V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
Windy00
V2EX  ›  DNS

dnspod 公共 dns 问题

 •  
 •   Windy00 · 72 天前 · 2282 次点击
  这是一个创建于 72 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  119.29.29.29 三网 dns ping 正常,另外一个 119.28.28.28 联通移动正常,电信是大部分都绕路美国一圈再回来,ping 很高,麻烦再优化下电信的路由吧,下图是测试 119.28.28.28 的全国 ping 值图 截屏 2020-07-16 下午 4.50.36.png

  6 条回复    2020-07-21 10:38:32 +08:00
  QuQi
      1
  QuQi   72 天前 via Android
  官方并没宣传 119.28.28.28 啊~
  宣传的是 182.254.116.116
  naizhao
      2
  naizhao   72 天前   ❤️ 1
  28 属于海外的 IP 段,部分地区的优化没有 29 好
  johnjiang85
      3
  johnjiang85   72 天前   ❤️ 1
  119.28.28.28 海外 IP 段,在电信很多时候都会选择 cn2 线路的路由,就会走到海外,会找网络看下有没有办法优化。
  HalloCQ
      4
  HalloCQ   72 天前
  @johnjiang85 日常催 DOT 与 DOH
  naizhao
      5
  naizhao   72 天前 via Android   ❤️ 1
  @HalloCQ dns.pub 或者 doh.pub
  Windy00
      6
  Windy00   68 天前
  @johnjiang85 好的
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4066 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 07:02 · PVG 15:02 · LAX 00:02 · JFK 03:02
  ♥ Do have faith in what you're doing.