V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeforceLee
V2EX  ›  iCode

新游戏上线,赠送兑换码

 •  
 •   GeforceLee · 2014-05-18 09:34:18 +08:00 · 6312 次点击
  这是一个创建于 2753 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  新游戏上线,免费赠送兑换码
  一个20枚,先到先得!

  下载地址: http://t.cn/RvzSES9

  R67974644XNF
  LPWE7E437AN6
  XE77TPNKFLN7
  F7J3MY7W4WHN
  R96F4XA99PKH
  KAW7HXTRTY3T
  EAP6NY3JRR6K
  XWRJ6WYX4XP3
  AEMRRL7KLNWT
  WPFWWHEYL4TY
  AFW3N46AETYL
  93XAXEWA9K7X
  T43FJP3MHYNT
  MAYMF3YWT977
  T69XTL4JNRTY
  MJ9HN9AEJ9WX
  YP6HAY3YTN3K
  TE33974W44WE
  PM69LM34RM4N
  LHH93WLXH46F
  第 1 条附言  ·  2014-05-18 14:16:29 +08:00
  欢迎大家提出宝贵建议。

  再送10个码

  6NRJTTLK6YAL
  JJFPE9L4PRAJ
  HEM6XRRXW9P3
  9WR79NX6JFRN
  HXK9J999LPWN
  3PPLRJ9LTHPM
  6PH9PLY7JLAJ
  PNJKPYHWE7JA
  TFK7AJTP77FF
  E34MNN9H7WF3
  39 条回复    2014-05-19 12:02:38 +08:00
  haiyang416
      1
  haiyang416   2014-05-18 09:35:56 +08:00
  你能再马虎一点嘛,别说游戏地址,连个游戏名都没有。
  Perry
      2
  Perry   2014-05-18 09:36:33 +08:00 via iPhone
  MJ9HN9AEJ9WX 已用
  GeforceLee
      3
  GeforceLee   2014-05-18 09:37:34 +08:00
  @haiyang416 提醒的是啊。 已修改
  hjmnoah
      4
  hjmnoah   2014-05-18 09:44:29 +08:00
  T69XTL4JNRTY 已经用了

  谢谢
  karthao
      5
  karthao   2014-05-18 09:45:32 +08:00 via iPad
  T43FJP3MHYNT 已用
  acoada
      6
  acoada   2014-05-18 09:46:51 +08:00
  用了AEMRRL7KLNWT
  看看这货怎么玩。。
  precisi0nux
      7
  precisi0nux   2014-05-18 09:52:05 +08:00
  MAYMF3YWT977 已用,玩了几关,还不错,一开始不清楚规则,后来就还好了。
  kemad
      8
  kemad   2014-05-18 09:53:14 +08:00
  LHH93WLXH46F 已兑,感谢。
  homever
      9
  homever   2014-05-18 09:55:34 +08:00
  PM69LM34RM4N
  thx
  haiyon
      10
  haiyon   2014-05-18 09:57:08 +08:00
  WPFWWHEYL4TY 用了
  qiuai
      11
  qiuai   2014-05-18 09:58:11 +08:00
  YP6HAY3YTN3K
  已用.
  DylanRing0
      12
  DylanRing0   2014-05-18 09:59:20 +08:00
  EAP6NY3JRR6K
  yangff
      13
  yangff   2014-05-18 10:12:19 +08:00
  还以为是html5游戏,进去一看是iOS了= =
  jinyue524
      14
  jinyue524   2014-05-18 10:12:29 +08:00
  TE33974W44WE 已经用了
  soarscnu
      15
  soarscnu   2014-05-18 10:14:38 +08:00
  R67974644XNF
  已用,谢谢。
  cloverstd
      16
  cloverstd   2014-05-18 10:16:00 +08:00 via iPhone
  F7J3MY7W4WHN
  已用
  tmacshuai
      17
  tmacshuai   2014-05-18 10:21:41 +08:00
  XE77TPNKFLN7
  binx
      18
  binx   2014-05-18 10:37:20 +08:00
  AFW3N46AETYL thx~
  aquarius
      19
  aquarius   2014-05-18 11:12:53 +08:00
  R96F4XA99PKH已用,谢谢
  jdqingm
      20
  jdqingm   2014-05-18 11:25:33 +08:00 via iPhone
  XWRJ6WYX4XP3
  谢谢~
  bdyq
      21
  bdyq   2014-05-18 13:18:20 +08:00
  1865HQTL 未激活/可使用 - -
  18666EDU 未激活/可使用 - -
  1866B4Z4 未激活/可使用 - -
  1B8RGEBO 未激活/可使用 - -
  1B8S5XAC 未激活/可使用 - -

  1B8V013O 未激活/可使用 - -
  1B8Y8AQU 未激活/可使用 - -
  1B8YT1AM 未激活/可使用 - -
  1B8Z9IYN 未激活/可使用 - -
  1B90CXPN 未激活/可使用 - -

  1B924RSD 未激活/可使用 - -
  1B92UL7Q 未激活/可使用 - -
  1B98H074 未激活/可使用 - -
  1DR2LXXN 未激活/可使用 - -
  1DR3WMOI 未激活/可使用 - -

  1DR6YSKU 未激活/可使用 - -
  1DR8TAKC 未激活/可使用 - -
  1DRCIBSS 未激活/可使用 - -
  1DRIZ7YP 未激活/可使用 - -
  1DRPYUG2 未激活/可使用 - -

  1DRQ8J19 未激活/可使用 - -
  1DRSQMPB 未激活/可使用 - -
  1DRVRPHK 未激活/可使用 - -
  1H78O1NL 未激活/可使用 - -
  1H7CT515 未激活/可使用 - -

