V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
alay9999
V2EX  ›  V2EX

[V2EX 技巧] 贴图和贴代码的方法(写给像我一样的小白)(14.08.29 更新版)

 •  2
   
 •   alay9999 · 2014-08-29 10:46:17 +08:00 · 28941 次点击
  这是一个创建于 2337 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  以前我曾经写过一个一样的主题帖( https://www.v2ex.com/t/74249 ),但是有很多不完善的地方,而且因为帖子无法修改,APPEND 大家又不怎么注意,导致很多人还是要反复的测试测试,所以我再发一个更新版好了。

  一、贴图

  使用各种图片空间保存图片,支持的图床为: http://imgur.com/ 和 新浪微博(比如: http://www.v2ex.com/t/44453

  然后复制图片地址,注意地址后缀是图片后缀(比如.jpg、png)才行

  发帖时直接放图片网址即可,不用任何其他代码

  二、贴代码

  https://gist.github.com/ 写入代码;

  点击右下角的 Create public Gist 按钮;

  在发布成功的页面右侧找到 Embed URL,并复制其中内容;

  获得代码状如(为防止被转换,我插入了几个空格,下同) :<scri pt src="htt ps://gist.git hub.com/ano nym ous/589 4938.js"></sc ript>

  删除头尾变成如下格式 : h ttps://gist.gith ub.com/ano nymous/58 94938

  也可以说是获取代码中的链接地址,然后去掉 .js 后缀

  然后把获取到的,状如: ht tps://gist.gi thub.com/anony mous/58 94938 的地址粘贴到 V2EX 的编辑框即可

  如果下方代码正常显示,则证明此方法可以正常使用。

  397 条回复    2021-01-20 11:15:24 +08:00
  1  2  3  4  
  Guangdong
      301
  Guangdong   2018-04-13 11:21:03 +08:00
  tushankaka
      302
  tushankaka   2018-04-18 13:35:12 +08:00
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/qfjl2"><a href="//imgur.com/qfjl2"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  SnowzTail
      303
  SnowzTail   2018-05-06 08:50:22 +08:00
  test
  sutra
      304
  sutra   2018-05-23 14:27:26 +08:00
  sutra
      305
  sutra   2018-05-23 14:28:46 +08:00
  sutra
      306
  sutra   2018-05-23 14:29:13 +08:00
  sutra
      307
  sutra   2018-05-23 14:29:30 +08:00
  sutra
      308
  sutra   2018-05-23 14:30:30 +08:00
  sutra
      309
  sutra   2018-05-23 14:31:10 +08:00
  测试贴图
  mengdisheng
      310
  mengdisheng   2018-06-26 15:05:36 +08:00
  [img][/img]
  43QYK2JU
      311
  43QYK2JU   2018-07-03 12:17:05 +08:00
  matolv
      313
  matolv   2018-08-03 12:30:54 +08:00
  matolv
      314
  matolv   2018-08-03 12:32:29 +08:00
  matolv
      315
  matolv   2018-08-03 12:34:01 +08:00
  Caskia
      316
  Caskia   2018-08-03 16:34:42 +08:00
  Caskia
      317
  Caskia   2018-08-03 16:35:34 +08:00
  Caskia
      318
  Caskia   2018-08-03 16:37:26 +08:00
  测试
  heroshadow123
      319
  heroshadow123   2018-08-04 08:44:17 +08:00
  测试
  laixuan
      320
  laixuan   2018-08-07 10:37:29 +08:00
  laixuan
      321
  laixuan   2018-08-07 10:40:27 +08:00
  laixuan
      322
  laixuan   2018-08-07 11:02:47 +08:00
  chashao
      323
  chashao   2018-08-09 09:02:43 +08:00
  SsuchingYu
      324
  SsuchingYu   2018-08-21 09:20:45 +08:00
  测试 Imgur
  intellectual
      325
  intellectual   2018-09-05 12:59:39 +08:00


  gbin
      326
  gbin   2018-09-10 19:59:58 +08:00
  gbin
      327
  gbin   2018-09-10 20:19:41 +08:00
  [Imgur]( )
  jqin4
      328
  jqin4   2018-09-14 11:31:48 +08:00
  dovme
      329
  dovme   2018-09-19 16:51:59 +08:00
  dovme
      330
  dovme   2018-09-19 16:52:53 +08:00
  man1
      331
  man1   2018-09-22 13:48:33 +08:00 via Android
  wutiantong
      332
  wutiantong   2018-09-25 17:17:18 +08:00
  heliang
      333
  heliang   2018-10-08 16:20:28 +08:00
  DnC
      334
  DnC   2018-10-09 10:10:11 +08:00
  aijam
      335
  aijam   2018-10-24 16:52:48 +08:00
  ~~~
  import sys

  d = {}
  n = 0
  s = 0
  for line in sys.stdin:
  name, flag, t = line.split()
  t = int(t)
  if flag == "start":
  d[name] = t
  elif name in d:
  s += t - d[name]
  n += 1
  del d[name]

  print(s / n)
  ~~~
  SpartzTao
      336
  SpartzTao   2018-10-26 00:20:21 +08:00
  Cim
      337
  Cim   2018-10-27 10:33:38 +08:00
  测试 https://www.google.com/
  测试回帖带超链接
  xuanwu
      338
  xuanwu   2018-11-04 16:39:17 +08:00
  测试
  xuanwu
      339
  xuanwu   2018-11-05 13:19:10 +08:00
  测试
  goofool
      340
  goofool   2018-11-07 14:38:21 +08:00
  goodniuniu
      342
  goodniuniu   2018-11-08 15:46:24 +08:00
  goodniuniu
      343
  goodniuniu   2018-11-08 15:46:59 +08:00
  goodniuniu
      344
  goodniuniu   2018-11-08 15:50:10 +08:00
  goodniuniu
      345
  goodniuniu   2018-11-08 15:51:05 +08:00
  测试

