V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Yimkong
V2EX  ›  问与答

求问大佬,在 V2EX 上回复,如何插入 imgur 图片,幷且直接显示图片?

 •  
 •   Yimkong · 2022-04-28 21:07:36 +08:00 · 3186 次点击
  这是一个创建于 726 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  试过好几次了,回复的时候直接换行粘贴图片链接不生效,奇怪
  https://imgur.com/Pth1NCy
  在这里粘贴也不行
  用的 Default 语法
  Yimkong
      1
  Yimkong  
  OP
     2022-04-28 21:12:28 +08:00
  知道了,需要到链接后面加一下尾缀.png
  https://imgur.com/Pth1NCy.png
  Yimkong
      2
  Yimkong  
  OP
     2022-04-28 21:13:15 +08:00
  Yimkong
      3
  Yimkong  
  OP
     2022-04-28 21:14:45 +08:00
  Yimkong
      4
  Yimkong  
  OP
     2022-04-28 21:15:30 +08:00
  知道了,去 get share link 里面的 BBCode (Forums)里面拿链接
  gra
      5
  gra  
     2022-04-28 21:19:31 +08:00
  加油
  PrtScScrLk
      7
  PrtScScrLk  
     2022-04-29 09:02:28 +08:00
  bytesfold
      8
  bytesfold  
     2022-09-15 13:23:16 +08:00
  fat00119
      9
  fat00119  
     2023-03-21 23:16:26 +08:00
  [img]https://img.sixu.space/images/2022/02/05/d2d96645fd3b466e8b340cdcb994558f.png[/img]
  jzjjzj
      10
  jzjjzj  
     2023-03-22 13:39:13 +08:00
  @Yimkong 贴下原始代码?
  tanran
      11
  tanran  
     2023-03-25 08:21:46 +08:00
  829939
      12
  829939  
     2023-03-27 14:04:02 +08:00
  我就试试
  ![test]( https://imgur.com/Pth1NCy.jpg)
  829939
      13
  829939  
     2023-03-27 14:04:23 +08:00
  我再试试
  ![test]( https://imgur.com/Pth1NCy.png)
  829939
      14
  829939  
     2023-03-27 14:09:12 +08:00
  [img][/img]

  shyy228
      15
  shyy228  
     2023-03-28 15:20:59 +08:00
  test:
  shyy228
      16
  shyy228  
     2023-03-28 15:25:48 +08:00
  radishear
      17
  radishear  
     2023-04-10 10:34:01 +08:00
  wliansheng
      18
  wliansheng  
     2023-04-13 17:56:18 +08:00
  wliansheng
      19
  wliansheng  
     2023-04-13 17:56:56 +08:00
  wliansheng
      20
  wliansheng  
     2023-04-13 17:57:30 +08:00
  wliansheng
      21
  wliansheng  
     2023-04-13 17:58:01 +08:00
  air00dd
      22
  air00dd  
     2023-04-20 11:29:20 +08:00
  被提示:不要在每个回复附上外链
  leeraya
      23
  leeraya  
     2023-04-21 08:45:53 +08:00
  [img]

  [/img]
  13936
      24
  13936  
     2023-04-21 13:21:54 +08:00   ❤️ 1
  @luckykev1n 你被晒了
  luckykev1n
      25
  luckykev1n  
     2023-04-21 17:46:23 +08:00
  @13936 白骑士风度翩翩,真喜欢。
  btw 这是原贴链接🔗,https://www.v2ex.com/t/933862#reply8
  对 红丸 理论有兴趣的老哥可以看看,当个乐子。
  playboy0
      26
  playboy0  
     363 天前
  ShiroSekai
      27
  ShiroSekai  
     355 天前
  ShiroSekai
      28
  ShiroSekai  
     355 天前
  ShiroSekai
      29
  ShiroSekai  
     355 天前
  测试测试
  [img][/img]
  Aurora0
      30
  Aurora0  
     351 天前
  Aurora0
      31
  Aurora0  
     351 天前
  <img src="" class="embedded_image" rel="noreferrer">
  yisier
      34
  yisier  
     335 天前
  yhm2046
      35
  yhm2046  
     332 天前
  leiletter
      37
  leiletter  
     327 天前
  naminokoe
      38
  naminokoe  
     253 天前
  测试一下
  tuangouzi
      39
  tuangouzi  
     253 天前
  tuangouzi
      40
  tuangouzi  
     253 天前
  dogechai
      41
  dogechai  
     228 天前
  dogechai
      42
  dogechai  
     228 天前
  cctv323
      43
  cctv323  
     223 天前
  test
  klementina
      45
  klementina  
     221 天前
  [img][/img]
  madao1993
      46
  madao1993  
     215 天前
  ![u1f4a9_u1f422.png]( https://s2.loli.net/2023/09/21/DVtZwrJpRGuqQbj.png) 试试图床
  coolpace
      47
  coolpace  
     209 天前
  可以使用浏览器插件 V2EX Polish 直接在回复框中快捷上传图片。  https://chromewebstore.google.com/detail/v2ex-polish/onnepejgdiojhiflfoemillegpgpabdm
  Badlion
      48
  Badlion  
     209 天前
  swordcoming9527
      49
  swordcoming9527  
     209 天前
  Brixlabs
      50
  Brixlabs  
     186 天前
  Brixlabs
      51
  Brixlabs  
     186 天前
  woqujjfly
      52
  woqujjfly  
     175 天前
  测试
  Achophiark
      53
  Achophiark  
     152 天前
  simoger
      54
  simoger  
     124 天前
  测试
  [img][/img]
  jefferyJQ
      60
  jefferyJQ  
     96 天前
  jefferyJQ
      61
  jefferyJQ  
     96 天前
  jefferyJQ
      62
  jefferyJQ  
     96 天前
  UKnowMe
      63
  UKnowMe  
     96 天前
  UKnowMe
      64
  UKnowMe  
     96 天前
  [img][/img]
  UKnowMe
      65
  UKnowMe  
     96 天前
  rupert
      66
  rupert  
     95 天前
  [Imgur]( )
  deadblue0910
      67
  deadblue0910  
     84 天前
  deadblue0910
      68
  deadblue0910  
     84 天前
  [img][/img]
  deadblue0910
      69
  deadblue0910  
     84 天前
  sx5486510
      70
  sx5486510  
     65 天前
  Lisa9527
      71
  Lisa9527  
     62 天前
  Lisa9527
      72
  Lisa9527  
     62 天前
  houzhenhong
      73
  houzhenhong  
     58 天前
  AS58453
      74
  AS58453  
     53 天前
  test
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1215 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 18:10 · PVG 02:10 · LAX 11:10 · JFK 14:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.