技巧四:给模型思考时间 https://selfboot.cn/2023/06/29/gpt4_prompt_think/
  xuelang
      7
  xuelang  
  OP
     364 天前
  GPT4 提问技巧五:借助外部工具. https://selfboot.cn/2023/07/24/gpt4_prompt_tools/
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2755 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 14:27 · PVG 22:27 · LAX 07:27 · JFK 10:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.