V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
samingzhong
V2EX  ›  Apple

@Apple 你家 macOS 上的地图 app 又出事了。。。

 •  
 •   samingzhong · 2017-12-05 16:40:08 +08:00 · 2575 次点击
  这是一个创建于 1665 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  刚差个位置,闲来点开 macOS 自带地图,哇擦。。珠江呢,我怎么找不到了。。。琶洲大桥下边都是水泥地???? 哎~ 太不走心...算了~

  第 1 条附言  ·  2017-12-06 10:35:41 +08:00
  补图,macOS10.12.6
  第 2 条附言  ·  2017-12-06 10:37:52 +08:00
  7 条回复    2017-12-07 10:52:45 +08:00
  lesswest
      1
  lesswest  
     2017-12-05 17:10:58 +08:00
  f2f2f
      2
  f2f2f  
     2017-12-05 17:12:06 +08:00
  这个……你不得 @高德?
  zh5e
      3
  zh5e  
     2017-12-06 08:57:33 +08:00
  地图 app 已经很良心了
  RqPS6rhmP3Nyn3Tm
      4
  RqPS6rhmP3Nyn3Tm  
     2017-12-06 11:54:13 +08:00 via iPad
  苹果应该还没有接入全球工单系统
  ShavenCat
      5
  ShavenCat  
     2017-12-06 12:00:43 +08:00
  mac 上地图软件使用率太低了
  yyyle
      6
  yyyle  
     2017-12-06 14:25:25 +08:00
  keepsmilence
      7
  keepsmilence  
     2017-12-07 10:52:45 +08:00
  虽然最近因为某论坛正在交通管制,但封路归封路,还不至于屏蔽整条珠江……
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1088 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 21:23 · PVG 05:23 · LAX 14:23 · JFK 17:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.