V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qdwang
V2EX  ›  nostr

去中心化社交协议: Nostr

 •  
 •   qdwang · 2023-02-01 10:07:25 +08:00 · 7385 次点击
  这是一个创建于 531 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Twitter 的创始人 jack dorsey 在推下一代的去中心化社交协议: Nostr

  https://github.com/nostr-protocol/nostr

  目前手机客户端刚刚正式上线,叫 Damus 。 web 客户端可以用https://branle.netlify.app/或者https://astral.ninja/

  不过感觉 web 客户端还不够成熟,手机客户端更好用一些。

  欢迎大家互相关注一波:npub1t3a3uh6utr96rk0xvc0wu8m8hnejn9umgjrjykd5he96tkpf528q2syw3v

  第 1 条附言  ·  2023-02-01 11:40:59 +08:00

  如果用hex的pubkey找我的话,是 5c7b1e5f5c58cba1d9e6661eee1f67bcf329979b44872259b4be4ba5d829a28e

  62 条回复    2023-02-10 15:29:25 +08:00
  zhaopengme
      1
  zhaopengme  
     2023-02-01 10:27:26 +08:00
  9e20dc692154e6c7248d74db1e7353b74b53e46a3c9e4e275ccc0cdc561e3d5d
  没有找到你哦
  suke119
      2
  suke119  
     2023-02-01 10:40:00 +08:00
  @zhaopengme follow you d75076b1a31a330ecb0dc969829ee83074da26417b614b667205e6af3d837ee7
  summic
      3
  summic  
     2023-02-01 11:01:29 +08:00
  npub1t3a3uh6utr96rk0xvc0wu8m8hnejn9umgjrjykd5he96tkpf528q2syw3v
  shuxhan
      4
  shuxhan  
     2023-02-01 11:07:23 +08:00
  npub1hgd6syjlsaq9zfv00vmaf7ve8dqgk6wmu95zx9d6en4wwgql4w6qmcnela
  mitsuizzz
      5
  mitsuizzz  
     2023-02-01 11:08:04 +08:00
  npub1cuscga3fhnqv6kzvgf9f2rxhl8fgv4djlpxeeqztre07kr5acwrqq5r74s
  woscaizi
      6
  woscaizi  
     2023-02-01 11:16:03 +08:00
  e0ff4c1eaebc9cdbdfbbd678e4c059d705bc2beb212219d5bc0f4ec02d337c59
  wbrobot
      7
  wbrobot  
     2023-02-01 11:16:56 +08:00
  你们搜中文第一帖, 应该是我留的
  Jays
      8
  Jays  
     2023-02-01 11:28:19 +08:00 via Android
  qdwang
      9
  qdwang  
  OP
     2023-02-01 11:52:11 +08:00
  @wbrobot 你帖子的标题是?
  iislong
      10
  iislong  
     2023-02-01 12:28:45 +08:00 via Android
  账号退出了,进不去了
  @Jays 用这个客户端,尴尬
  TrustTheBoy
      11
  TrustTheBoy  
     2023-02-01 12:29:47 +08:00
  npub1k8q79d9gj72km6hen6jwfcn4wv9cmkkmmxl8tu02ng38rqx4qgwq8q3uvy
  Voichesapete
      12
  Voichesapete  
     2023-02-01 12:32:56 +08:00 via iPhone
  npub1p7gv4kw8fc6flx4cuwxkyqgjqlshx6hc530pd0ju2tu4xqs6wkmqy5eyxd