  Violienk
      346
  Violienk   2018-11-21 10:52:57 +08:00
  测试贴图:
  varzy
      347
  varzy   2018-12-01 10:28:44 +08:00
  测试
  singed
      349
  singed   2019-01-03 20:35:46 +08:00
  <script src=" 4938.js"></script>
  singed
      350
  singed   2019-01-03 20:36:34 +08:00
  <script src=".js"></script>
  zhuangjia
      351
  zhuangjia   2019-01-05 11:07:34 +08:00
  贴图测试 ![]( )
  zhuangjia
      352
  zhuangjia   2019-01-05 11:08:12 +08:00
  题图测试---直接放链接:
  zhuangjia
      353
  zhuangjia   2019-01-05 11:10:07 +08:00
  **文字加粗测试**

  ```
  //贴代码测试
  echo "PHP 是世界上最好的语言";
  ```
  zhuangjia
      354
  zhuangjia   2019-01-05 11:12:31 +08:00
  贴代码测试 :
  JerryV2
      355
  JerryV2   2019-01-06 22:18:32 +08:00
  snoopygao
      356
  snoopygao   2019-01-07 11:50:09 +08:00
  jcsmallming
      357
  jcsmallming   2019-01-08 14:45:26 +08:00
  defunct9
      358
  defunct9   2019-01-27 21:46:05 +08:00
  defunct9
      359
  defunct9   2019-01-27 21:46:34 +08:00
  harvies
      360
  harvies   2019-03-03 18:46:30 +08:00
  css3
      361
  css3   2019-03-06 16:03:03 +08:00
  pytth
      362
  pytth   2019-03-06 18:51:10 +08:00
  测试

  kevinhwang
      363
  kevinhwang   2019-04-19 13:21:46 +08:00
  qiuxiaojie
      364
  qiuxiaojie   2019-04-22 11:26:43 +08:00
  aleen42
      367
  aleen42   2019-04-26 13:21:08 +08:00
  aleen42
      368
  aleen42   2019-04-26 13:21:36 +08:00
  sinver
      369
  sinver   2019-05-05 19:22:00 +08:00
  sinver
      370
  sinver   2019-05-05 19:22:51 +08:00

  重发测试
  jxf2008
      371
  jxf2008   2019-06-03 09:46:01 +08:00
  测试
  ```
  int i = 0;
  ```
  akakidz
      372
  akakidz   2019-08-02 13:41:42 +08:00
  test
  akakidz
      373
  akakidz   2019-08-02 13:43:41 +08:00
  ***test***
  champloo
      374
  champloo   2019-08-25 09:38:47 +08:00
  测试
  champloo
      375
  champloo   2019-08-25 09:40:53 +08:00
  yibin001
      376
  yibin001   2019-09-07 10:23:13 +08:00
  ![Drag Racing]( )
  NerverLibis
      377
  NerverLibis   2019-11-20 12:29:52 +08:00
  wuwukai007
      378
  wuwukai007   2019-11-29 14:29:19 +08:00
  wuwukai007
      379
  wuwukai007   2019-11-29 14:31:31 +08:00
  测试
  lithbitren
      381
  lithbitren   314 天前
  <script>
  a = 0
  if a == 1:
  a = 2
  </script>
  lithbitren
      382
  lithbitren   314 天前
  ```
  a = 0
  if a == 1:
  a = 2
  ```
  lithbitren
      383
  lithbitren   314 天前
  <div style="color: red">test</div>
  lithbitren
      384
  lithbitren   314 天前
  <font color=#0099ff size=12 face="黑体">test</font>
  lithbitren
      385
  lithbitren   314 天前
  *斜体*或_斜体_
  **粗体**
  ***加粗斜体***
  ~~删除线~~
  ++下划线++
  ==背景高亮==
  srs1995
      386
  srs1995   270 天前
  lithbitren
      388
  lithbitren   238 天前
  test
  lszbao
      389
  lszbao   217 天前
  scleom
      390
  scleom   134 天前
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="ha2auW0"><a href="https://imgur.com/ha2auW0">View post on imgur.com</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  senggai
      391
  senggai   83 天前
  alex2019
      392
  alex2019   34 天前
  测试带代码格式的回复
  alex2019
      393
  alex2019   34 天前
  谢谢楼主~
  wjwwq
      394
  wjwwq   20 天前
  ![bilibili.jpg]( )
  also1412
      395
  also1412   3 天前
  测试
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/nihMZTx" data-context="false" ><a href="//imgur.com/a/nihMZTx"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  also1412
      396
  also1412   3 天前
  egoistttt
      397
  egoistttt   1 天前
  测试
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2294 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 00:25 · PVG 08:25 · LAX 16:25 · JFK 19:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.