V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
fobven
V2EX  ›  宽带症候群

河南联通出啥问题了?

 •  
 •   fobven · 2018-06-11 22:33:41 +08:00 · 2648 次点击
  这是一个创建于 1322 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4G 网络下测试 dns:
  202.102.224.68 => 436ms
  202.102.227.68 => 1358ms

  这几天自己的香港和美西节点丢包也特别严重。

  河南的各位朋友还好吗?
  11 条回复    2018-06-15 00:19:10 +08:00
  p64381
      1
  p64381  
     2018-06-11 22:43:23 +08:00 via Android
  这是在弄啥咧
  ashong
      2
  ashong  
     2018-06-11 23:09:31 +08:00 via iPhone
  北联通一样
  F1024
      3
  F1024  
     2018-06-11 23:10:52 +08:00
  手机的延迟是比较大的 你今天才发现吗
  ChangeTheWorld
      4
  ChangeTheWorld  
     2018-06-12 00:23:43 +08:00 via Android
  崇明出局 XXX km 海缆中断 ,剩下的请楼下补充
  gitopen
      5
  gitopen  
     2018-06-12 06:58:40 +08:00 via Android
  东京节点 ping 高达 300,每天上午间歇性阻断。
  gitopen
      6
  gitopen  
     2018-06-12 06:58:47 +08:00 via Android
  咋回事啊
  fobven
      7
  fobven  
  OP
     2018-06-12 08:30:17 +08:00 via iPhone
  @F1024 到 114.114.114.114 才 60ms 啊
  hlz0812
      8
  hlz0812  
     2018-06-12 09:48:51 +08:00 via iPhone
  4g 网堵炸了吧,用宽带看下正不正常
  qwvy2g
      9
  qwvy2g  
     2018-06-12 13:00:09 +08:00   ❤️ 1
  我这边河南联通家用宽带也相当慢,100.64.x.x 段的内网 ip,最近国内网站明显感到打开比较慢,比如手机版百度网页下面新闻经常转好几圈显示加载失败,这个网站经常加载很长时间,如果开启路由器中的 WAN 口主动发送免费 ARP 报文,发送间隔:10 毫秒(范围:10~1800000, 缺省值:50),网页加载很快,但是不知道运营商不知道做了什么设置,只要一开启这个功能,测速就会掉下来。
  EarthChild
      10
  EarthChild  
     2018-06-13 16:42:05 +08:00
  @fobven 才?河南电信 114dns 才 27
  zhaoziling
      11
  zhaoziling  
     2018-06-15 00:19:10 +08:00
  嗯,发现了,联通的 DNS 跟挂了一样
  换了 114,延迟 7ms
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1063 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 19:40 · PVG 03:40 · LAX 11:40 · JFK 14:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.