  wingoo
      13
  wingoo  
     2023-02-01 13:00:07 +08:00
  npub1syakhlpqup60g6hy25329rgcdpx89lt448qjvk04502h3q8mtalqnkcxax
  gal
      14
  gal  
     2023-02-01 13:09:53 +08:00 via Android
  ActivityPub 和 Matrix 我还没玩明白,这又来了个新协议。
  kirito41dd
      15
  kirito41dd  
     2023-02-01 13:24:45 +08:00
  npub19a72495tpmym4n245p704a3qd2445c3c03mrq0p3rku5nhkgh3tsp5fpy0
  haibing
      16
  haibing  
     2023-02-01 13:47:19 +08:00
  ac1a11a9822b9df9e9bad7a658d3ad66ae9e3db9bead19de46b9e068a436cd03
  yuhangch
      17
  yuhangch  
     2023-02-01 14:06:56 +08:00
  39cb2001b91952d6ed9e807eb3a98ead7df1349f80f9e93b701630ea554c2d5c
  novolunt
      18
  novolunt  
     2023-02-01 14:08:42 +08:00 via iPhone
  npub176v3jxwlwxp3xuh9jne9rrjxlzjg6xwchyx256znu7cuhud6fv8qkl3akx
  cluulzz
      19
  cluulzz  
     2023-02-01 14:21:23 +08:00
  npub1808scn6m0wxr8ngf9szxy6ekp5v480nag03tgm6y9er4lw5uzaxqg984fv
  theOneMe
      20
  theOneMe  
     2023-02-01 14:27:41 +08:00
  7c4a830e740483df4a2877e9d1de5cd90f22632de507aa3c83e310eb759b94d2
  xyholic
      21
  xyholic  
     2023-02-01 14:27:51 +08:00
  npub1cp54cacarcwakgnzztfmrep5zh7jr2xtpxhzpenmywekjy8rcq8qz9pwku
  i
      22
  i  
     2023-02-01 14:33:01 +08:00 via iPad
  npub1667rw28lg8jtc2fk27zfys92k24l503avk6laetdkfzdaaxm833q392m5j
  theOneMe
      23
  theOneMe  
     2023-02-01 14:33:13 +08:00
  npub10duz93fcu8wxrr640v347789xfnu0qc9sv8e67qr7yyl3c380dlqz4sfsc
  davidqw
      24
  davidqw  
     2023-02-01 14:39:51 +08:00
  npub17mlsydd7j7q9n24zalyscqs5vcnjyvs04w2e5047cm04ktjfwghq693424
  cheshire
      25
  cheshire  
     2023-02-01 14:42:05 +08:00
  npub1ga33hn9dldm0alscgj2c3kv0v2rysvh7g2ll24j9awlxkx2qx6csuf8e68
  cssk
      26
  cssk  
     2023-02-01 14:45:40 +08:00
  npub1t5yzljzvqs7ty4yeyqx68h6sakmpc7srkd4chtf78rd8csl9dzmq7nvfqu
  onlyForward
      27
  onlyForward  
     2023-02-01 15:01:52 +08:00
  5cfffce2fdd4cb3d47e6551b0605a2d9b6ff99cadbb99d24fd648c5132db277e
  sNullp
      28
  sNullp  
     2023-02-01 15:04:01 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  私认为 mastodon 那种联邦化才是最合理的。这里面对 mastodon 的批判过于理想化。

