V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
twobi
V2EX  ›  深圳

深圳的程序员同胞们一起加个群,内推,面试,私活分享,投资理财,业余爱好等。一起交流,互相学习!

 •  
 •   twobi · 2022-05-15 12:04:56 +08:00 · 2400 次点击
  这是一个创建于 505 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信( base64 ):aHNoczI2MzMz

  7 条回复    2022-09-04 20:36:14 +08:00
  linglin0924
      1
  linglin0924  
     2022-05-15 12:08:27 +08:00   ❤️ 3
  到处都是群 ,挺无聊的。没动力没想法了,加群给多少钱吧
  cnrting
      2
  cnrting  
     2022-05-15 12:10:18 +08:00 via iPhone
  反正最后都会沦为司机群和麦克群🐶
  zsl199512101234
      3
  zsl199512101234  
     2022-05-16 16:20:56 +08:00
  不知道一群不熟悉的人,能聊啥。。。
  darkengine
      4
  darkengine  
     2022-05-17 15:34:09 +08:00
  @zsl199512101234 大概率只能开车
  a4222012
      5
  a4222012  
     2022-05-18 12:06:49 +08:00
  试下这个吹水群,其他的国内微信区我全退了: https://discord.gg/ZqVPFhEV
  jiangzhizhou
      6
  jiangzhizhou  
     2022-05-26 02:44:14 +08:00
  @a4222012 老哥链接失效了。观摩一下
  mrzhu
      7
  mrzhu  
     2022-09-04 20:36:14 +08:00
  @a4222012 大佬链接失效了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2019 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 08:27 · PVG 16:27 · LAX 01:27 · JFK 04:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.