  1H7GFI9N 未激活/可使用 - -
  1H7IRKYV 未激活/可使用 - -
  1H7JXXPK 未激活/可使用 - -
  1H7LF8LS 未激活/可使用 - -
  1H7MN4RG 未激活/可使用 - -

  1H7NIT18 未激活/可使用 - -
  1H7RCOUV 未激活/可使用 - -
  1H7SD5UO 未激活/可使用 - -
  1JONJYIZ 未激活/可使用 - -
  1JOOQQON 未激活/可使用 - -

  1JOPU11V 未激活/可使用 - -
  1JOR387P 未激活/可使用 - -
  1JOR8DCX 未激活/可使用 - -
  1JOXFVVY 未激活/可使用 - -
  1JOZVNP6 未激活/可使用 - -

  1JP08MNS 未激活/可使用 - -
  1JP4DJP9 未激活/可使用 - -
  1JP5HAMB 未激活/可使用 - -
  1LRFECF3 未激活/可使用 - -
  1LRIUPWR 未激活/可使用 - -

  1LRJQG1X 未激活/可使用 - -
  1LRO9Q7T 未激活/可使用 - -
  1LRRIPOF 未激活/可使用 - -
  1LRWBVJP 未激活/可使用 - -
  1LRZ3J4O 未激活/可使用 - -
  1LS47SFB 未激活/可使用 - -
  1LS8TH1T 未激活/可使用 - -
  1LS9T7GF 未激活/可使用 - -

  1O4OHUKT 未激活/可使用 - -
  1O4X0U8A 未激活/可使用 - -
  1O4XZ4QD 未激活/可使用 - -
  1O4YAAE6 未激活/可使用 - -
  1O4Z38L5 未激活/可使用 - -
  1O50C46J 未激活/可使用 - -
  1O50NC3B 未激活/可使用 - -
  1O5A1XEC 未激活/可使用 - -
  1O5ASVE0 未激活/可使用 - -
  1O5BJ6FV 未激活/可使用 - -
  1TYRLHP7 未激活/可使用 - -
  1TYSBDE5 未激活/可使用 - -
  1TYUY8HQ 未激活/可使用 - -
  1TYZMMT6 未激活/可使用 - -
  1TZ9GNFN 未激活/可使用 - -
  1TZC3WJQ 未激活/可使用 - -
  1TZE2RNZ 未激活/可使用 - -
  1TZH3XVM 未激活/可使用 - -
  1TZJW44Z 未激活/可使用 - -
  1TZOC84N 未激活/可使用 - -
  im7Kee
      22
  im7Kee   2014-05-18 13:54:09 +08:00
  上面的全部无效?
  abu
      23
  abu   2014-05-18 14:09:12 +08:00
  无效了 = =
  xoxo
      24
  xoxo   2014-05-18 14:10:43 +08:00
  还差点以为是 “江湖”那游戏
  GeforceLee
      25
  GeforceLee   2014-05-18 14:12:48 +08:00
  @bdyq 您这是什么码啊?
  TF
      26
  TF   2014-05-18 15:00:15 +08:00
  HEM6XRRXW9P3 已用,谢谢
  Ellison
      27
  Ellison   2014-05-18 17:51:23 +08:00
  JJFPE9L4PRAJ 已用,感谢~
  qiuai
      28
  qiuai   2014-05-18 18:00:09 +08:00
  玩了一会.说真的...第一次进游戏,在12宫格的部分缺乏指引...我直接进到后面几关里去了...还好我耐心的测试跑会了12宫格...
  应该直接进入第一关,或者把其他的后面的都禁用的
  jose13
      29
  jose13   2014-05-18 18:01:33 +08:00 via iPad
  PNJKPYHWE7JA已用。。。感谢
  ninion
      30
  ninion   2014-05-18 18:06:38 +08:00
  JJFPE9L4PRAJ 已用 多谢!
  cameo
      31
  cameo   2014-05-18 19:08:23 +08:00
  用了一个码,不记得是哪个了。。

  游戏挺不错,画风音效也喜欢。玩法是原创的吗?为什么要取一个带2048的名字啊,有人会认为是又一个仿2048的(虽然2048也是抄别人的创意)。

  再就是觉得新手引导可以再优化下。
  Liebe
      32
  Liebe   2014-05-18 19:12:11 +08:00 via iPhone
  9WR79NX6JFRN已用
  GeforceLee
      33
  GeforceLee   2014-05-19 09:25:17 +08:00
  @qiuai 嗯.在更新版本中会加强用户引导.谢谢你提出宝贵建议
  GeforceLee
      34
  GeforceLee   2014-05-19 09:26:24 +08:00
  @cameo 嗯,正准备改下名字.玩法说实话不是原创
  qiuai
      35
  qiuai   2014-05-19 09:59:45 +08:00
  @GeforceLee 主要是为啥第二行和第三行的第一个都是直接可选的...不是进阶的么?
  GeforceLee
      36
  GeforceLee   2014-05-19 10:33:16 +08:00
  @qiuai 最初的想法是想让用户选择多一点.目前看来还是锁上比较好.让新手玩家选择少一点
  qiuai
      37
  qiuai   2014-05-19 11:41:36 +08:00
  @GeforceLee 主要是突然进去完全不知道是怎么玩的
  GeforceLee
      38
  GeforceLee   2014-05-19 11:55:06 +08:00
  @qiuai 嗯,现在正在改用户引导,文字提示.很多朋友都是这么反应的.不好上手
  qiuai
      39
  qiuai   2014-05-19 12:02:38 +08:00
  @GeforceLee 上手倒是还好.玩了一会累了...脑子疼...哈哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3347 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 05:22 · PVG 13:22 · LAX 21:22 · JFK 00:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.