  原因很简单:互联网架构就是联邦化( AS+BGP ),而且指望灌水的人也像玩币的人一样管理好自己的公私钥是不现实的。
  duckgo991
      29
  duckgo991  
     2023-02-01 15:21:04 +08:00
  @sNullp
  是这样的,联邦化现在主要的问题是,多中心造成了更多的服务器损耗,对流媒体的支持不是很到位。
  daliu
      30
  daliu  
     2023-02-01 15:22:05 +08:00
  npub1n8yxep0qfqd0jhrnlh4jmmj6770qjjklylqy28fu0gzsrll7yz9s44ucpr
  gabkfivyfbst
      31
  gabkfivyfbst  
     2023-02-01 15:39:16 +08:00
  npub194r5xmfrsr6y459l9t43epm7qjpgpa4pgeentkjekfjqw0xa766s658maw
  smallyu
      32
  smallyu  
     2023-02-01 16:00:41 +08:00
  c6d4d43a517e3e8c8d6f1aea6788c1a21eecb69cb051c2d30c29a5bf2f6bb20b
  Ediacaran
      33
  Ediacaran  
     2023-02-01 16:23:10 +08:00 via iPhone
  npub1kqz9y6086h584tlwezeylqdwq4k60v0ukez3h442e0cftj2p4c5qjnah9g
  zhaopengme
      34
  zhaopengme  
     2023-02-01 17:46:20 +08:00
  npub1ncsdc6fp2nnvwfydwnd3uu6nka948er28j0yuf6uesxdc4s784ws7728em
  Wenbobobo
      35
  Wenbobobo  
     2023-02-01 17:46:41 +08:00 via Android
  和长毛象比起来呢👀
  dawn009
      36
  dawn009  
     2023-02-01 17:47:23 +08:00
  @Wenbobobo README 里有提到和长毛象的对比
  huayi2
      37
  huayi2  
     2023-02-01 18:02:33 +08:00
  关注了这个话题的前 12 个回复,搜索反映太慢了
  cssk
      38
  cssk  
     2023-02-01 18:07:59 +08:00 via iPhone
  注定火不起來
  unnamedhao
      39
  unnamedhao  
     2023-02-01 18:13:46 +08:00
  这东西有啥用?
  huayi2
      40
  huayi2  
     2023-02-01 18:38:26 +08:00
  要是有 V2 频道就好了,用 TG 聊天还得梯子
  lyleshaw
      41
  lyleshaw  
     2023-02-01 19:01:30 +08:00
  npub1u80ne36vsdxnyg8ndz9m6e3rlzy7cux8rtv98d9yppjjl76drkdsddpqxj
  delpo
      42
  delpo  
     2023-02-01 19:39:14 +08:00
  大概看了一下原理, 大概跟很久以前一个叫 twister 的去中心化播客差不多
  个人感觉类似的东西要解决存储问题才能大规模使用, 毕竟不能指望用户用爱发电
  tool2d
      43
  tool2d  
     2023-02-01 19:53:36 +08:00 via Android
  @delpo 不保存照片和视频,纯文本不占用多少磁盘空间。
  ccming
      44
  ccming  
     2023-02-01 20:25:03 +08:00 via iPhone
  如何添加好友?没找到添加的地方
  iislong
      45
  iislong  
     2023-02-01 20:29:43 +08:00 via Android
  2c82aac4fae4e8dd14ff1af50604673ee288dba7e16fab08a0526a7b6ed91f5f
  litesoar
      46
  litesoar  
     2023-02-01 20:31:53 +08:00
  不知道什么时候有 Android 客户端
  arvin01
      47
  arvin01  
     2023-02-01 20:39:01 +08:00
  ae46aafc008ec15f810556f233d828d4e28a7315810a719c4897d0180f40261b
  Mulch1406
      48
  Mulch1406  
     2023-02-01 21:30:29 +08:00
  客户端偷偷把私匙保存了是不是直接就寄了
  andrew2558
      49
  andrew2558  
     2023-02-02 08:02:44 +08:00
  请问安卓用什么 app?
  penginv2
      50
  penginv2  
     2023-02-02 09:31:12 +08:00
  @andrew2558
  @litesoar 谷歌应用市场:Amethyst
  penginv2
      51
  penginv2  
     2023-02-02 09:35:33 +08:00   ❤️ 1
  iris.to 好像也是
  keith233
      52
  keith233  
     2023-02-02 09:58:05 +08:00
  npub17rwf620ev04d8xsvqx3m522y5lwagwy0cc4ssxlltjhk7f3t9v2qx3mx4y
  win25
      53
  win25  
     2023-02-02 11:31:33 +08:00
  41527acf7ed2bc6cc7216a659f0865387f7c61a079f855752f4c914adb9336ef
  SenLief
      54
  SenLief  
     2023-02-02 13:16:40 +08:00 via iPhone
  npub198lmrjflzvn7whrdwumjlvqmmsyjwq0r89gf96sdtv7fu9txlshs3h0p90
  SenLief
      55
  SenLief  
     2023-02-02 13:26:41 +08:00 via iPhone
  这和长毛象有什么区别?
  morty0
      56
  morty0  
     2023-02-02 15:13:08 +08:00
  14d1527ba3418b3d2de326724c7623fe7541bdde250c5da66ff5f376f145f038
  GTim
      57
  GTim  
     2023-02-02 17:58:30 +08:00
  4408833ce0d685540b14d6d05d649e30d06075331f743280ed22034eedca291f
  lishoujun
      58
  lishoujun  
     2023-02-02 23:35:18 +08:00
  太早期了 我觉得还是长毛象比较丰富。
  tomatolq
      59
  tomatolq  
     2023-02-05 21:59:49 +08:00
  npub1497w7y0qj2fzg36ztreengce6n45dss884nnukg0mhrk3f052tfsneyepd
  We_Get
      60
  We_Get  
     2023-02-08 14:24:34 +08:00
  目前支持的客户端列表
  https://github.com/vishalxl/Nostr-Clients-Features-List/blob/main/Readme.md

  推荐 https://iris.to/ 这个网页版,手机上使用也很不错。
  另外,密钥管理推荐单独的浏览器插件
  https://chrome.google.com/webstore/detail/nos2x/kpgefcfmnafjgpblomihpgmejjdanjjp
  https://github.com/fiatjaf/nos2x
  litesoar
      61
  litesoar  
     2023-02-09 19:59:41 +08:00
  每次打开网页端,连接中继器时 CPU 就转的很厉害~
  wafffle
      62
  wafffle  
     2023-02-10 15:29:25 +08:00
  npub1khm55nu0zylc4dkz0dhzeyplx374d7xy386dc5f202pc5l23envsdulegg
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2847 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 13:27 · PVG 21:27 · LAX 06:27 · JFK 09:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.