V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
logyxiao
V2EX  ›  推广

[送码] 分享女朋友画的微信红包封面

 •  1
   
 •   logyxiao · 2022-01-13 16:12:37 +08:00 · 11315 次点击
  这是一个创建于 773 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  快过年了,女朋友画了几张微信红包封面.奈何没有渠道,卖不出去 当时多生成了一些,所以送一些给大家

  Wkn3bwJj47VCipd

  如果码用完了大家还想要,就留邮箱和想要第几个红包封面.我给大家生成 暂时限定前一百楼吧,毕竟微信生成红包的成本价是 1 元一个

  如何使用序列号?

  • 微信点红包-红包封面-添加-输入序列号

  下面是序列号

  - eews5ENswyY
  - oK5WsuQ3jGW
  - aslGrk3BqYE
  - tkdsKm6da0E
  - aPxbafK9R1R
  - vwjs79b4cdC
  - lLGedAtVp0Y
  - vuBkLtmaNtZ
  - qB7owfRLnSC
  - hZENBXV6WJZ
  - zkGHt9OYR2B
  - dSfu1KHN4qU
  - cJCZMd8uf9D
  - gGx3oTUFrzA
  - o1c06cJv1MF
  - uKijU4yUSZJ
  

  另外大家也可以自己进入我的微店买 uzCSiNvK9agW2PG

  或者加入我店铺的分销可以定价格(因为怕卖不出去,所以现在红包封面库存不多) iKsr7nedyvFmWwj

  第 1 条附言  ·  2022-01-13 17:35:54 +08:00
  要的人太多了, 我会晚上统计一下邮件统一发送邮件,没有的请大家不要急
  另外问一下大家,怎么批量群发邮箱兑换码?能让 1 个邮件收到 1 个兑换码
  第 2 条附言  ·  2022-01-13 20:10:29 +08:00

  临时写了个邮箱发送序列号的脚本: https://github.com/logyxiao/mail_mass_send_code

  截止今天九点半留邮箱的都发,过了就等下次吧

  女朋友很高兴,在此谢谢大家!

  第 3 条附言  ·  2022-01-13 22:45:45 +08:00

  留邮箱的序列号已经全部发送完成啦,请诸位查收,如果没收到可以找我

  另外大家不要再留邮箱了,码这次已经送完了,再次谢谢大家!

  227 条回复    2022-01-27 22:45:19 +08:00
  1  2  3  
  imdong
      1
  imdong  
     2022-01-13 16:16:23 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  感谢分享,已领,楼主新年快乐,幸福美满,羡慕
  theqiang
      2
  theqiang  
     2022-01-13 16:17:34 +08:00 via Android
  qB7owfRLnSC 已用,谢谢
  jdkl
      3
  jdkl  
     2022-01-13 16:24:36 +08:00
  码应该都用完了,想去店里买一个,不过点击购买的时候一直登录不进去
  libasten
      4
  libasten  
     2022-01-13 16:27:13 +08:00
  想要第 3 个

  [email protected]
  logyxiao
      5
  logyxiao  
  OP
     2022-01-13 16:37:32 +08:00
  @jdkl 我自己试是可以的 0_0, 要不你留个邮箱, 我给你发一个

  @libasten 已发送
  logyxiao
      6
  logyxiao  
  OP
     2022-01-13 16:40:18 +08:00
  序列号都被领完了...大家要的话还是留邮箱吧
  sanmaozhao
      7
  sanmaozhao  
     2022-01-13 16:48:36 +08:00
  想要第二个

  [email protected]
  gaoyz
      8
  gaoyz  
     2022-01-13 16:50:27 +08:00
  想要第二个

  [email protected]
  hdp5252
      9
  hdp5252  
     2022-01-13 16:53:21 +08:00 via Android
  aGRwNTI1MkAxNjMuY29t
  感谢 还没有玩过这个
  magic3584
      10
  magic3584  
     2022-01-13 16:55:27 +08:00
  封面是 3 个月有效期的吗?
  HENQIGUAI
      11
  HENQIGUAI  
     2022-01-13 16:55:41 +08:00
  [email protected] 随机就行!

