V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
paranoiddemon
V2EX  ›  Apple

如果另外装个固态折腾黑苹果,是不是不会影响原来的 Windows 系统?

 •  
 •   paranoiddemon · 2021-08-30 14:33:46 +08:00 via Android · 1397 次点击
  这是一个创建于 966 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  顺便问下没有核显的 9400f + 1660ti 能装吗。还有有啥了解这方面信息的网站吗?
  11 条回复    2021-08-31 15:53:28 +08:00
  jiayong2793
      1
  jiayong2793  
     2021-08-30 14:37:07 +08:00
  不能,苹果不支持英伟达
  paranoiddemon
      2
  paranoiddemon  
  OP
     2021-08-30 14:39:58 +08:00 via Android
  @jiayong2793 原来如此。那我好像不用折腾了。感谢
  wangdashuai
      3
  wangdashuai  
     2021-08-30 14:40:01 +08:00
  可以装 catalina 那个版本。
  sapphires
      4
  sapphires  
     2021-08-30 20:11:04 +08:00
  黑苹果必然推荐这个: https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/macos-limits.html 从硬件选购到 EFI 修改讲的清清楚楚。
  tsanie
      5
  tsanie  
     2021-08-31 08:52:54 +08:00
  不想换硬件可以虚拟机安装,跑跑 xcode 之类的
  ostrichb
      6
  ostrichb  
     2021-08-31 09:23:18 +08:00 via Android
  @wangdashuai NVIDIA 的驱动不是只能到 mojave 吗
  suarezding
      7
  suarezding  
     2021-08-31 10:18:28 +08:00
  如果有核显 可以尝试屏闭独显 毕竟一般不会在 Mac 下打游戏吧 如果做图像视频相关当我没说
  suarezding
      8
  suarezding  
     2021-08-31 10:18:58 +08:00
  9400F 啊...那放弃吧
  paranoiddemon
      9
  paranoiddemon  
  OP
     2021-08-31 12:42:22 +08:00 via Android
  @suarezding 之后换硬件再折腾了
  zhouweiluan
      10
  zhouweiluan  
     2021-08-31 14:19:17 +08:00
  @ostrichb #6 你們都想多了,只能到 10.13.6,也就是 High Sierra
  Gouzhi
      11
  Gouzhi  
     2021-08-31 15:53:28 +08:00
  94f+1660ti 貌似高版本的驱动不了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1208 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 23:23 · PVG 07:23 · LAX 16:23 · JFK 19:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.