V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
HUNYXV
V2EX  ›  Google

google 搜索结果中好多垃圾网站, xx 知识网、xx 百科网,是有人故意搞破坏吗?

 •  
 •   HUNYXV · 2021-10-14 11:54:14 +08:00 · 2140 次点击
  这是一个创建于 861 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  截屏.png

  mxT52CRuqR6o5
      1
  mxT52CRuqR6o5  
     2021-10-14 11:57:11 +08:00
  点开后能正常访问吗?
  https://v2ex.com/t/807150
  说是已经关站了,收录内容会慢慢消失
  mtozhou
      2
  mtozhou  
     2021-10-14 11:58:18 +08:00
  是的 用 uBlacklist
  HUNYXV
      3
  HUNYXV  
  OP
     2021-10-14 12:02:21 +08:00
  @mxT52CRuqR6o5 是不能访问的,好的,这些网站太恶心人了
  加了黑名单
  HUNYXV
      4
  HUNYXV  
  OP
     2021-10-14 12:02:57 +08:00
  @mtozhou 嗯嗯,加上了 uBlacklist 插件
  HUNYXV
      5
  HUNYXV  
  OP
     2021-10-14 12:13:17 +08:00
  就恶心的不行,整页都是这个
  ![截屏 2021-10-14 下午 12.11.42.png]( https://i.loli.net/2021/10/14/bcYfDFtjP172AzQ.png)
  Oscar1994
      6
  Oscar1994  
     2021-10-14 16:39:35 +08:00
  太恶心了
  cala
      7
  cala  
     2021-10-14 17:03:30 +08:00
  我也用插件过滤了。看下很多网站都是爬的不完整的内容。
  icelo
      8
  icelo  
     2021-10-14 19:33:52 +08:00 via iPhone
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   958 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 19:44 · PVG 03:44 · LAX 11:44 · JFK 14:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.