  谢谢楼主,好人一生平安!
  gimp
      12
  gimp  
     2022-01-13 16:56:31 +08:00
  想要第二个

  [email protected]
  hnbcinfo
      13
  hnbcinfo  
     2022-01-13 16:57:57 +08:00
  不错呀,选几个代理一下。
  jercoyang2
      14
  jercoyang2  
     2022-01-13 16:58:48 +08:00
  谢谢楼主,想要第 4 个
  [email protected]
  waltye
      15
  waltye  
     2022-01-13 17:00:40 +08:00
  谢谢楼主,想要一个。
  hewr2010
      16
  hewr2010  
     2022-01-13 17:01:01 +08:00
  谢谢楼主,想要第四个
  [email protected]
  Egfly
      17
  Egfly  
     2022-01-13 17:01:14 +08:00
  想要第二个 MTE0NzczMjk1MUBxcS5jb20=

  谢谢楼主
  waltye
      18
  waltye  
     2022-01-13 17:01:28 +08:00
  [email protected] 都好看,随便一个就行,我也送女朋友。
  Jokerrrrrr
      19
  Jokerrrrrr  
     2022-01-13 17:02:48 +08:00
  老哥能不能帮忙坐一个封面
  bellx
      20
  bellx  
     2022-01-13 17:02:53 +08:00 via iPhone
  [email protected]

  画的针不戳,想要第三个,谢谢楼主
  xinbaqiu
      21
  xinbaqiu  
     2022-01-13 17:03:33 +08:00 via iPhone
  想要第三个,谢谢
  Y2FpLnNlbkBxcS5jb20=
  z8596007
      22
  z8596007  
     2022-01-13 17:05:54 +08:00
  ODU5NjAwN0BxcS5jb20=
  想要第三个
  谢谢
  yamedie
      23
  yamedie  
     2022-01-13 17:06:47 +08:00
  想要第 4 个, 老板大吉大利! 恭喜发财!

  [email protected]
  hqpsoft
      24
  hqpsoft  
     2022-01-13 17:07:36 +08:00
  [email protected], 想要第三个, 感谢楼主
  RichardYyf
      25
  RichardYyf  
     2022-01-13 17:08:37 +08:00
  想要第四个。[email protected]
  谢谢楼主
  tediorelee
      26
  tediorelee  
     2022-01-13 17:10:43 +08:00
  买了一个支持楼主
  hnbcinfo
      27
  hnbcinfo  
     2022-01-13 17:11:12 +08:00
  我已经加盟代理了楼主的全店商品。大家可以通过我的店铺购买,哈哈,臭不要脸如我。

  ![hbfm]( https://hnbc.info/share/hbfm.jpg)
  adddi
      28
  adddi  
     2022-01-13 17:11:42 +08:00
  想要第四个!! [email protected]
  谢谢楼主
  zerone0086
      29
  zerone0086  
     2022-01-13 17:13:35 +08:00
  谢谢楼主 ,想要第四个

  [email protected]
  rannie
      30
  rannie  
     2022-01-13 17:16:08 +08:00
  [email protected] 想要第四个~感谢楼主~
  Liuman
      31
  Liuman  
     2022-01-13 17:17:00 +08:00
  谢谢楼主 想要第四个 [email protected]
  TOUJOURSER
      32
  TOUJOURSER  
     2022-01-13 17:17:35 +08:00
  想要第 3 个!!!!! [email protected] 感谢楼主,祝楼主发大财
  Hungter007
      33
  Hungter007  
     2022-01-13 17:17:51 +08:00
  想要第四个,谢谢楼主。[email protected]
  buru
      34
  buru  
     2022-01-13 17:18:18 +08:00
  想要第一个 谢谢
  ZG9kb2dvZEBxcS5jb20=
  henghenghahei5
      35
  henghenghahei5  
     2022-01-13 17:18:40 +08:00
  谢谢楼主 ,想要第 2 个
  [email protected]
  Zhancha
      36
  Zhancha  
     2022-01-13 17:18:41 +08:00
  谢谢楼主,想要第四个。

  [email protected]
  reboofa8t
      37
  reboofa8t  
     2022-01-13 17:19:15 +08:00   ❤️ 1
  挺好看的 买了第一幅红包封面 支持楼主
  jarl
      38
  jarl  
     2022-01-13 17:20:11 +08:00
  谢谢楼主,想要第 1 个。

  [email protected]
  a3587556
      39
  a3587556  
     2022-01-13 17:20:41 +08:00
  谢谢楼主,想要第四个
  lindowang#gmail.com
  xctcc
      40
  xctcc  
     2022-01-13 17:21:17 +08:00
  想要第一个,谢谢楼主,楼主的女朋友真是心灵手巧
  [email protected]
  Sixyuan
      41
  Sixyuan  
     2022-01-13 17:21:53 +08:00
  谢谢楼主,想要第 4 个

  [email protected]
  xne110
      42
  xne110  
     2022-01-13 17:23:12 +08:00
  谢谢楼主 ,想要第四个

  [email protected]
  densuc
      43
  densuc  
     2022-01-13 17:23:55 +08:00
  想要第一个 大赞!

