V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zsc8917zsc
V2EX  ›  程序员

猜测一下 2286 年 11 月 21 日 1:46:40 会发生什么

 •  
 •   zsc8917zsc · 2019-05-16 09:27:53 +08:00 · 2212 次点击
  这是一个创建于 928 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  不知道在 2286 年 11 月 21 日 1:46:40 会发生什么,会有多少系统崩溃~~

  dovme
      1
  dovme   2019-05-16 09:38:33 +08:00
  我死了
  torans
      2
  torans   2019-05-16 09:45:13 +08:00 via Android
  @dovme #1 但你依旧活着
  qwerthhusn
      3
  qwerthhusn   2019-05-16 09:51:15 +08:00
  我们的程序判断闰年,就直接 return x & 3 == 0 因为下次出现异常情况的时间是 2100 年,那时候系统早没了
  zhissss
      4
  zhissss   2019-05-16 10:03:29 +08:00
  AWSL
  shuizhengqi
      5
  shuizhengqi   2019-05-16 10:17:52 +08:00
  不是 2038 ?
  looseChen
      6
  looseChen   2019-05-16 11:04:37 +08:00
  为啥是这个时间
  altboy
      7
  altboy   2019-05-16 11:05:34 +08:00
  咱也不知道会发生什么,咱也不敢问呐
  SpartzTao
      8
  SpartzTao   2019-05-16 11:29:26 +08:00
  ljh0585
      9
  ljh0585   2019-05-16 11:30:29 +08:00
  AWML
  xianxiaobo
      10
  xianxiaobo   2019-05-16 14:25:07 +08:00
  我以前写代码就以为时间戳只有 10 位和 13 位,所以写如果是 13 位转换和如果是 10 位转换,不过还好我和我的代码都活不到那个时候。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2769 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 12:06 · PVG 20:06 · LAX 04:06 · JFK 07:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.