V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
alay9999
V2EX  ›  V2EX

[V2EX 技巧] 贴图和贴代码的方法(写给像我一样的小白)(14.08.29 更新版)

 •  2
   
 •   alay9999 · 2014-08-29 10:46:17 +08:00 · 34382 次点击
  这是一个创建于 3524 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  以前我曾经写过一个一样的主题帖( https://www.v2ex.com/t/74249 ),但是有很多不完善的地方,而且因为帖子无法修改,APPEND 大家又不怎么注意,导致很多人还是要反复的测试测试,所以我再发一个更新版好了。

  一、贴图

  使用各种图片空间保存图片,支持的图床为: http://imgur.com/ 和 新浪微博(比如: http://www.v2ex.com/t/44453

  然后复制图片地址,注意地址后缀是图片后缀(比如.jpg、png)才行

  发帖时直接放图片网址即可,不用任何其他代码

  二、贴代码

  https://gist.github.com/ 写入代码;

  点击右下角的 Create public Gist 按钮;

  在发布成功的页面右侧找到 Embed URL,并复制其中内容;

  获得代码状如(为防止被转换,我插入了几个空格,下同) :<scri pt src="htt ps://gist.git hub.com/ano nym ous/589 4938.js"></sc ript>

  删除头尾变成如下格式 : h ttps://gist.gith ub.com/ano nymous/58 94938

  也可以说是获取代码中的链接地址,然后去掉 .js 后缀

  然后把获取到的,状如: ht tps://gist.gi thub.com/anony mous/58 94938 的地址粘贴到 V2EX 的编辑框即可

  如果下方代码正常显示,则证明此方法可以正常使用。

  422 条回复    2024-03-12 19:16:42 +08:00
  1  2  3  4  5  
  gongzili456
      2
  gongzili456  
     2014-08-29 17:06:51 +08:00
  gongzili456
      3
  gongzili456  
     2014-08-29 17:08:43 +08:00
  gongzili456
      4
  gongzili456  
     2014-08-29 17:09:40 +08:00
  怎么会这样?超出范围了。
  w2angel
      5
  w2angel  
     2014-09-14 21:09:17 +08:00
  w2angel
      6
  w2angel  
     2014-09-14 21:10:02 +08:00
  xap
      7
  xap  
     2014-10-08 20:50:50 +08:00
  xap
      8
  xap  
     2014-10-08 20:55:03 +08:00
  xuhao360
      9
  xuhao360  
     2014-10-10 15:54:14 +08:00
  Panic
      10
  Panic  
     2014-10-19 18:02:29 +08:00
  xiaogui
      11
  xiaogui  
     2014-10-25 13:17:15 +08:00
  感谢楼主,刚学会如何发图片。
  yingluck
      13
  yingluck  
     2014-11-02 12:29:27 +08:00
  楼主 我的怎么不行啊 设置公开了阿 难道名字必须是anonymous吗?
  ble
      14
  ble  
     2014-11-02 14:06:21 +08:00
  ble
      15
  ble  
     2014-11-02 14:08:06 +08:00
  alay9999
      17
  alay9999  
  OP
     2014-11-02 20:31:10 +08:00
  alay9999
      18
  alay9999  
  OP
     2014-11-02 20:33:15 +08:00
  alay9999
      19
  alay9999  
  OP
     2014-11-02 20:35:25 +08:00
  @yingluck 跟用户没关系,我试了一下也没找到原因,真心不好意思
  Luzifer
      20
  Luzifer  
     2014-11-23 21:30:18 +08:00
  @alay9999
  我知道原因了, 我也掉坑里了. @yingluck 你的github名字有连字符.