  [email protected]
  ZinWUT
      44
  ZinWUT  
     2022-01-13 17:24:32 +08:00
  谢谢老板,想要第一个
  [email protected]
  BluesQu
      45
  BluesQu  
     2022-01-13 17:26:12 +08:00
  想要第一个 感谢

  [email protected]
  jonathanchoo
      46
  jonathanchoo  
     2022-01-13 17:28:09 +08:00
  想要第四个 好人一生平安

  [email protected]
  hjq632233317
      47
  hjq632233317  
     2022-01-13 17:29:01 +08:00
  想要第一个 谢谢老板
  [email protected]
  feikeq
      48
  feikeq  
     2022-01-13 17:30:33 +08:00
  多谢!第三个 [email protected]
  laoooo
      49
  laoooo  
     2022-01-13 17:30:53 +08:00 via iPhone
  谢谢楼主,第一个😛
  [email protected]
  rvw
      50
  rvw  
     2022-01-13 17:31:00 +08:00
  想要第一个 感谢

  [email protected]
  SubwaySamurai
      51
  SubwaySamurai  
     2022-01-13 17:31:10 +08:00
  老板大气,想要第 3 个和第 4 个,感谢🙏

  [email protected]
  gtchan13579
      52
  gtchan13579  
     2022-01-13 17:32:31 +08:00
  想要第二个 [email protected]
  感谢 OP
  djw
      53
  djw  
     2022-01-13 17:33:45 +08:00
  想要第四个,谢谢老板
  [email protected]
  sohu022
      54
  sohu022  
     2022-01-13 17:34:29 +08:00 via Android
  想要第一个,谢谢老板。[email protected]
  zhch602
      55
  zhch602  
     2022-01-13 17:34:33 +08:00
  想要第四个,感谢楼主
  zhch602
      56
  zhch602  
     2022-01-13 17:34:51 +08:00
  spinecho
      57
  spinecho  
     2022-01-13 17:36:20 +08:00
  想要第二个 谢谢老板
  [email protected]
  pakecalvs
      58
  pakecalvs  
     2022-01-13 17:37:59 +08:00
  想要第一个 谢谢老板
  [email protected]
  Tuojl1104
      59
  Tuojl1104  
     2022-01-13 17:38:26 +08:00
  想要第二个,[email protected] ,谢谢老板。
  rvw
      60
  rvw  
     2022-01-13 17:40:55 +08:00
  想再要一个第四个 谢谢老板
  [email protected]
  yushare89757
      61
  yushare89757  
     2022-01-13 17:40:59 +08:00
  谢谢楼主 ,想要第四个

  [email protected]
  TheBloomOfYouth
      62
  TheBloomOfYouth  
     2022-01-13 17:41:37 +08:00 via iPhone
  想要第四个,[email protected] ,谢谢老板
  sososi
      63
  sososi  
     2022-01-13 17:42:27 +08:00
  想要第一个 感谢
  [email protected]
  logyxiao
      64
  logyxiao  
  OP
     2022-01-13 17:44:36 +08:00
  @magic3584 是的,tx 做的限制
  azhangbing
      65
  azhangbing  
     2022-01-13 17:45:16 +08:00   ❤️ 1
  已经买了 很好看!!
  atabletalk
      66
  atabletalk  
     2022-01-13 17:45:46 +08:00
  想要第四个
  [email protected]
  谢谢老板 恭喜发财
  superman
      67
  superman  
     2022-01-13 17:46:07 +08:00 via iPhone
  想要第四个,[email protected] 谢谢
  barkure
      68
  barkure  
     2022-01-13 17:46:57 +08:00 via Android
  [email protected] 谢谢大佬
  barkure
      69
  barkure  
     2022-01-13 17:47:41 +08:00 via Android
  @barkure 第一个🥳
  ired
      70
  ired  
     2022-01-13 17:47:46 +08:00
  想要第四个 [email protected] 。谢谢😁。
  liulongfei
      71
  liulongfei  
     2022-01-13 17:48:00 +08:00
  想要第二个,谢谢老板!
  ODk0NzE2ODczQHFxLmNvbQo=
  huangtao728
      72
  huangtao728  
     2022-01-13 17:48:57 +08:00 via Android
  喜欢第一个,谢谢楼主~
  dHBtMmRvdDBAcHJvdG9ubWFpbC5jb20=
  komorebi12138
      73
  komorebi12138  
     2022-01-13 17:48:58 +08:00
  感谢楼主,祝楼主早生贵子
  Rkls
      74
  Rkls  
     2022-01-13 17:49:02 +08:00
  想要第一个,谢谢老板,[email protected]
  SimpleSS
      75
  SimpleSS  
     2022-01-13 17:51:12 +08:00
  想要第一个,[email protected] ,谢谢老板啦
  smplesugar
      76
  smplesugar  
     2022-01-13 17:51:55 +08:00
  谢谢 op 想要第一个 [email protected]
  morty0
      77
  morty0  
     2022-01-13 17:52:09 +08:00
  想要第 4 个, [email protected]
  guanhui07
      78
  guanhui07  
     2022-01-13 17:53:00 +08:00
  想要第 4 个, [email protected]
  liucr
      79
  liucr  
     2022-01-13 17:53:09 +08:00
  想要第 4 个, 老板大吉大利! 恭喜发财!

