V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
monkeydev
V2EX  ›  问与答

我司年会,求推荐奇葩奖励,请大家帮忙出谋划策

 •  
 •   monkeydev · 142 天前 · 1448 次点击
  这是一个创建于 142 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  物理奖励就不说了 现在为了活跃气氛要搞一些比较奇葩的奖励 比如:BUG 优秀解决卡(最优先解决) 比如:需求无敌卡(需求说干啥就干啥) 诸如此类 求大家帮忙,脑洞大开

  17 条回复    2023-01-13 10:13:39 +08:00
  zpfhbyx
      1
  zpfhbyx  
     142 天前   ❤️ 13
  n+10 辞退卡
  f056917
      2
  f056917  
     142 天前
  十倍加班费卡
  coderluan
      3
  coderluan  
     142 天前   ❤️ 7
  “老板合影券”,然后问对方高兴不高兴,然后合影的时候,老板给塞个红包,再问高兴不高兴。
  q474818917
      4
  q474818917  
     142 天前
  免死金牌,永不开除卡
  murmur
      5
  murmur  
     142 天前
  女装!女装!女装!
  oygh
      6
  oygh  
     142 天前   ❤️ 1
  摸鱼券、迟到券、早退券、免加班券、无理由请假券。
  Essaim
      7
  Essaim  
     142 天前   ❤️ 1
  老板共进晚餐卡,不知道有没有人真的敢兑现。233
  hahiru
      8
  hahiru  
     142 天前   ❤️ 1
  老板给你洗脚卡
  grance
      9
  grance  
     142 天前
  @hahiru 带还是给。说清楚 ( doge
  X21541
      10
  X21541  
     142 天前
  电话会议外放卡,有权在办公区外放电话会议。
  拒绝接听卡,有权拒绝接听非同项目组同事的电话。
  tonyan1993
      11
  tonyan1993  
     142 天前
  一天假期卡
  dethan
      12
  dethan  
     142 天前
  @oygh #6 还是这位老哥说的比较靠谱
  motecshine
      13
  motecshine  
     142 天前
  飞机杯
  estk
      14
  estk  
     142 天前 via iPhone
  三上悠亚一晚上
  monkeydev
      15
  monkeydev  
  OP
     142 天前 via iPhone
  @motecshine
  @estk
  你们这个是正常奖品
  不奇葩
  beixiao
      16
  beixiao  
     142 天前 via iPhone
  让老板帮我干活一天卡
  8355
      17
  8355  
     141 天前
  P0 事故最多卡
  服务宕机时长最多卡
  迟到次数最多卡
  请假次数最多卡
  工龄最长卡
  卷王卡
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   753 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 21:17 · PVG 05:17 · LAX 14:17 · JFK 17:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.