  改github名字或者 @Livid 修改下
  Livid
      21
  Livid  
  MOD
     2014-11-24 15:14:49 +08:00   ❤️ 1
  @Luzifer 收到。
  TomDu
      22
  TomDu  
     2014-12-05 14:35:17 +08:00
  xJogger
      23
  xJogger  
     2014-12-30 13:33:46 +08:00
  passbook
      24
  passbook  
     2015-01-15 16:45:46 +08:00
  bellchu
      25
  bellchu  
     2015-01-16 19:16:10 +08:00
  yhf
      26
  yhf  
     2015-01-18 22:49:06 +08:00
  yhf
      27
  yhf  
     2015-01-18 22:51:43 +08:00
  emile
      28
  emile  
     2015-01-19 22:52:13 +08:00
  GIF可以么测试下
  ineed123
      29
  ineed123  
     2015-01-22 16:06:12 +08:00
  circsqua
      30
  circsqua  
     2015-01-29 16:13:38 +08:00
  circsqua
      31
  circsqua  
     2015-01-29 16:13:59 +08:00
  myliyifei
      32
  myliyifei  
     2015-01-31 21:10:26 +08:00
  kachni
      33
  kachni  
     2015-02-02 17:13:41 +08:00
  kachni
      34
  kachni  
     2015-02-02 17:17:54 +08:00
  kachni
      35
  kachni  
     2015-02-02 17:20:10 +08:00
  kachni
      36
  kachni  
     2015-02-02 17:20:44 +08:00
  kachni
      37
  kachni  
     2015-02-02 17:29:39 +08:00
  pekingcat
      39
  pekingcat  
     2015-02-12 16:51:36 +08:00
  njulzp
      40
  njulzp  
     2015-02-23 14:51:28 +08:00
  bugeye
      41
  bugeye  
     2015-02-27 18:25:10 +08:00
  nicktogo
      42
  nicktogo  
     2015-02-28 18:09:11 +08:00
  sunnysign
      43
  sunnysign  
     2015-03-06 13:40:46 +08:00
  sunnysign
      44
  sunnysign  
     2015-03-06 13:41:32 +08:00
  sunnysign
      45
  sunnysign  
     2015-03-06 13:47:26 +08:00
  try again
  liutianren
      46
  liutianren  
     2015-03-13 11:09:15 +08:00
  magicwu
      47
  magicwu  
     2015-03-25 18:48:42 +08:00
  vincentxue
      48
  vincentxue  
     2015-03-27 16:17:07 +08:00
  Sephinroth
      49
  Sephinroth  
     2015-03-27 23:22:32 +08:00
  test
  nellace
      50
  nellace  
     2015-03-31 16:53:37 +08:00
  nellace
      51
  nellace  
     2015-03-31 17:07:44 +08:00
  nellace
      52
  nellace  
     2015-03-31 17:08:07 +08:00
  测试
  squallcx
      53
  squallcx  
     2015-05-04 18:13:26 +08:00
  squallcx
      54
  squallcx  
     2015-05-04 18:13:51 +08:00
  squallcx
      55
  squallcx  
     2015-05-04 18:14:41 +08:00
  miao1007
      56
  miao1007  
     2015-05-11 22:35:37 +08:00
  miao1007
      57
  miao1007  
     2015-05-11 22:36:31 +08:00
  tflz514
      58
  tflz514  
     2015-05-21 18:02:22 +08:00
  tflz514
      59
  tflz514  
     2015-05-21 18:03:25 +08:00
  tflz514
      60
  tflz514  
     2015-05-28 10:13:44 +08:00
  wudaown
      61
  wudaown  
     2015-06-27 21:32:17 +08:00
  crysislinux
      62
  crysislinux  
     2015-07-15 11:25:53 +08:00
  test
  freeznet
      64
  freeznet  
     2015-08-09 14:45:43 +08:00
  semicircle21
      65
  semicircle21  
     2015-08-19 13:25:51 +08:00
  Melanie
      66
  Melanie  
     2015-08-19 13:43:19 +08:00
  前面的让一下咧 让我测试一下!
  ?1
  Melanie
      67
  Melanie  
     2015-08-19 13:47:07 +08:00
  闪开 我再试一次
  cyancat
      68
  cyancat  
     2015-08-21 23:07:43 +08:00
  stevegy
      69
  stevegy  
     2015-08-22 08:27:30 +08:00
  gesse
      70
  gesse  
     2015-09-14 11:55:56 +08:00
  kokutou
      71
  kokutou  
     2015-09-22 13:17:56 +08:00
  janicejt
      72
  janicejt  
     2015-09-30 13:07:28 +08:00
  targz
      73
  targz  
     2015-10-10 16:21:29 +08:00

  测试
  heloman
      74
  heloman  
     2015-10-14 11:14:07 +08:00
  hanswe
      76
  hanswe  
     2015-10-19 20:55:36 +08:00
  littlekid
      78
  littlekid  
     2015-10-24 14:10:53 +08:00
  test2

  tufu9441
      79
  tufu9441  
     2015-10-25 20:02:44 +08:00
  测试图片

  tufu9441
      80
  tufu9441  
     2015-10-27 16:20:41 +08:00
  wubaiqing
      81
  wubaiqing  
     2015-11-02 21:54:57 +08:00
  domino
      82
  domino  
     2015-11-03 22:25:40 +08:00
  Melanie
      83
  Melanie  
     2015-11-20 16:13:44 +08:00
  Melanie
      84
  Melanie  
     2015-11-20 16:14:58 +08:00
  Melanie
      85
  Melanie  
     2015-11-20 16:15:30 +08:00
  Pianissimo
      86
  Pianissimo  
     2015-11-25 21:38:48 +08:00
  Pianissimo
      87
  Pianissimo  
     2015-11-25 21:42:01 +08:00
  RickyBoy
      88
  RickyBoy  
     2015-12-09 00:01:51 +08:00
  pluoop
      89
  pluoop  
     2015-12-30 16:26:05 +08:00
  pluoop
      90
  pluoop  
     2015-12-30 16:26:45 +08:00
  tane05
      91
  tane05  
     2016-01-20 00:55:40 +08:00
  try
  xcaspar
      92
  xcaspar  
     2016-01-22 13:39:48 +08:00
  shoaly
      93
  shoaly  
     2016-02-22 16:11:10 +08:00
  shoaly
      94
  shoaly  
     2016-02-22 16:11:35 +08:00
  可以吗
  linghutf
      96
  linghutf  
     2016-03-07 22:04:49 +08:00
  test
  namco1992
      97
  namco1992  
     2016-03-14 17:30:02 +08:00
  IMRES
      99
  IMRES  
     2016-04-04 10:37:13 +08:00
  IMRES
      100
  IMRES  
     2016-04-04 10:38:49 +08:00
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1583 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 16:55 · PVG 00:55 · LAX 09:55 · JFK 12:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.