  [email protected]
  fengfuliu
      80
  fengfuliu  
     2022-01-13 17:53:47 +08:00
  想要第二个! [email protected] 谢谢老板!!
  EruDev
      81
  EruDev  
     2022-01-13 17:54:45 +08:00
  想要第 1 个, [email protected]

  谢谢楼主
  duhb
      82
  duhb  
     2022-01-13 17:56:10 +08:00 via iPhone
  想要第 3 个,[email protected] ,谢谢
  RaymonR
      83
  RaymonR  
     2022-01-13 17:57:13 +08:00
  想要第一个,谢谢老板!! [email protected]
  6364v2
      84
  6364v2  
     2022-01-13 17:58:55 +08:00
  想要第 4 个, 谢谢老板
  NzU0ODc3NDMyQHFxLmNvbQ==
  yoghurtman
      85
  yoghurtman  
     2022-01-13 17:59:15 +08:00
  第一个,谢谢楼主 [email protected]
  rdy2go
      86
  rdy2go  
     2022-01-13 17:59:29 +08:00
  祝老板生意兴隆财源滚滚,想要第三个和第四个 [email protected] ,非常感谢
  xsyDante
      87
  xsyDante  
     2022-01-13 18:00:41 +08:00
  第 2 个
  [email protected]
  谢谢哈
  yoghurtman
      88
  yoghurtman  
     2022-01-13 18:00:55 +08:00
  @yoghurtman - -第四个第四个
  ningfan120
      89
  ningfan120  
     2022-01-13 18:00:56 +08:00
  想要第四个,谢谢老板 bmluZ2ZhbjEyMEBnbWFpbC5jb20=
  rayless
      90
  rayless  
     2022-01-13 18:00:56 +08:00
  第二个 [email protected], 谢谢 op
  nullp
      91
  nullp  
     2022-01-13 18:01:24 +08:00
  想要第一个.. MTE3NzY0ODc3QHFxLmNvbQ== 谢谢老板
  Steps
      92
  Steps  
     2022-01-13 18:02:20 +08:00
  想要第三个 [email protected]
  18819298663
      93
  18819298663  
     2022-01-13 18:02:49 +08:00
  想要第 3 个 [email protected] 感谢 OP
  comlewin
      94
  comlewin  
     2022-01-13 18:04:35 +08:00
  第三个,谢谢老板 aGFyZHd6eUBmb3htYWlsLmNvbQ==
  Latin
      95
  Latin  
     2022-01-13 18:06:09 +08:00
  想要第四个 虎年本命年 aWJsYWNraGFja2VkQGdtYWlsLmNvbQ==
  感谢老板
  moyi97
      96
  moyi97  
     2022-01-13 18:06:45 +08:00
  感谢楼主,想要第一个 [email protected]
  gogf
      97
  gogf  
     2022-01-13 18:07:12 +08:00
  第一个,[email protected],谢谢老板
  nine
      98
  nine  
     2022-01-13 18:07:32 +08:00
  就 2 块钱,直接买了第二个
  Hyduan
      99
  Hyduan  
     2022-01-13 18:07:50 +08:00
  really28
      100
  really28  
     2022-01-13 18:09:03 +08:00
  想要第三个,谢谢楼主,[email protected]
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5522 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 05:46 · PVG 13:46 · LAX 21:46 · JFK 00:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.